• Art. 25d. - Decyzje Prez...
  25.06.2024
Obserwuj akt

Art. 25d. rozw.usług telekomun


Decyzje Prezesa UKE w sprawach udostępnienia operatorowi informacji lub umożliwienia dokonania inspekcji

1.
Z zastrzeżeniem ust. 3, spory w sprawach, o których mowa w art. 25a udostępnianie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu informacji o infrastrukturze technicznej i art. 25b obowiązek umożliwienia dokonania inspekcji elementów infrastruktury technicznej, między operatorem sieci a operatorem wnioskującym o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 25a udostępnianie przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu informacji o infrastrukturze technicznej ust. 1, lub o umożliwienie dokonania inspekcji, o której mowa w art. 25b obowiązek umożliwienia dokonania inspekcji elementów infrastruktury technicznej ust. 1, rozstrzyga Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek jednej ze stron.
2.
Prezes UKE wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, kierując się niedyskryminacyjnymi i proporcjonalnymi kryteriami.
3.
Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w uzgodnieniu z:
1)
Prezesem URE – w odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych;
2)
Prezesem UTK – w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających infrastrukturę techniczną na potrzeby transportu kolejowego.
4.
Niezajęcie stanowiska przez podmioty, o których mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia im projektu decyzji jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu.
Art. 25d. Decyzje Prezesa UKE w sprawach udostępnienia op... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...