• Art. 29b. - Dostęp do i...
  29.09.2023
Obserwuj akt

Art. 29b. rozw.usług telekomun


Dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji

1.
W ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji zapewnia się każdemu operatorowi sieci, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu państwa, dostęp do posiadanych przez Prezesa UKE informacji:
1)
w zakresie procedur i formalności wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, w trakcie ich wykonywania oraz do ich zakończenia i rozpoczęcia użytkowania tej infrastruktury, w tym informacji o wymaganych decyzjach, zgłoszeniach i zawiadomieniach do właściwych organów, a także zwolnieniach z obowiązku ich uzyskania lub dokonania;
2)
uzyskanych w wyniku inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 1;
3)
o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 1, a także o kanałach technologicznych, określających:
a) ich lokalizację i przebieg,
b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,
c) dane kontaktowe w sprawach dostępu;
4)
o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
a) lokalizację i rodzaj robót,
b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych;
5)
o stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o których mowa w art. 18 umowa o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej ust. 7 i art. 35a obowiązek przedstawienia informacji na wezwanie Prezesa UKE ust. 7 niniejszej ustawy oraz art. 39b warunki dostępu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonych na nieruchomości ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726 i 2311 oraz z 2023 r. poz. 412);
6)
o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustalonych w drodze uchwały, o której mowa w art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 8 tej ustawy.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, gromadzi się w bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym zapewniającym gromadzenie, aktualizację i udostępnianie tych informacji w sposób jednolity dla obszaru całego kraju.
3.
System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 2, umożliwia:
1)
bezpośrednie wprowadzanie informacji przez podmioty, o których mowa w art. 29c przekazywanie przez operatora sieci informacji w celu ich udostepnienia przez punkt informacyjny ust. 1 i art. 29d informacje przekazywane Prezesowi UKE przez Głównego Geodetę Kraju ust. 1–4, 6 i 7, do bazy danych oraz ich aktualizowanie przez stronę internetową punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji;
2)
identyfikację podmiotu wprowadzającego informacje.
4.
Informacje udostępnione przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegają obowiązkowi zachowania poufności przez operatorów sieci, którym zostały udostępnione.
5.
Nie można odmówić udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, ze względu na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
6.
Do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie infrastruktury technicznej przedsiębiorców telekomunikacyjnych stosuje się odpowiednio przepis art. 9 zastrzeżenie informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
7.
Udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, jest nieodpłatne.
Art. 29b. Dostęp do informacji w ramach punktu informacy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...