• Art. 29d. - Informacje p...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 29d. rozw.usług telekomun


Informacje przekazywane Prezesowi UKE przez Głównego Geodetę Kraju

1.
Główny Geodeta Kraju przekazuje Prezesowi UKE z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadane w postaci elektronicznej informacje:
1)
o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, poprzez zapewnienie nieodpłatnego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185);
2)
inne, przydatne dla celów przygotowania i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w zakresie uzgodnionym z Prezesem UKE, a następnie aktualizuje te informacje nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2.
Właściwy terytorialnie marszałek województwa oraz właściwy terytorialnie starosta i prezydent miasta na prawach powiatu przekazują Prezesowi UKE, na jego wniosek, odpowiednio z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, które nie znajdują się w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
3.
Podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, przekazuje Prezesowi UKE, na jego wniosek, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, dotyczące tego terenu.
4.
Właściwy zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 2, posiadane w postaci elektronicznej informacje:
1)
o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, na obszarze jego właściwości, w zakresie, o którym mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3 lub 4;
2)
o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, w zakresie infrastruktury technicznej, dla której wydał decyzję, o której mowa w art. 39 prawa dotychczasowego właściciela przy sukcesywnym ustanawianiu odrębnej własności włókien światłowodowych ust. 3 lub art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5.
Właściwy zarządca drogi przekazuje informacje, o których mowa w:
1)
art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3 – nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia budowy kanału technologicznego;
2)
art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, w zakresie infrastruktury technicznej, dla której wydał decyzję, o której mowa w art. 39 prawa dotychczasowego właściciela przy sukcesywnym ustanawianiu odrębnej własności włókien światłowodowych ust. 3 lub art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – w terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia;
3)
art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 4, w zakresie kanałów technologicznych – w terminie określonym w art. 39 zakaz dokonywania w pasie drogowym niektórych czynności ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
6.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa przekazują Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 2, informacje o stawkach opłaty, o której mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 6, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
7.
Podmioty inne niż wymienione w ust. 1–4, które ze względu na zakres swoich zadań posiadają w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, niezwłocznie przekazują je Prezesowi UKE, na jego wniosek.
8.
Podmioty, o których mowa w ust. 2–4, 6 i 7, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić Prezesa UKE o zmianach dotyczących informacji mu przekazanych.
9.
Podmioty, o których mowa w ust. 1–4 i 7, mogą odmówić przekazania Prezesowi UKE informacji, jeżeli jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo i porządek publiczny. W przypadku gdy informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy ich przekazaniu należy poinformować o tym Prezesa UKE.
10.
Jeżeli informacje, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3 lub 4, posiadane przez podmioty, o których mowa w ust. 1–4, oraz inne podmioty, które posiadają choćby niektóre z tych informacji w postaci elektronicznej ze względu na zakres swoich zadań, nie są dostępne przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji, podmioty te udostępniają te informacje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, na jego wniosek, w posiadanej formie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11.
Udostępnienie informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3 lub 4, posiadanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1–4, oraz inne podmioty, które posiadają choćby niektóre z tych informacji w postaci elektronicznej ze względu na zakres swoich zadań, które nie są dostępne przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji, jest nieodpłatne, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
12.
W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UKE niewypełnienia przez podmioty, o których mowa w ust. 4 i 6, obowiązku przekazania w terminie informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6, Prezes UKE wzywa właściwy podmiot do realizacji obowiązku w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE.
13.
W przypadku gdy podmiot, wezwany przez Prezesa UKE na podstawie ust. 12, nie przekaże żądanych informacji w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE, Prezes UKE wymierza temu podmiotowi, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią przychód Funduszu.
14.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 13. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 13, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 29d. Informacje przekazywane Prezesowi UKE przez Głó... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...