• Art. 29h. - Zakres infor...
  29.05.2024
Obserwuj akt

Art. 29h. rozw.usług telekomun


Zakres informacji dostępnych w ramach Systemu Informacyjnego PEM

1.
System informacyjny PEM zapewnia publiczny i nieodpłatny dostęp do prezentowanych na stronie internetowej w postaci map cyfrowych i tabel następujących informacji:
1)
o poziomach pola elektromagnetycznego pochodzących z pomiarów lub badań:
a) o których mowa w art. 122a podmioty obowiązane do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
b) o których mowa w art. 123 badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zgromadzonych w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”,
c) o których mowa w art. 17 współdziałanie Inspekcji w wykonywaniu kontroli z innymi organami i organizacjami społecznymi ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
d) prowadzonych przez podmioty inne niż wymienione w art. 122a podmioty obowiązane do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub instytucje, poza Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, i wykonanych przez akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023 r. poz. 215);
2)
o lokalizacjach instalacji radiokomunikacyjnych wykorzystywanych na cele ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, z wyłączeniem informacji o infrastrukturze krytycznej;
3)
o rozkładzie natężeń pola elektromagnetycznego pochodzącego z instalacji, o których mowa w pkt 2;
4)
wynikających z pozwoleń, o których mowa w art. 143 tryb wydawania pozwolenia radiowego ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
5)
pochodzących z rejestru urządzeń, o którym mowa w art. 144c wpis do rejestru urządzeń radiowych bez pozwolenia ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
6)
o zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz o ponownych zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 6 pkt 2 tej ustawy, dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W.
2.
System informacyjny PEM umożliwia:
1)
bezpośrednie wprowadzanie informacji, o których mowa w ust. 1, do bazy danych oraz ich aktualizowanie przez stronę internetową systemu informacyjnego PEM;
2)
identyfikację podmiotu wprowadzającego lub aktualizującego informacje, o których mowa w ust. 1;
3)
sporządzanie analiz, agregację oraz przetwarzanie informacji, o których mowa w ust. 1, dla dowolnie wybranej lokalizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie modeli obliczeniowych;
4)
przeprowadzanie symulacji dodania nowych instalacji emitujących pole elektromagnetyczne o określonych parametrach i obliczenia ich wpływu na natężenie pola elektromagnetycznego w środowisku;
5)
generowanie zgłoszenia instalacji, o którym mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 1 lub 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
3.
Dostęp do systemu informacyjnego PEM w zakresie, o którym mowa w ust. 2, posiadają:
1)
przedsiębiorcy telekomunikacyjni prowadzący instalacje emitujące pola elektromagnetyczne lub będący użytkownikami takich instalacji lub planujący nowe instalacje emitujące pole elektromagnetyczne;
2)
akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
3)
Prezes UKE;
4)
organy Inspekcji Ochrony Środowiska, o których mowa w art. 3 organy Inspekcji Ochrony Środowiska ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
5)
organy ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 organy ochrony środowiska ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
6)
organy inspekcji sanitarnej, o których mowa w art. 10 organy Inspekcji ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416);
7)
podmioty inne niż wymienione w art. 122a podmioty obowiązane do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub instytucje, poza Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, prowadzące pomiary pola elektromagnetycznego wykonywane przez akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Art. 29h. Zakres informacji dostępnych w ramach Systemu I... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...