• Art. 29k. - Zakres i try...
  13.07.2024
Obserwuj akt

Art. 29k. rozw.usług telekomun


Zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS

1.
W celu prezentowania w SIDUSIS informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) pkt 1, podmioty, o których mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 2, przekazują do SIDUSIS informacje o:
1)
podmiocie dostarczającym usługę,
2)
rodzaju usługi – detalicznej lub hurtowej,
3)
maksymalnej przepustowości oferowanej usługi,
4)
medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej,
5)
danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w pkt 1, umożliwiających zamówienie usługi,
6)
adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem
– oraz aktualizują je albo przekazują oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych informacji do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego – w przypadku podmiotu będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą lub umożliwiającego świadczenie za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu w nie więcej niż 50 000 punktach adresowych, lub w każdy piątek, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy w drugi kolejny dzień roboczy – w przypadku podmiotu, który umożliwia świadczenie za pomocą stacjonarnych lub publicznych ruchomych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu w nie mniej niż 50 000 punktach adresowych.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym usług detalicznych, przekazuje się odrębnie dla punktów adresowych, w których dostarczenie usługi, o której mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), nie wymaga od podmiotu przeprowadzenia inwestycji związanej z pozyskaniem dodatkowych zgód i zezwoleń innych niż udzielanych przez użytkownika końcowego zainteresowanego korzystaniem z usługi oraz:
1)
nie wymaga albo
2)
wymaga
– od tego podmiotu weryfikacji kosztu lub skomplikowania lub czasu przeprowadzenia prac przyłączeniowych do lokalizacji użytkownika końcowego, innej niż dokonywanej w momencie bezpośrednio poprzedzającym prace przyłączeniowe, lub przeprowadzenia tych prac, których koszt lub skomplikowanie lub czas wykonania mogą być wyższe niż przeciętne koszty lub skomplikowanie lub czas wykonania prac przyłączeniowych na rynku telekomunikacyjnym.
3.
W celu prezentowania w SIDUSIS informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) pkt 2, SIDUSIS umożliwia wymianę informacji między bazami danych o przebiegu realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych zapewniających możliwość świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.
4.
W celu prezentowania w SIDUSIS informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) pkt 3, podmioty, o których mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 2, przekazują do SIDUSIS informacje o:
1)
podmiocie planującym lub realizującym inwestycję,
2)
rodzaju usługi, jaka będzie świadczona po ukończeniu realizacji inwestycji – detalicznej lub hurtowej,
3)
maksymalnej przepustowości usług, które będą świadczone,
4)
medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej planowanej w ramach inwestycji,
5)
danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w pkt 1,
6)
planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa w pkt 2
– oraz aktualizują je do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego, albo przekazują w tym terminie oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych informacji.
5.
Podmioty, o których mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 2, które nie umożliwiają świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu lub nie planują realizacji inwestycji finansowanych ze środków prywatnych zapewniających możliwość świadczenia tych usług, przekazują do SIDUSIS oświadczenie w tej sprawie. Oświadczenie to pozostaje w mocy do czasu zmiany stanu faktycznego w zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
6.
Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 5, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa do czasu, kiedy planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, jest dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o planowanej inwestycji lub o aktualności dotychczas przekazanych informacji.
Art. 29k. Zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...