• Art. 36b. - Umowa o koor...
  22.09.2023
Obserwuj akt

Art. 36b. rozw.usług telekomun


Umowa o koordynacji robót budowlanych

1.
Warunki koordynacji robót budowlanych strony ustalają w umowie o koordynacji robót budowlanych, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności. Przepisy art. 19 negocjacje w sprawie zawarcia umowy o dostęp do infrastruktury technicznej ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
2.
W umowie o koordynacji robót budowlanych ustala się w szczególności kwestie dotyczące:
1)
udostępniania posiadanych informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej;
2)
dostępu do nieruchomości w celu umieszczenia i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej, z wyłączeniem jej umieszczania w pasie drogowym dróg publicznych;
3)
warunków technicznych i eksploatacyjnych w zakresie realizowania na tym samym terenie budowy robót budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej;
4)
harmonogramu prac każdej ze stron oraz zasad zapewnienia dostępu do budowy;
5)
wyznaczenia koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, jeżeli jest wymagany;
6)
zabezpieczenia terenu budowy;
7)
pokrycia i zabezpieczenia dodatkowych kosztów ponoszonych przez operatora sieci.
3.
Do umowy o koordynacji robót budowlanych przepisy art. 19 negocjacje w sprawie zawarcia umowy o dostęp do infrastruktury technicznej ust. 1 i 2, art. 21 określenie terminu zakończenia negocjacji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej, art. 22 decyzja w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej, art. 24 przekazanie i udostępnianie umowy o dostęp do infrastruktury technicznej i art. 24a zmiana umowy o dostęp do infrastruktury technicznej ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że decyzje wydaje starosta albo wojewoda.
4.
Warunek, o którym mowa w art. 36a koordynacja robót budowlanych ust. 3 pkt 2, uważa się za spełniony również wówczas, gdy w umowie o koordynacji robót budowlanych wnioskodawca zobowiązał się pokryć dodatkowe koszty ponoszone przez operatora sieci, oferując zabezpieczenie wykonania tego zobowiązania, o którym mowa w art. 450 formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412).
Art. 36b. Umowa o koordynacji robót budowlanych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...