• Art. 36c. - Decyzja w sp...
  13.07.2024
Obserwuj akt

Art. 36c. rozw.usług telekomun


Decyzja w sprawie koordynacji robót budowlanych

1.
W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o koordynacji robót budowlanych przez operatora sieci, odmowy uwzględnienia wniosku w tej sprawie lub niezawarcia umowy o koordynacji robót budowlanych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku każda ze stron może zwrócić się do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 21 określenie terminu zakończenia negocjacji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej ust. 2a stosuje się odpowiednio.
2.
Starosta wydaje decyzję w sprawie koordynacji robót budowlanych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, biorąc pod uwagę w szczególności:
1)
konieczność zapewnienia niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych warunków koordynacji robót budowlanych, z uwzględnieniem celu, jakiemu ta koordynacja ma służyć;
2)
obowiązki nałożone na operatora sieci w przepisach prawa lub decyzjach;
3)
potrzebę minimalizowania negatywnych skutków koordynacji robót budowlanych dla inwestycji wykonywanej przez operatora sieci;
4)
praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących technicznych i ekonomicznych aspektów koordynacji robót budowlanych zarówno zaproponowanych przez strony negocjacji, jak i mogących stanowić rozwiązania alternatywne;
5)
interes publiczny, w tym zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę środowiska;
6)
wymagania, o których mowa w art. 26 zasady działalności z zakresu użyteczności publicznej i dostępu do infrastruktury technicznej.
3.
Decyzja w sprawie koordynacji robót budowlanych rozstrzyga zaistniałe kwestie sporne, dotyczące w szczególności okoliczności, o których mowa w art. 36b umowa o koordynacji robót budowlanych ust. 2.
4.
Decyzję w sprawie koordynacji robót budowlanych obejmujących obiekty i roboty budowlane, o których mowa w art. 82 właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania robót budowlanych. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.
5.
Do decyzji w sprawie koordynacji robót budowlanych przepisy art. 22 decyzja w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej ust. 5–8 stosuje się odpowiednio.
Art. 36c. Decyzja w sprawie koordynacji robót budowlanych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...