• Art. 36f. - Rozstrzygani...
  04.10.2023
Obserwuj akt

Art. 36f. rozw.usług telekomun


Rozstrzyganie sporów

1.
Spory w sprawach, o których mowa w art. 36e udostępnianie informacji przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu ubiegającego się o koordynację robót budowlanych, między operatorem sieci a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym wnioskującym o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 36e udostępnianie informacji przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu ubiegającego się o koordynację robót budowlanych ust. 1, rozstrzyga starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania robót budowlanych, w drodze decyzji, na wniosek jednej ze stron.
2.
Spory w sprawach, o których mowa w art. 36e udostępnianie informacji przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu ubiegającego się o koordynację robót budowlanych, dotyczących obiektów i robót budowlanych, o których mowa w art. 82 właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozstrzyga wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania robót budowlanych, w drodze decyzji, na wniosek jednej ze stron.
3.
W postępowaniach w sprawach wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, rozstrzyga się o kosztach postępowania. Wymierzenie kosztów odbywa się w trybie działu IX ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
4.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o ich wydanie, kierując się niedyskryminacyjnymi i proporcjonalnymi kryteriami.
Art. 36f. Rozstrzyganie sporów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...