• Art. 60. - Pozwolenie na...
  17.07.2024
Obserwuj akt

Art. 60. rozw.usług telekomun


Pozwolenie na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej

1.
Pozwolenie na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wydaje właściwy miejscowo wojewoda, na zasadach i w trybie przepisów tej ustawy, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
1a.
W przypadku budowy regionalnej sieci szerokopasmowej polegającej na wykonaniu robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, dla których wymagane jest zgłoszenie, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia robót jest wojewoda. Przepisu art. 30 obowiązek zapewnienia dostępu do budynku, kabli i kanalizacji kablowej ust. 6 pkt 2 ustawy określonej w zdaniu pierwszym w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stosuje się.
2.
Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę albo przyjmuje zgłoszenie regionalnej sieci szerokopasmowej, w zależności od zakresu określonego we wniosku albo zgłoszeniu inwestora, dla całej lub dla części inwestycji,
w szczególności dla poszczególnych odcinków sieci lub linii, położonych na obszarze województwa.
3.
W razie potrzeby, pozwolenie na budowę zawiera:
1)
obowiązek rozbiórki za uprzednią zgodą właściciela wyrażoną w formie pisemnej istniejących obiektów budowlanych oraz określenie jej terminu;
2)
obowiązek dokonania przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu;
3)
określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 1 i 2, lub innych niezbędnych do wykonania regionalnej sieci szerokopasmowej.
4.
Przepisy art. 124 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, ust. 4 i 8, art. 124a odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oraz art. 128 odszkodowanie dla osoby wywłaszczonej, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
5.
Przepisy art. 52 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, ust. 3 i 4, art. 56 wyłączenie stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, oraz art. 57 zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, ust. 2 stosuje się do pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej.
Art. 60. Pozwolenie na budowę regionalnej sieci szerokopa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...