• Ustawa o wspieraniu rozwo...
  21.05.2024

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2024.0.604 t.j. - Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Obserwuj akt

Rozdział 2a. Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji

1.
Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji jest prowadzony przez Prezesa UKE.
2.
Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej tego punktu informacyjnego.
1.
W ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji zapewnia się każdemu operatorowi sieci, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu państwa, dostęp do posiadanych przez Prezesa UKE informacji:
1)
w zakresie procedur i formalności wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, w trakcie ich wykonywania oraz do ich zakończenia i rozpoczęcia użytkowania tej infrastruktury, w tym informacji o wymaganych decyzjach, zgłoszeniach i zawiadomieniach do właściwych organów, a także zwolnieniach z obowiązku ich uzyskania lub dokonania;
2)
uzyskanych w wyniku inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 1;
3)
o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 1, a także o kanałach technologicznych, określających:
a) ich lokalizację i przebieg,
b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,
c) dane kontaktowe w sprawach dostępu;
4)
o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
a) lokalizację i rodzaj robót,
b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych;
5)
o stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o których mowa w art. 18 umowa o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej ust. 7 i art. 35a obowiązek przedstawienia informacji na wezwanie Prezesa UKE ust. 7 niniejszej ustawy oraz art. 39b warunki dostępu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonych na nieruchomości ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688 i 1933);
6)
o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustalonych w drodze uchwały, o której mowa w art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 8 tej ustawy.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, gromadzi się w bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym zapewniającym gromadzenie, aktualizację i udostępnianie tych informacji w sposób jednolity dla obszaru całego kraju.
3.
System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 2, umożliwia:
1)
bezpośrednie wprowadzanie informacji przez podmioty, o których mowa w art. 29c przekazywanie przez operatora sieci informacji w celu ich udostepnienia przez punkt informacyjny ust. 1 i art. 29d informacje przekazywane Prezesowi UKE przez Głównego Geodetę Kraju ust. 1–4, 6 i 7, do bazy danych oraz ich aktualizowanie przez stronę internetową punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji;
2)
identyfikację podmiotu wprowadzającego informacje.
4.
Informacje udostępnione przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i podlegają obowiązkowi zachowania poufności przez operatorów sieci, którym zostały udostępnione.
5.
Nie można odmówić udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, ze względu na zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
6.
Do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie infrastruktury technicznej przedsiębiorców telekomunikacyjnych stosuje się odpowiednio przepis art. 9 zastrzeżenie informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
7.
Udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1, jest nieodpłatne.
1.
Operator sieci przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 2, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3 lub 4, w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji. Operator sieci przekazuje te informacje corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Obowiązek wskazany w zdaniu drugim dotyczy również aktualizacji informacji przekazanych Prezesowi UKE w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.
2.
(uchylony)
1.
Główny Geodeta Kraju przekazuje Prezesowi UKE z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadane w postaci elektronicznej informacje:
1)
o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, poprzez zapewnienie nieodpłatnego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762);
2)
inne, przydatne dla celów przygotowania i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w zakresie uzgodnionym z Prezesem UKE, a następnie aktualizuje te informacje nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2.
Właściwy terytorialnie marszałek województwa oraz właściwy terytorialnie starosta i prezydent miasta na prawach powiatu przekazują Prezesowi UKE, na jego wniosek, odpowiednio z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, które nie znajdują się w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
3.
Podmiot, który zarządza terenem zamkniętym, przekazuje Prezesowi UKE, na jego wniosek, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, dotyczące tego terenu.
4.
Właściwy zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 2, posiadane w postaci elektronicznej informacje:
1)
o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym, na obszarze jego właściwości, w zakresie, o którym mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3 lub 4;
2)
o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, w zakresie infrastruktury technicznej, dla której wydał decyzję, o której mowa w art. 39 prawa dotychczasowego właściciela przy sukcesywnym ustanawianiu odrębnej własności włókien światłowodowych ust. 3 lub art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5.
Właściwy zarządca drogi przekazuje informacje, o których mowa w:
1)
art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3 – nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia budowy kanału technologicznego;
2)
art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, w zakresie infrastruktury technicznej, dla której wydał decyzję, o której mowa w art. 39 prawa dotychczasowego właściciela przy sukcesywnym ustanawianiu odrębnej własności włókien światłowodowych ust. 3 lub art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – w terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia;
3)
art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 4, w zakresie kanałów technologicznych – w terminie określonym w art. 39 zakaz dokonywania w pasie drogowym niektórych czynności ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
6.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa przekazują Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 2, informacje o stawkach opłaty, o której mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 6, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 40 zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
7.
Podmioty inne niż wymienione w ust. 1–4, które ze względu na zakres swoich zadań posiadają w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, niezwłocznie przekazują je Prezesowi UKE, na jego wniosek.
8.
Podmioty, o których mowa w ust. 2–4, 6 i 7, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić Prezesa UKE o zmianach dotyczących informacji mu przekazanych.
9.
Podmioty, o których mowa w ust. 1–4 i 7, mogą odmówić przekazania Prezesowi UKE informacji, jeżeli jest to niezbędne ze względu na bezpieczeństwo i integralność infrastruktury technicznej, zdrowie publiczne, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo i porządek publiczny. W przypadku gdy informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy ich przekazaniu należy poinformować o tym Prezesa UKE.
10.
Jeżeli informacje, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3 lub 4, posiadane przez podmioty, o których mowa w ust. 1–4, oraz inne podmioty, które posiadają choćby niektóre z tych informacji w postaci elektronicznej ze względu na zakres swoich zadań, nie są dostępne przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji, podmioty te udostępniają te informacje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, na jego wniosek, w posiadanej formie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11.
Udostępnienie informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3 lub 4, posiadanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1–4, oraz inne podmioty, które posiadają choćby niektóre z tych informacji w postaci elektronicznej ze względu na zakres swoich zadań, które nie są dostępne przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji, jest nieodpłatne, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
12.
W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UKE niewypełnienia przez podmioty, o których mowa w ust. 4 i 6, obowiązku przekazania w terminie informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6, Prezes UKE wzywa właściwy podmiot do realizacji obowiązku w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE.
13.
W przypadku gdy podmiot, wezwany przez Prezesa UKE na podstawie ust. 12, nie przekaże żądanych informacji w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE, Prezes UKE wymierza temu podmiotowi, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią przychód Funduszu.
14.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 13. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 13, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres przekazywanych informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6,
2)
elektroniczny format przekazywania informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6,
3)
wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE przez podmioty, o których mowa w art. 29c przekazywanie przez operatora sieci informacji w celu ich udostepnienia przez punkt informacyjny ust. 1 i art. 29d informacje przekazywane Prezesowi UKE przez Głównego Geodetę Kraju ust. 4 i 6, informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania
– kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego zbioru informacji, o których mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 1 pkt 3, 4 i 6, a także mając na uwadze konieczność usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych Prezesowi UKE.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób prezentowania informacji gromadzonych w bazie danych, o której mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 2, w tym rodzaj i skalę map,
2)
wymagania techniczne i eksploatacyjne systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 29b dostęp do informacji w ramach punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji ust. 2
– kierując się potrzebą usprawnienia i ujednolicenia procesu udostępniania informacji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...