• Ustawa o wspieraniu rozwo...
  19.06.2024

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.06.2024

Dz.U.2024.0.604 t.j. - Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Obserwuj akt

Rozdział 2c. System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, zwany dalej „SIDUSIS”, jest publiczną bazą danych, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającą informacje o punktach adresowych, w których:
1)
jest możliwe świadczenie,
2)
jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych,
3)
w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych
– za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.
1.
W celu prezentowania w SIDUSIS informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) pkt 1, podmioty, o których mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 2, przekazują do SIDUSIS informacje o:
1)
podmiocie dostarczającym usługę,
2)
rodzaju usługi – detalicznej lub hurtowej,
3)
maksymalnej przepustowości oferowanej usługi,
4)
medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej,
5)
danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w pkt 1, umożliwiających zamówienie usługi,
6)
adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem
– oraz aktualizują je albo przekazują oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych informacji do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego – w przypadku podmiotu będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą lub umożliwiającego świadczenie za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu w nie więcej niż 50 000 punktach adresowych, lub w każdy piątek, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy w drugi kolejny dzień roboczy – w przypadku podmiotu, który umożliwia świadczenie za pomocą stacjonarnych lub publicznych ruchomych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu w nie mniej niż 50 000 punktach adresowych.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym usług detalicznych, przekazuje się odrębnie dla punktów adresowych, w których dostarczenie usługi, o której mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), nie wymaga od podmiotu przeprowadzenia inwestycji związanej z pozyskaniem dodatkowych zgód i zezwoleń innych niż udzielanych przez użytkownika końcowego zainteresowanego korzystaniem z usługi oraz:
1)
nie wymaga albo
2)
wymaga
– od tego podmiotu weryfikacji kosztu lub skomplikowania lub czasu przeprowadzenia prac przyłączeniowych do lokalizacji użytkownika końcowego, innej niż dokonywanej w momencie bezpośrednio poprzedzającym prace przyłączeniowe, lub przeprowadzenia tych prac, których koszt lub skomplikowanie lub czas wykonania mogą być wyższe niż przeciętne koszty lub skomplikowanie lub czas wykonania prac przyłączeniowych na rynku telekomunikacyjnym.
3.
W celu prezentowania w SIDUSIS informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) pkt 2, SIDUSIS umożliwia wymianę informacji między bazami danych o przebiegu realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych zapewniających możliwość świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.
4.
W celu prezentowania w SIDUSIS informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) pkt 3, podmioty, o których mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 2, przekazują do SIDUSIS informacje o:
1)
podmiocie planującym lub realizującym inwestycję,
2)
rodzaju usługi, jaka będzie świadczona po ukończeniu realizacji inwestycji – detalicznej lub hurtowej,
3)
maksymalnej przepustowości usług, które będą świadczone,
4)
medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej planowanej w ramach inwestycji,
5)
danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w pkt 1,
6)
planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa w pkt 2
– oraz aktualizują je do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego, albo przekazują w tym terminie oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych informacji.
5.
Podmioty, o których mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 2, które nie umożliwiają świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu lub nie planują realizacji inwestycji finansowanych ze środków prywatnych zapewniających możliwość świadczenia tych usług, przekazują do SIDUSIS oświadczenie w tej sprawie. Oświadczenie to pozostaje w mocy do czasu zmiany stanu faktycznego w zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
6.
Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 5, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa do czasu, kiedy planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, jest dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o planowanej inwestycji lub o aktualności dotychczas przekazanych informacji.
1.
SIDUSIS jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, który zapewnia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oraz art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju.
2.
SIDUSIS zapewnia publiczny, nieodpłatny dostęp do informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oraz art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, z wyjątkiem art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 6.
3.
SIDUSIS zapewnia:
1)
bezpośrednie wprowadzanie informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 5, a także ich aktualizowanie za pomocą formularzy elektronicznych przez stronę internetową SIDUSIS;
2)
identyfikację osoby lub podmiotu wprowadzającego lub aktualizującego informacje, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, lub przekazującego oświadczenie, o którym mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 5;
3)
przetwarzanie informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, oraz wynikających z czynności, o których mowa w ust. 4, w tym wykonywanie analiz oraz agregację tych informacji.
4.
SIDUSIS umożliwia za pomocą formularzy elektronicznych:
1)
oznaczanie budynków jako pustostanów,
2)
zgłoszenie zapotrzebowania w danym punkcie adresowym na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu,
3)
weryfikację i potwierdzenie zgodności informacji zgromadzonych w SIDUSIS ze stanem faktycznym w zakresie informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) pkt 1
– oraz przekazanie danych kontaktowych osoby dokonującej tej czynności.
5.
W przypadku gdy zgłoszone zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dotyczy nieruchomości, na której możliwe jest świadczenie detalicznej usługi transmisji danych zapewniającej stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, SIDUSIS umożliwia wysłanie automatycznego powiadomienia, zawierającego dane kontaktowe zgłaszającego, o takim zapotrzebowaniu do podmiotu, o którym mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 pkt 1.
6.
Zgłaszający, występujący w imieniu własnym lub w imieniu podmiotu dokonującego czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, składa oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że przekazane informacje są zgodne z prawdą.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
7.
Lokalizowanie przestrzenne, wprowadzanie oraz aktualizacja informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), następuje w oparciu o informacje pochodzące z baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie SIDUSIS, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do SIDUSIS;
2)
zapewnia integralność danych w SIDUSIS;
3)
zapewnia dostępność SIDUSIS dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom SIDUSIS;
5)
określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w SIDUSIS.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w SIDUSIS.
3.
Korzystanie z SIDUSIS w celu wprowadzania informacji, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS), art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4, oraz oświadczeń, o których mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 5, wymaga utworzenia w tym systemie konta stanowiącego wydzieloną część tego systemu, zawierającą zbiór danych identyfikujących użytkownika z przyporządkowanymi zasobami tego systemu.
4.
W SIDUSIS gromadzone są następujące informacje identyfikujące użytkownika posiadającego konto:
1)
nazwa podmiotu w imieniu którego użytkownik dokonuje czynności lub przekazuje informacje;
2)
imię i nazwisko;
3)
numer PESEL;
4)
adres poczty elektronicznej;
5)
numer telefonu.
5.
Uwierzytelnienie osoby występującej w imieniu własnym lub w imieniu podmiotu dokonującego czynności, o których mowa w art. 29l forma prowadzenia i dostęp do SIDUSIS ust. 4, oraz podmiotu przekazującego informacje, o których mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1, 4 i 5, następuje w sposób, o którym mowa w art. 20a identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może powierzyć prowadzenie SIDUSIS w całości albo w części jednostce organizacyjnej mu podległej lub przez niego nadzorowanej.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej standardy technologiczne funkcjonowania SIDUSIS oraz wprowadzania i przetwarzania w nim informacji.
1.
W gminie lub w powiecie może zostać wyznaczony Koordynator Szerokopasmowy.
2.
Koordynator Szerokopasmowy reprezentuje gminę lub powiat w kwestiach związanych z telekomunikacją oraz z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie gminy lub powiatu, w szczególności:
1)
zapewnia mieszkańcom gminy lub powiatu możliwość dokonania czynności, o których mowa w art. 29l forma prowadzenia i dostęp do SIDUSIS ust. 4;
2)
stanowi punkt kontaktowy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających na terenie gminy lub powiatu sieci szerokopasmowe lub planujących budowę takich sieci;
3)
podejmuje działania wspierające, informacyjne oraz promocyjne na rzecz prowadzonych bądź planowanych inwestycji telekomunikacyjnych na terenie gminy lub powiatu;
4)
prowadzi działania związane z telekomunikacją na terenie gminy lub powiatu, w tym także działania koordynacyjne, informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane z działalnością, o której mowa w art. 3 zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1, lub z działaniami, o których mowa w art. 15 wyposażanie w telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub sprzęt komputerowy albo finansowanie usług telekomunikacyjnych ust. 1, o ile dana gmina lub powiat prowadzą taką działalność lub takie działania.
3.
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udzielić gminie lub powiatowi wsparcia z Funduszu na dofinansowanie lub finansowanie funkcjonowania Koordynatora Szerokopasmowego w gminie lub w powiecie, w tym na realizację zadań, o których mowa w ust. 2.
1.
Minister właściwy do spraw informatyzacji, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości od 100 zł do 100 000 zł na podmiot, który nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1, 4 lub 5, albo wypełnia go w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez podmiot obowiązków.
2.
Podmiot, o którym mowa w art. 29 inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych ust. 2, nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, jeżeli uchybienia dotyczą informacji, o których mowa w art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1, w zakresie w jakim zostały mu udostępnione przez inny podmiot, który umożliwia mu dostęp do infrastruktury w celu świadczenia usług detalicznych.
Minister właściwy do spraw informatyzacji za pomocą SIDUSIS udostępnia Prezesowi UKE, w celu realizacji jego ustawowych zadań, informacje, o których mowa w art. 29j System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) i art. 29k zakres i tryb przekazywania informacji do SIDUSIS ust. 1 i 4.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...