• Ustawa o wspieraniu rozwo...
  20.05.2024

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2024.0.604 t.j. - Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Obserwuj akt

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 115, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 11
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. poz. 2027, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. poz. 1591, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. poz. 1118, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 5
W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. poz. 43, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. poz. 651): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. poz. 1590, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. poz. 1592, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 717, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 20
W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. poz. 1800, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 1227, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. poz. 100): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 101, poz. 1241 i poz. 1778): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...