• Art. 13. termomod. - Załą...
  17.07.2024

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Stan prawny aktualny na dzień: 17.07.2024

Dz.U.2023.0.2496 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Art. 13. termomoderniz.


Załączniki do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej

1.
Do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej dołącza się:
1)
audyt energetyczny;
2)
oświadczenie inwestora, że premia termomodernizacyjna nie jest przeznaczona na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych;
3)
informację o kosztach, o których mowa w art. 5a dodatkowe wsparcie inwestora ust. 1, oraz dokumentację techniczną doboru i rozmieszczenia kotew – w przypadku wykonywania wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym robót polegających na wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych.
1a.
W przypadku wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z grantem termomodernizacyjnym do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające:
1)
spełnienie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 przepisy techniczno-budowlane ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
2)
że objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.
1b.
W przypadku wniosku o przyznanie grantu termomodernizacyjnego udzielanego jako pomoc de minimis, do wniosku dołącza się:
1)
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 wymogi formalne wniosku o pomoc de minimis ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2.
Audyt energetyczny powinien zawierać:
1)
dane identyfikacyjne:
a) budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej,
b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
2)
ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej;
3)
opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
4)
wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Art. 13. Załączniki do wniosku o przyznanie premii termom... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...