• Art. 22a. - Wniosek w sp...
  27.03.2023

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Stan prawny aktualny na dzień: 27.03.2023

Dz.U.2022.0.438 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Art. 22a. termomoderniz.


Wniosek w sprawie porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia niskoemisyjnego

1.
Narodowy Fundusz rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy gminy lub z innych przyczyn niezależnych od Narodowego Funduszu.
2.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, lub dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia Narodowy Fundusz wzywa gminę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie. Jeżeli gmina nie uzupełni braków w wyznaczonym terminie, Narodowy Fundusz pozostawia wniosek bez rozpoznania.
3.
Narodowy Fundusz, rozpatrując wniosek, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, bierze pod uwagę:
1)
dostępne środki finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych;
2)
spełnienie przez gminę warunków, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1;
3)
informacje o stopniu zanieczyszczenia powietrza w gminie oraz liczbę mieszkańców na jej obszarze;
4)
spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych wnioskiem w stosunku do kosztów realizacji tych przedsięwzięć;
5)
zdolność organizacyjną gminy do realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1.
4.
Narodowy Fundusz informuje gminę, w formie pisemnej, o sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku do tej informacji dołącza się uzasadnienie.
5.
Do postępowania w sprawie zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).
Art. 22a. Wniosek w sprawie porozumienia o współfinansowa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...