• Art. 22b. - Porozumienie...
  27.03.2023

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Stan prawny aktualny na dzień: 27.03.2023

Dz.U.2022.0.438 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Art. 22b. termomoderniz.


Porozumienie w sprawie współfinansowania ze środków Funduszu przedsięwzięcia niskoemisyjnego

1.
Porozumienie, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach danego porozumienia, z uwzględnieniem podziału na rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1b;
2)
szacowaną liczbę beneficjentów objętych porozumieniem;
3)
szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem;
4)
łączną kwotę środków przeznaczoną na realizację porozumienia, w tym kwotę:
a) wsparcia ze środków Funduszu,
b) kosztów realizacji porozumienia, do których pokrycia zobowiązała się gmina;
5)
numer rachunku bankowego gminy;
6)
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji porozumienia;
7)
harmonogram wypłat zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji porozumienia;
8)
termin wykorzystania przyznanej kwoty na realizację porozumienia;
9)
sposób i warunki zwrotu kwoty niewykorzystanej w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych wykonywanych na podstawie porozumienia albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, albo zwróconej przez beneficjenta;
10)
numer rachunku, na który dokonywane będą zwroty, o których mowa w pkt 9;
11)
tryb kontroli realizacji porozumienia przez Narodowy Fundusz;
12)
zakres, formę i terminy przedkładania Narodowemu Funduszowi informacji o realizacji porozumienia oraz terminy i sposób rozliczania środków Funduszu przeznaczonych na realizację porozumienia;
13)
zobowiązanie gminy do wprowadzenia do rejestru danych, pozyskanych w związku z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych, o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest;
14)
datę zakończenia realizacji porozumienia, nie późniejszą jednak niż terminy, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4.
2.
Porozumienie, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, Narodowy Fundusz, minister właściwy do spraw klimatu oraz gmina przechowują przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia.
Art. 22b. Porozumienie w sprawie współfinansowania ze śro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...