• Art. 22c. - Czynności mi...
  27.03.2023

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Stan prawny aktualny na dzień: 27.03.2023

Dz.U.2022.0.438 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Art. 22c. termomoderniz.


Czynności ministra po zawarciu porozumienia w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia niskoemisyjnego

1.
Po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, Narodowy Fundusz:
1)
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz BGK po jednym egzemplarzu porozumienia;
2)
występuje z wnioskiem o wypłatę gminie, ze środków Funduszu, kwoty określonej w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, w terminach w nim określonych.
2.
BGK wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek bankowy gminy wskazany w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie 15 dni od dnia:
1)
zakończenia realizacji porozumienia – w przypadku ich niewykorzystania w terminach, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4;
2)
zwrócenia ich przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 11f obowiązek zwrotu gminie kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego ust. 1, 3 i 6;
3)
stwierdzenia wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wypłacenia tych środków gminie zgodnie z ust. 2 do dnia ich zwrotu.
3a.
W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3 pkt 1 lub 2, środki te podlegają zwrotowi, wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wypłacenia tych środków gminie zgodnie z ust. 2 do dnia ich zwrotu.
4.
Środki, o których mowa w ust. 3, oraz środki niewypłacone na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w danym roku, pozostają w Funduszu z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.
5.
Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących dotacji.
5a.
W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin jej zwrotu, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Od decyzji służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5b.
(uchylony)
5c.
Do egzekucji środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6.
Warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw klimatu, BGK i Narodowego Funduszu w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu, w tym sposób pokrycia kosztów, o których mowa w art. 25 przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 2a, określa odrębne porozumienie.
7.
Środki przekazane gminie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, stanowią dochody gminy, w rozumieniu art. 3 dochody jednostek samorządu terytorialnego ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927).
8.
Minister właściwy do spraw klimatu zapewnia przekazywanie środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych do Funduszu.
Art. 22c. Czynności ministra po zawarciu porozumienia w s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...