• Art. 27b. - Uprawnienie ...
  28.05.2023

Art. 27b. termomoderniz.


Uprawnienie do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

1. Uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do ewidencji są osoby:
1)
przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 379 kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 1 tej ustawy,
b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 uchwała sejmiku województwa w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji ust. 1 tej ustawy,
c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ponoszenie opłat ust. 1 tej ustawy - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret pierwsze,
2)
przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9u kontrola wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) odprowadzania nieczystości ciekłych - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret drugie,
3)
przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9 wykonywanie zadań kontrolnych przez Inspekcję ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret trzecie,
4)
przeprowadzające kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie tej kontroli - w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret szóste,
5)
wskazane przez BGK, realizujące czynności w zakresie premii termomodernizacyjnych, premii remontowych, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE – w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. e,
6)
wskazane przez organy realizujące czynności w zakresie ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h odliczanie wydatków na termomodernizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. f,
7)
wskazane przez organy lub inne podmioty udzielające ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
a) przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
b) odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c) innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. g,
8)
wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie:
a) przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:
– dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
– dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c zryczałtowany dodatek energetyczny ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
– zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 zasiłek celowy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. h,
b) deklaracji i przypadku, o których mowa odpowiednio w art. 27g ... ust. 2 pkt 2 i ust. 5,
9)
usuwające zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 załączniki do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a prawo do odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret siódme - zwane dalej "osobami uprawnionymi".
2. Dane osób uprawnionych gromadzi się w wykazie osób uprawnionych, zwanym dalej "wykazem".
3. Dane osób uprawnionych wpisuje się do wykazu za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję na wniosek:
1)
starosty, marszałka województwa - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wójta, burmistrza, prezydenta miasta - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8;
3)
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4)
tych osób - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 9;
5)
właściwego organu lub podmiotu - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7.
4. Wykaz zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby uprawnionej;
2)
adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej;
3)
informacje o odpowiednich:
a) kwalifikacjach w rzemiośle kominiarskim, w tym ich numer,
b) uprawnieniach budowlanych, w tym ich numer, specjalność i zakres - w odniesieniu do osób, które te kwalifikacje lub uprawnienia posiadają;
4)
numer legitymacji służbowej lub upoważnienia i datę jego wydania;
5)
identyfikator systemowy oraz datę jego nadania.
5. Wniosek o wpis do wykazu oraz wniosek o zmianę danych zawartych w wykazie zawiera dane, o których mowa w ust. 4.
6. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, do wniosków, o których mowa w ust. 5, dołącza się:
1)
oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym;
2)
kopie dokumentów potwierdzających nadanie odpowiednich:
a) kwalifikacji w rzemiośle kominiarskim,
b) uprawnień budowlanych.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przyznaje osobie uprawnionej dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
9. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 9, albo organ lub podmiot w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7, składa do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wniosek o zmianę tych danych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, przekazując kopię dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
11. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokonuje zmian w wykazie w przypadku powzięcia informacji o zmianie danych, o których mowa w ust. 4.
12. Wnioski, o których mowa w ust. 5, składa się przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na strome podmiotowej ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
13. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzory wniosków, o których mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

(Art. 27b wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 r.)
Art. 27b. Uprawnienie do wprowadzenia danych i informacji... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...