• Art. 27d. - ...
  27.03.2023

Art. 27d. termomoderniz.


...

1. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1)
organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
2)
organom nadzoru budowlanego;
3)
ministrowi właściwemu do spraw klimatu;
4)
Narodowemu Funduszowi;
5)
wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
6)
Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
7)
podmiotom, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086);
8)
Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami - Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu;
9)
ministrowi właściwemu do spraw energii;
10)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
11)
organom Krajowej Administracji Skarbowej;
12)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
13)
ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
14)
ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych;
15)
BGK;
16)
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta;
17)
starostom;
18)
sejmikom województwa;
19)
marszałkom województwa;
20)
wojewodom;
21)
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
22)
regionalnym dyrektorom ochrony środowiska;
23)
organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
a) przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
b) odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c) innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
24)
Urzędowi Regulacji Energetyki;
25)
zakładom ubezpieczeń.
2. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom, o których mowa w ust. 1, w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom, o których mowa w ust. 1, na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania elektronicznego wniosku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane i informacje uzyskał;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych i informacji niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych i informacji udostępnianych na podstawie ust. 1 oraz sposób udostępniania danych z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych i informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
6. Udostępnianie danych i informacji Głównemu Urzędowi Statystycznemu odbywa się na zasadach określonych w art. 13 udostępnianie zgromadzonych danych administracyjnych ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486).

(Art. 27d wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
Art. 27d. ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...