• Art. 27f. - ...
  27.03.2023

Art. 27f. termomoderniz.


...

1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w:
1)
art. 379 czynności kontrolne ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w zakresie:
a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 1 tej ustawy,
b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 uchwała sejmiku województwa w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji ust. 1 tej ustawy,
2)
art. 9u kontrola wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) pozbywania się nieczystości ciekłych
- sporządza protokół, o którym mowa w art. 380 protokół z czynności kontrolnych ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
2. Protokół kontroli zawiera:
1)
oznaczenie organu kontrolnego;
2)
datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;
3)
numer sprawy;
4)
dane osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
5)
dane osoby kontrolowanej lub podmiotu kontrolowanego oraz jej podpis albo wskazanie przyczyn odmowy podpisania;
6)
zakres kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7)
pouczenia o prawie kontrolowanego do otrzymania protokołu kontroli, wnoszenia zastrzeżeń i uwag wraz z uzasadnieniem oraz możliwości odmowy jego podpisania.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

(Art. 27f wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
Art. 27f. ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...