• Ustawa o wspieraniu termo...
  21.06.2024

Rozdział 5. Zasady finansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych, termomodernizacyjnych i remontowych

1.
Premie przyznaje BGK ze środków Funduszu.
1a.
Grant termomodernizacyjny, grant MZG i grant OZE wypłaca się ze środków określonych w planie rozwojowym, o którym mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 i 1273).
2.
Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do BGK za pośrednictwem banku kredytującego.
2a.
Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z grantem termomodernizacyjnym składa się do dnia 30 czerwca 2026 r.
3.
Bank kredytujący, przekazując BGK wniosek, o którym mowa w ust. 2, dołącza do niego umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii.
4.
W przypadku zamiaru realizacji przedsięwzięcia lub remontu, określonego w art. 10 premia kompensacyjna - podmioty uprawnione, przeznaczenie ust. 4, w całości z innych środków niż kredyt, w związku z którym przyznana została premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, inwestor składa wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej bezpośrednio do BGK.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się warunków określonych w art. 7 premia remontowa ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej dołącza się:
1)
audyt energetyczny;
2)
oświadczenie inwestora, że premia termomodernizacyjna nie jest przeznaczona na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych;
3)
informację o kosztach, o których mowa w art. 5a dodatkowe wsparcie inwestora ust. 1, oraz dokumentację techniczną doboru i rozmieszczenia kotew – w przypadku wykonywania wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym robót polegających na wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych.
1a.
W przypadku wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z grantem termomodernizacyjnym do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające:
1)
spełnienie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 przepisy techniczno-budowlane ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
2)
że objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.
1b.
W przypadku wniosku o przyznanie grantu termomodernizacyjnego udzielanego jako pomoc de minimis, do wniosku dołącza się:
1)
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 wymogi formalne wniosku o pomoc de minimis ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2.
Audyt energetyczny powinien zawierać:
1)
dane identyfikacyjne:
a) budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej,
b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
2)
ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej;
3)
opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
4)
wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
1.
Do wniosku o przyznanie premii remontowej dołącza się:
1)
audyt remontowy;
2)
oświadczenie inwestora, że premia remontowa nie jest przeznaczona na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie ze środków publicznych;
3)
w przypadku premii remontowej udzielanej jako pomoc de minimis:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 wymogi formalne wniosku o pomoc de minimis ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4)
(uchylony)
1a.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
2.
Audyt remontowy powinien zawierać:
1)
dane identyfikacyjne:
a) budynku mieszkalnego,
b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
2)
kalkulację wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym;
3)
wskazanie rzeczowego zakresu prac niezbędnych do spełnienia warunku, o którym mowa w art. 7 premia remontowa ust. 1 pkt 1 lub ust. 2;
4)
plan robót remontowych, o którym mowa w przepisach określających warunki użytkowania budynków mieszkalnych;
5)
wskazanie zakresu prac remontowych objętych wnioskowanym przedsięwzięciem remontowym, zgodnie z planem robót remontowych i rzeczowym zakresem prac, o których mowa w pkt 3;
6)
dokumenty określające szacowany koszt przedsięwzięcia.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej składa się wraz z wnioskiem o przyznanie premii remontowej, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Wniosek o premię kompensacyjną powinien zawierać:
1)
dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego;
2)
imię i nazwisko inwestora, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3)
informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich ich wynajem podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 13, w zakresie, w jakim wymagane są do obliczenia wysokości premii kompensacyjnej zgodnie z art. 11 wysokość premii kompensacyjnej i art. 11a współwłasność a premia kompensacyjna.
3.
Do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej dołącza się dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, oraz dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające, że są spełnione warunki, o których mowa w art. 10 premia kompensacyjna - podmioty uprawnione, przeznaczenie ust. 1 lub 2.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 12 tryb postępowanie przy udzielaniu premii ust. 4, we wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej inwestor podaje zakres rzeczowy i szacowane koszty, o których mowa w art. 10 premia kompensacyjna - podmioty uprawnione, przeznaczenie ust. 4.
Porównania: 1 Przypisy: 4
1.
BGK przyznaje premie oraz premię MZG w granicach wolnych środków Funduszu w ramach limitów premii każdego rodzaju określonych w planie finansowym Funduszu.
2.
W przypadku okresowego braku wolnych środków Funduszu:
1)
BGK ogłasza informację o braku wolnych środków Funduszu, a banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków, począwszy od następnego dnia po takim ogłoszeniu. Wznowienie przyjmowania wniosków po ustaniu okresowego braku wolnych środków następuje w tym samym trybie;
2)
BGK bezzwłocznie zawiadamia inwestora i bank kredytujący o pozostawieniu bez rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie premii. Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia są rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków Funduszu.
3.
BGK ogłasza informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w Biuletynie Informacji Publicznej.
1.
BGK rozpatruje wnioski o premie według kolejności, w jakiej do niego wpłynęły.
2.
BGK dokonuje weryfikacji audytu energetycznego lub audytu remontowego w części określonej w art. 14 załączniki do wniosku o przyznanie premii remontowej ust. 2 pkt 2 i 3, albo zleca jej dokonanie innym podmiotom wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720).
2a.
W przypadku wniosku o premię termomodernizacyjną wraz z grantem termomodernizacyjnym, wniosku o premię MZG wraz z grantem MZG, albo wniosku o grant OZE, BGK weryfikuje, czy objęte wnioskiem przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych. BGK dokonuje weryfikacji z uwzględnieniem art. 19 przekazanie premii ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.).
3.
O negatywnej weryfikacji, o której mowa:
1)
w ust. 2, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący;
2)
w ust. 2a, BGK zawiadamia inwestora, a w przypadku wniosku o premię termomodernizacyjną wraz z grantem termomodernizacyjnym także bank kredytujący.
4.
W przypadku pozytywnej weryfikacji, o której mowa:
1)
w ust. 2, oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii, podając jej wysokość;
2)
w ust. 2a, oraz stwierdzenia, że zostały spełnione warunki przyznania:
a) premii termomodernizacyjnej wraz z grantem termomodernizacyjnym, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu tej premii wraz z tym grantem,
b) premii MZG wraz z grantem MZG, BGK zawiadamia inwestora o przyznaniu tej premii wraz z tym grantem,
c) grantu OZE, BGK zawiadamia inwestora o przyznaniu tego grantu
– oraz o wysokości takiej premii lub takiego grantu.
5.
W przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia lub kwoty kredytu, niezbędne jest ponowne złożenie wniosku o premię, z wyjątkiem przypadku, gdy zmiana umowy kredytu dotyczy wyłącznie kwoty kredytu i następuje przed podjęciem przez BGK decyzji o przyznaniu premii.
1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14 załączniki do wniosku o przyznanie premii remontowej ust. 2 pkt 2 i 3, a także algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wzory kart audytu energetycznego i audytu remontowego w części określonej w art. 14 załączniki do wniosku o przyznanie premii remontowej ust. 2 pkt 2 i 3, mając na uwadze zapewnienie wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięć oraz poprawności wykonywania audytów.
2.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14 załączniki do wniosku o przyznanie premii remontowej ust. 2 pkt 2 i 3, a także szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji takich audytów, mając na względzie zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji audytów.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 3, BGK przekazuje premię bankowi kredytującemu, jeżeli przedsięwzięcie zostało:
1)
zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym;
2)
zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.
2.
Bank kredytujący zalicza przekazaną premię na spłatę wykorzystanego przez inwestora kredytu.
3.
BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 12 tryb postępowanie przy udzielaniu premii ust. 4, BGK przekazuje premię kompensacyjną inwestorowi w nie więcej niż 4 transzach, z tym że wysokość ostatniej transzy nie może być niższa niż 25% kwoty przyznanej premii kompensacyjnej, po poniesieniu wydatków zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku, o którym mowa w art. 15 wniosek - złożenie, treść ust. 4.
5.
Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 4, ustala się na podstawie faktur w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 31 lub 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazujących jako nabywcę lub usługobiorcę inwestora, o którym mowa w art. 10 premia kompensacyjna - podmioty uprawnione, przeznaczenie ust. 1 lub 2.
6.
Łączna wysokość wydatków poniesionych zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku, o którym mowa w art. 15 wniosek - złożenie, treść ust. 4, nie może być niższa niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
Porównania: 1 Przypisy: 2
BGK prowadzi w formie elektronicznych baz danych rejestr budynków, w odniesieniu do których zostały przyznane premia, premia MZG, grant termomodernizacyjny, grant MZG i grant OZE, oraz rejestr przyznanych i wypłaconych w ramach tych instrumentów środków, z uwzględnieniem potrzeb związanych ze stwierdzeniem, że zostały spełnione warunki ich przyznania.
1.
Z tytułu przyznania premii i premii MZG, BGK otrzymuje od inwestora wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6% kwoty przyznanych środków.
1a.
Z tytułu przyznania grantu termomodernizacyjnego, grantu MZG i grantu OZE, BGK otrzymuje z Funduszu wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6% kwoty przyznanych środków.
2.
Bank kredytujący pobiera wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy udzielonego kredytu i przekazuje je na rachunek wskazany przez BGK.
3.
W przypadku, o którym mowa w art. 12 tryb postępowanie przy udzielaniu premii ust. 4, BGK potrąca należne mu wynagrodzenie prowizyjne z kwoty pierwszej transzy premii kompensacyjnej przekazywanej inwestorowi.
4.
W przypadku premii MZG, BGK potrąca należne wynagrodzenie prowizyjne z kwoty przekazywanych inwestorowi środków.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Zasady współpracy BGK z bankiem kredytującym w zakresie trybu i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii określa umowa.
1.
Narodowy Fundusz rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy gminy lub z innych przyczyn niezależnych od Narodowego Funduszu.
2.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, lub dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia Narodowy Fundusz wzywa gminę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie. Jeżeli gmina nie uzupełni braków w wyznaczonym terminie, Narodowy Fundusz pozostawia wniosek bez rozpoznania.
3.
Narodowy Fundusz, rozpatrując wniosek, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4, bierze pod uwagę:
1)
dostępne środki finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych;
2)
spełnienie przez gminę warunków, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1;
3)
informacje o stopniu zanieczyszczenia powietrza w gminie oraz liczbę mieszkańców na jej obszarze;
4)
spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych wnioskiem w stosunku do kosztów realizacji tych przedsięwzięć;
5)
zdolność organizacyjną gminy do realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1.
4.
Narodowy Fundusz informuje gminę, w formie pisemnej, o sposobie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku do tej informacji dołącza się uzasadnienie.
5.
Do postępowania w sprawie zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
1.
Porozumienie, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach danego porozumienia, z uwzględnieniem podziału na rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1b;
2)
szacowaną liczbę beneficjentów objętych porozumieniem;
3)
szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem;
4)
łączną kwotę środków przeznaczoną na realizację porozumienia, w tym kwotę:
a) wsparcia ze środków Funduszu,
b) kosztów realizacji porozumienia, do których pokrycia zobowiązała się gmina;
5)
numer rachunku bankowego gminy;
6)
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji porozumienia;
7)
harmonogram wypłat zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji porozumienia;
8)
termin wykorzystania przyznanej kwoty na realizację porozumienia;
9)
sposób i warunki zwrotu kwoty niewykorzystanej w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych wykonywanych na podstawie porozumienia albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, albo zwróconej przez beneficjenta;
10)
numer rachunku, na który dokonywane będą zwroty, o których mowa w pkt 9;
11)
tryb kontroli realizacji porozumienia przez Narodowy Fundusz;
12)
zakres, formę i terminy przedkładania Narodowemu Funduszowi informacji o realizacji porozumienia oraz terminy i sposób rozliczania środków Funduszu przeznaczonych na realizację porozumienia;
13)
zobowiązanie gminy do wprowadzenia do rejestru danych, pozyskanych w związku z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych, o wykorzystywanych wyrobach zawierających azbest;
14)
datę zakończenia realizacji porozumienia, nie późniejszą jednak niż terminy, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4.
2.
Porozumienie, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, Narodowy Fundusz, minister właściwy do spraw klimatu oraz gmina przechowują przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia.
1.
Po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, Narodowy Fundusz:
1)
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz BGK po jednym egzemplarzu porozumienia;
2)
występuje z wnioskiem o wypłatę gminie, ze środków Funduszu, kwoty określonej w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, w terminach w nim określonych.
2.
BGK wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek bankowy gminy wskazany w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie 15 dni od dnia:
1)
zakończenia realizacji porozumienia – w przypadku ich niewykorzystania w terminach, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 4;
2)
zwrócenia ich przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 11f obowiązek zwrotu gminie kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego ust. 1, 3 i 6;
3)
stwierdzenia wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wypłacenia tych środków gminie zgodnie z ust. 2 do dnia ich zwrotu.
3a.
W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3 pkt 1 lub 2, środki te podlegają zwrotowi, wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wypłacenia tych środków gminie zgodnie z ust. 2 do dnia ich zwrotu.
4.
Środki, o których mowa w ust. 3, oraz środki niewypłacone na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w danym roku, pozostają w Funduszu z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.
5.
Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących dotacji.
5a.
W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin jej zwrotu, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Od decyzji służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5b.
(uchylony)
5c.
Do egzekucji środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6.
Warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw klimatu, BGK i Narodowego Funduszu w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu, w tym sposób pokrycia kosztów, o których mowa w art. 25 przeznaczenie środków Funduszu ust. 1 pkt 2a, określa odrębne porozumienie.
7.
Środki przekazane gminie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, stanowią dochody gminy, w rozumieniu art. 3 dochody jednostek samorządu terytorialnego ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 2005).
8.
Minister właściwy do spraw klimatu zapewnia przekazywanie środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych do Funduszu.
1.
W BGK tworzy się Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
2.
Fundusz przejmuje aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji, utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 30 stosowanie przepisów dotychczasowych,
3.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, dostosuje statut BGK do przepisów ustawy, biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.
1.
Na Fundusz składają się:
1)
środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej;
1a)
środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1054, 1688 i 1693);
1b)
środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazane na podstawie art. 33lb przekazanie środków Funduszu do Funduszu Termomodernizacji i Remontów ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa;
2)
odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;
3)
wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 fundusz inwestycyjny otwarty jako fundusz rynku pieniężnego ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825, 1723 i 1941);
4)
darowizny i zapisy;
5)
inne wpływy.
2.
Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15 % okresowo wolnych środków Funduszu.
1.
Środki Funduszu przeznacza się na:
1)
wypłatę przyznanych premii i premii MZG;
1a)
wypłatę kwot określonych w porozumieniach, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1;
1b)
pokrycie kosztów, o których mowa w art. 21 wynagrodzenie BGK z tytułu przyznania premii lub grantów ust. 1a;
2)
pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych i audytów remontowych oraz pozostałej wymaganej dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia spełniania warunków przyznania premii, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE;
2a)
pokrycie kosztów wykonywania przez Narodowy Fundusz zadań dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych, określonych w rozdziałach 4a i 5;
3)
pokrycie kosztów obsługi Funduszu;
4)
pokrycie kosztów promocji Funduszu.
2.
Okresowo wolne środki Funduszu mogą być:
1)
lokowane w innych bankach, z zastrzeżeniem art. 24 składowe Funduszu ust. 2;
2)
inwestowane w papiery wartościowe lub jednostki uczestnictwa, o których mowa w art. 24 składowe Funduszu ust. 1 pkt 3.
1.
BGK:
1)
wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw:
a) finansów publicznych,
b) klimatu,
c) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
d) gospodarki
– do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany;
1a)
przekazuje projekt planu finansowego Funduszu na dany rok do uzgodnienia organom wymienionym w pkt 1, do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;
2)
sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład sprawozdania finansowego banku.
2.
W planie finansowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.
1.
BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informacje o wysokości przyznanych premii, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE, przewidywanych terminach ich przekazania oraz o wysokości wypłaconych środków odrębnie dla premii termomodernizacyjnych, premii remontowych, premii kompensacyjnych, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE.
2.
Na podstawie informacji uzyskanych z audytów energetycznych i audytów remontowych oraz danych niezbędnych do obliczenia przewidywanej ilości dwutlenku węgla, o których mowa w art. 11n wniosek o przyznanie grantu OZE ust. 2 pkt 3 lit. d, BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw klimatu, w okresach rocznych, informację na temat planowanych zmian zapotrzebowania na paliwa, planowanego zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz planowanej rocznej ilości dwutlenku węgla, który nie zostanie wyemitowany, przewidywanych w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz inwestycji dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii.
3.
BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w okresach kwartalnych, sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.
4.
BGK składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Funduszu w poprzednim roku do dnia 30 kwietnia roku następnego.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...