• Ustawa o wspieraniu termo...
  20.05.2024

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2023.0.2496 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Rozdział 5a. Centralna ewidencja emisyjności budynków

1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralną ewidencję emisyjności budynków, zwaną dalej "ewidencją", oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.
2.
W ewidencji gromadzi się:
1)
dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:
a) źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
b) źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,
c) źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 1 tej ustawy,
d) przeprowadzonej kontroli lub czynności, o której mowa w:
art. 379 kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w zakresie kontroli źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 1 tej ustawy, lub spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 uchwała sejmiku województwa w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji ust. 1 tej ustawy, lub ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ponoszenie opłat ust. 1 tej ustawy,
art.475 _ 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852), w zakresie kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych,
art. 9 wykonywanie zadań kontrolnych przez Inspekcję ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 824, 1195 i 1719), w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029),
art. 3 obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie objętym świadectwem charakterystyki energetycznej budynków,
art. 23 okresowe kontrole budynków w czasie ich użytkowania w zakresie systemu ogrzewania lub klimatyzacji ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania,
art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
– przepisach wydanych na podstawie art. 13 rozporządzenie w sprawie warunków ochrony ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088 i 1560), w zakresie usuwania zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych,
e) przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej, przekazanej premii MZG, przekazanego grantu termomodernizacyjnego, przekazanego grantu MZG i przekazanego grantu OZE oraz zwrotu tych środków,
f) ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h odliczanie wydatków na termomodernizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.),
g) udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania: – przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych, – odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, – innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,
h) przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:
– dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
– dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c zryczałtowany dodatek energetyczny ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.),
– zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 zasiłek celowy ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2)
dane osób uprawnionych, o których mowa w art. 27b uprawnienie do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 1, do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, o których mowa w art. 27b uprawnienie do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 4;
3)
dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali:
a) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
b) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i c,
c) numer telefonu, o ile posiada,
d) adres poczty elektronicznej, o ile posiada.
3.
Dane i informacje są:
1)
wprowadzane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b uprawnienie do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 1;
2)
pozyskiwane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję z:
a) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 (BDOT10k),
b) centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
c) baz danych podmiotów przetwarzających dane w ramach swojej działalności, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
d) centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
4.
Na potrzeby ewidencji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję, są wykorzystywane dane zgromadzone w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
5.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe dane i informacje gromadzone w ewidencji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przekazywane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b uprawnienie do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 1, oraz uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na względzie użyteczność i bezpieczeństwo tych danych i informacji oraz funkcjonalność ewidencji.
1.
Uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do ewidencji są osoby:
1)
przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 379 kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 1 tej ustawy,
b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 uchwała sejmiku województwa w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji ust. 1 tej ustawy,
c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ponoszenie opłat ust. 1 tej ustawy - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret pierwsze,
2)
przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9u kontrola wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) odprowadzania nieczystości ciekłych - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret drugie,
3)
przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9 wykonywanie zadań kontrolnych przez Inspekcję ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret trzecie,
4)
przeprowadzające kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie tej kontroli - w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret szóste,
5)
wskazane przez BGK, realizujące czynności w zakresie premii termomodernizacyjnych, premii remontowych, premii MZG, grantów termomodernizacyjnych, grantów MZG i grantów OZE – w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. e,
6)
wskazane przez organy realizujące czynności w zakresie ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h odliczanie wydatków na termomodernizację ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. f,
7)
wskazane przez organy lub inne podmioty udzielające ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
a) przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
b) odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c) innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. g,
8)
wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie:
a) przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:
– dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
– dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c zryczałtowany dodatek energetyczny ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
– zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 zasiłek celowy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
– w zakresie danych, o których mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. h,
b) deklaracji i przypadku, o których mowa odpowiednio w art. 27g ... ust. 2 pkt 2 i ust. 5,
9)
usuwające zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 załączniki do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a prawo do odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret siódme - zwane dalej "osobami uprawnionymi".
2.
Dane osób uprawnionych gromadzi się w wykazie osób uprawnionych, zwanym dalej "wykazem".
3.
Dane osób uprawnionych wpisuje się do wykazu za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję na wniosek:
1)
starosty, marszałka województwa - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wójta, burmistrza, prezydenta miasta - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8;
3)
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4)
tych osób - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 9;
5)
właściwego organu lub podmiotu - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7.
4.
Wykaz zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby uprawnionej;
2)
adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej;
3)
informacje o odpowiednich:
a) kwalifikacjach w rzemiośle kominiarskim, w tym ich numer,
b) uprawnieniach budowlanych, w tym ich numer, specjalność i zakres - w odniesieniu do osób, które te kwalifikacje lub uprawnienia posiadają;
4)
numer legitymacji służbowej lub upoważnienia i datę jego wydania;
5)
identyfikator systemowy oraz datę jego nadania.
5.
Wniosek o wpis do wykazu oraz wniosek o zmianę danych zawartych w wykazie zawiera dane, o których mowa w ust. 4.
6.
W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, do wniosków, o których mowa w ust. 5, dołącza się:
1)
oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym;
2)
kopie dokumentów potwierdzających nadanie odpowiednich:
a) kwalifikacji w rzemiośle kominiarskim,
b) uprawnień budowlanych.
7.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
8.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przyznaje osobie uprawnionej dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
9.
W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 9, albo organ lub podmiot w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7, składa do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wniosek o zmianę tych danych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, przekazując kopię dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
10.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
11.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokonuje zmian w wykazie w przypadku powzięcia informacji o zmianie danych, o których mowa w ust. 4.
12.
Wnioski, o których mowa w ust. 5, składa się przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
13.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzory wniosków, o których mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703).
1.
Osoby uprawnione w trakcie kontroli lub czynności, o których mowa w art. 27b uprawnienie do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 1, wprowadzają do ewidencji, za pomocą elektronicznego formularza inwentaryzacyjnego, dane i informacje zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 5, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. W przypadku, o którym mowa w art. 27b uprawnienie do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 1 pkt 9, dane i informacje wprowadza się bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności.
2.
W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od osoby uprawnionej, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.
3.
W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, osobom uprawnionym zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w tej ewidencji.
4.
Osobom uprawnionym udziela się informacji niezbędnych do realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
5.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób wprowadzania danych i informacji do ewidencji, uwzględniając zakres danych i informacji wprowadzanych do ewidencji oraz ich zapisywanie w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję.
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1.
Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1)
organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
2)
organom nadzoru budowlanego;
3)
ministrowi właściwemu do spraw klimatu;
4)
Narodowemu Funduszowi;
5)
wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
6)
Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
7)
podmiotom, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005);
8)
Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami - Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu;
9)
ministrowi właściwemu do spraw energii;
10)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
11)
organom Krajowej Administracji Skarbowej;
12)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
13)
ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
14)
ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych;
15)
BGK;
16)
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta;
17)
starostom;
18)
sejmikom województwa;
19)
marszałkom województwa;
20)
wojewodom;
21)
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
22)
regionalnym dyrektorom ochrony środowiska;
23)
organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
a) przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
b) odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c) innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
24)
Urzędowi Regulacji Energetyki;
25)
zakładom ubezpieczeń.
2.
Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom, o których mowa w ust. 1, w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.
Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom, o których mowa w ust. 1, na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
4.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania elektronicznego wniosku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane i informacje uzyskał;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych i informacji niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
5.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych i informacji udostępnianych na podstawie ust. 1 oraz sposób udostępniania danych z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych i informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
6.
Udostępnianie danych i informacji Głównemu Urzędowi Statystycznemu odbywa się na zasadach określonych w art. 13 udostępnianie zgromadzonych danych administracyjnych ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).
1.
Właścicielom budynków lub lokali, po podaniu informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, udostępnia się dane dotyczące ich budynków lub lokali, zgromadzone w ewidencji, w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
2.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres udostępnianych danych oraz informacje, których podanie jest wymagane, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.
1.
Wójt, burmistrz, prezydent miasta po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w:
1)
art. 379 kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w zakresie:
a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 pozwolenia udzielane przez organ ochrony środowiska ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 obowiązek zgłoszenia instalacji ust. 1 tej ustawy,
b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 uchwała sejmiku województwa w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji ust. 1 tej ustawy,
2)
art. 9u kontrola wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) pozbywania się nieczystości ciekłych
- sporządza protokół, o którym mowa w art. 380 protokół z czynności kontrolnych ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
2.
Protokół kontroli zawiera:
1)
oznaczenie organu kontrolnego;
2)
datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;
3)
numer sprawy;
4)
dane osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
5)
dane osoby kontrolowanej lub podmiotu kontrolowanego oraz jej podpis albo wskazanie przyczyn odmowy podpisania;
6)
zakres kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7)
pouczenia o prawie kontrolowanego do otrzymania protokołu kontroli, wnoszenia zastrzeżeń i uwag wraz z uzasadnieniem oraz możliwości odmowy jego podpisania.
3.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1.
Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a i c, zwaną dalej "deklaracją", w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
2.
Deklarację składa się w postaci:
1)
elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub
2)
pisemnej.
3.
Deklaracja zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2)
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3)
numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4)
adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5)
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 2 pkt 1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
3a.
Deklarację składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający deklarację jest obowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
4.
W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 5, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.
5.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór formularza deklaracji w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...