• Ustawa o wspieraniu termo...
  14.06.2024

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2023.0.2496 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (poprzedni tytuł: o wspieraniu termomodernizacji i remontów)

Rozdział 6. Przepisy zmieniające i końcowe

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. poz. 1115, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Równowartość pobranej opłaty recyklingowej, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160 i 877), jest wnoszona, na rachunek bankowy Funduszu, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji porozumień, o których mowa w art. 11c finansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ust. 1, w roku:
1)
2021 – w wysokości nie wyższej niż 185 000 000 zł;
2)
2022 – w wysokości nie wyższej niż 177 700 000 zł;
3)
2023 – w wysokości nie wyższej niż 173 000 000 zł;
4)
2024 – w wysokości nie wyższej niż 167 500 000 zł.
Do wniosków o premię termomodernizacyjną złożonych przez inwestora przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 1121, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 18.12.2008 r. - Dz.U. z 2008 r. poz. 1459]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...