• Ustawa o współpracy rozwo...
  14.06.2024

Ustawa o współpracy rozwojowej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2021.0.1425 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej

Obserwuj akt

Rozdział 4. Zadania ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie współpracy rozwojowej

1.
Minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie współpracy rozwojowej:
1)
koordynuje tę współpracę;
2)
realizuje zadania określone w Planie, w szczególności przez finansowanie zadań powierzonych podmiotom uczestniczącym w realizowaniu współpracy rozwojowej;
3)
realizuje zadania przy wykorzystaniu programów oraz instrumentów finansowych Unii Europejskiej;
4)
konsultuje planowane przedsięwzięcia z właściwymi organami państw rozwijających się;
5)
współpracuje z innymi państwami, Unią Europejską oraz innymi organizacjami międzynarodowymi;
6)
dokonuje wpłat do międzynarodowych organizacji, instytucji, programów i funduszy;
7)
udziela pomocy humanitarnej za pośrednictwem innych podmiotów uczestniczących w realizowaniu współpracy rozwojowej lub we współpracy z tymi podmiotami;
8)
podejmuje lub wspiera działania z zakresu edukacji globalnej;
9)
prowadzi działania informacyjne;
10)
ocenia skuteczność realizacji celów współpracy rozwojowej określonych w Programie;
11)
gromadzi i przetwarza otrzymane od organów administracji rządowej informacje statystyczne dotyczące środków publicznych przeznaczanych na wydatki i rozchody publiczne kwalifikowane jako współpraca rozwojowa.
2.
Minister właściwy do spraw zagranicznych koordynuje współpracę rozwojową przez:
1)
uzgadnianie założeń wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu współpracy rozwojowej, których dysponentami są inne organy administracji rządowej;
2)
opiniowanie programów i strategii rządowych pod względem ich spójności z celami i priorytetami współpracy rozwojowej, określonymi w Programie;
3)
współpracę z organami administracji publicznej w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych organizacjach, instytucjach, programach i funduszach;
4)
monitorowanie realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej.
1.
Minister właściwy do spraw zagranicznych koordynuje współpracę rozwojową za pośrednictwem Krajowego Koordynatora Współpracy Rozwojowej.
2.
Krajowego Koordynatora, o którym mowa w ust. 1, powołuje minister właściwy do spraw zagranicznych spośród sekretarzy lub podsekretarzy stanu w urzędzie obsługującym tego ministra.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...