• Ustawa o współpracy rozwo...
  14.06.2024

Ustawa o współpracy rozwojowej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2021.0.1425 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej

Obserwuj akt

Rozdział 5. Rada Programowa Współpracy Rozwojowej

1.
Przy ministrze właściwym do spraw zagranicznych ustanawia się Radę Programową Współpracy Rozwojowej, zwaną dalej "Radą", jako organ opiniodawczo-doradczy.
2.
Kadencja Rady trwa 4 lata.
3.
Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
przedstawianie propozycji dotyczących priorytetów geograficznych i tematycznych współpracy rozwojowej;
2)
opiniowanie projektów Programu i Planu;
3)
opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji przez organy administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej;
4)
opiniowanie projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.
1.
Rada składa się z 25 członków.
2.
W skład Rady wchodzi:
1)
Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej - jako przewodniczący;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii;
2b)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
3a)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw klimatu;
3b)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
4)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
5)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska;
6)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
7)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
8)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
9)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
10)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
11)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa;
12)
3 posłów;
13)
senator;
14)
4 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
15)
przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157);
16)
przedstawiciel środowiska naukowego.
3.
Członków Rady, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 2-11 i 15 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych, na wniosek właściwego podmiotu;
2)
pkt 12 - powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu;
3)
pkt 13 - powołuje i odwołuje Marszałek Senatu;
4)
pkt 14 i 16 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zagranicznych.
4.
Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Posiedzenia Rady są zwoływane przez przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej 4 członków Rady.
Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych. Koszty funkcjonowania Rady związane z jej obsługą, a także związane z uczestnictwem w jej posiedzeniach członków Rady, pokrywa się z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...