• Art. 9[1]. przec. alko. -...
  28.09.2023

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Stan prawny aktualny na dzień: 28.09.2023

Dz.U.2023.0.165 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 91. przec. alko.


Zezwolenia na obrót hurtowy

1.
Zezwolenia, o których mowa w art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 i 2, wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
1)
o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo;
2)
o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa;
3)
o zawartości powyżej 18 % alkoholu.
2.
Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony:
1)
napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - nie dłuższy niż 2 lata;
2)
napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - nie dłuższy niż rok.
3.
Dla zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się limit w wysokości minimum 250 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie.
3a.
Limit, o którym mowa w ust. 3, może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu.
4.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów. Maksymalny limit dla tych przedsiębiorców określa się w wysokości 2 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie.
5.
Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ust. 1.
6.
Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie jest obowiązany:
1)
drobny producent wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24 i 2015),
2)
przedsiębiorca określony w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich
– który zbywa wyprodukowane przez siebie napoje alkoholowe przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 18 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ust. 1.
6a.
Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie jest obowiązany przedsiębiorca, którego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ust. 12 pkt 1–4 albo w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 491 zasady łączenia spółek, art. 528 warunki dopuszczalności podziału spółek § 1 albo art. 551 zasady przekształcania spółek § 1, 2 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739), i który posiadając zezwolenie, o którym mowa w art. 184 zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych ust. 1, jednorazowo zbywa zinwentaryzowane zapasy napojów alkoholowych.
7.
Producent oraz przedsiębiorca, o których mowa w ust. 6, jest obowiązany do składania w terminie do dnia 31 stycznia zawiadomienia o ilości zbytych przez siebie napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 18 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ust. 1, w poprzednim roku kalendarzowym.
8.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7, składa się na piśmie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce produkcji napojów alkoholowych objętych tym zawiadomieniem, podając:
1)
imię i nazwisko lub firmę producenta albo przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 6;
2)
siedzibę i adres oraz adres do doręczeń producenta albo przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 6;
3)
numer NIP, o ile producent albo przedsiębiorca, o których mowa w ust. 6, taki numer posiada, albo numer PESEL tego producenta albo przedsiębiorcy;
4)
informację o ilości wyprodukowanych przez producenta albo przedsiębiorcę, o których mowa w ust. 6, napojów alkoholowych, które zostały zbyte w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w litrach.
Art. 91. Zezwolenia na obrót hurtowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...