• Art. 9[2]. przec. alko. -...
  29.09.2023

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Stan prawny aktualny na dzień: 29.09.2023

Dz.U.2023.0.165 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Art. 92. przec. alko.


Opłaty za wydanie zezwoleń, decyzji zmieniających zezwolenia oraz duplikatów

1.
Za zezwolenia, o których mowa w art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 i 2, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz wydawanie duplikatów pobiera się opłaty.
2.
Opłaty są wnoszone przed wydaniem zezwolenia, duplikatu lub decyzji na rachunek organu wydającego zezwolenie, po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 16–18.
3.
Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów.
4.
Opłaty za zezwolenia, o których mowa w art. 91 zezwolenia na obrót hurtowy ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości 4000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł. Opłaty te są wnoszone na rachunek organu wydającego zezwolenie po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.
5.
W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, opłatę za zezwolenia, o których mowa w art. 91 zezwolenia na obrót hurtowy ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.
6.
Opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 91 zezwolenia na obrót hurtowy ust. 1 pkt 3, ustala się w wysokości 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust. 7–10.
7.
Opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 91 zezwolenia na obrót hurtowy ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów, ustala się stosownie do deklarowanego obrotu.
8.
Opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 91 zezwolenia na obrót hurtowy ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.
9.
Opłata za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1000 zł.
10.
Opłata za zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu jest pobierana w zależności od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości opłaty określonej w ust. 6.
11.
Opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 lub 2, oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 przesłanki cofnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.
12.
W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 lub 2, albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 przesłanki cofnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi ust. 4, zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy i zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, odprowadza opłatę od wszystkich napojów objętych opłatą, ustaloną na podstawie ust. 11, w które zaopatrzył tego przedsiębiorcę.
13.
Przedsiębiorca dokonujący zaopatrzenia w napoje alkoholowe, od których zapłacono opłatę, o której mowa w ust. 12, nie jest obowiązany do zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11.
14.
Kwotę należnej opłaty w części, o której mowa w ust. 11, pomniejsza się o kwotę opłaty w części naliczonej od zwróconych przez przedsiębiorcę napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
15.
Obowiązek zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11 powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
16.
Organem właściwym w sprawie opłaty w części, o której mowa w ust. 11, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 lub 2, albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 przesłanki cofnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi ust. 4.
17.
Przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 lub 2, lub zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 przesłanki cofnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi ust. 4, dokonujący zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, jest obowiązany, odrębnie w odniesieniu do każdego zezwolenia, do:
1)
złożenia w postaci elektronicznej informacji, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, według wzoru, o którym mowa w ust. 30, organowi, o którym mowa w ust. 16, za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
2)
obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w wysokości, o której mowa w ust. 11
– do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.
18.
Informacja, o której mowa w ust. 17 pkt 1, zawiera następujące dane:
1)
okres, za który jest składana;
2)
rodzaj posiadanego zezwolenia, którego informacja dotyczy;
3)
miejsce składania informacji: nazwę właściwego urzędu skarbowego;
4)
cel składania informacji:
a) złożenie informacji,
b) korekta informacji;
5)
dane przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 lub 2, albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 przesłanki cofnięcia zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi ust. 4:
a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
b) NIP,
c) imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu;
6)
numery faktur lub innych dokumentów potwierdzających zaopatrzenie w napoje, o których mowa w ust. 11, daty ich wystawienia oraz odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy;
7)
łączną liczbę litrów 100% alkoholu zawartego w napojach, o których mowa w ust. 11;
8)
łączną liczbę opakowań napojów, o których mowa w ust. 11, w podziale na ilość nominalną napoju w opakowaniach i zawartość alkoholu;
9)
kwotę opłaty ustaloną na podstawie ust. 11;
10)
kwotę pomniejszenia opłaty ustaloną na podstawie ust. 14;
11)
kwotę opłaty do zapłaty;
12)
pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301, 1692, 1967, 2127 i 2180).
19.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do końca miesiąca następującego po terminie, o którym mowa w ust. 17, dokonuje podziału łącznych wpływów z opłaty w części, o której mowa w ust. 11, oraz z dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 21, proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał z opłat, o których mowa w art. 111 pobieranie przez gminę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie danych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz przekazuje środki na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin.
20.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do końca kwietnia następnego roku dokonuje podziału łącznych wpływów z opłaty w części, o której mowa w ust. 11, oraz z dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 21, proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za III i IV kwartał roku ubiegłego z opłat, o których mowa w art. 111 pobieranie przez gminę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie danych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz przekazuje środki na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin.
21.
W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lub 2, organ, o którym mowa w ust. 16, ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości:
1)
2000 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 91 zezwolenia na obrót hurtowy ust. 1 pkt 1 i 2;
2)
11 250 zł dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 91 zezwolenia na obrót hurtowy ust. 1 pkt 3.
22.
Dodatkową opłatę wnosi się na rachunek organu, o którym mowa w ust. 16.
23.
Do opłat, o których mowa w ust. 11 i 21, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), przy czym uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio naczelnikowi urzędu skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej, Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
23a.
Organ właściwy w sprawie interpretacji ogólnych, objaśnień i interpretacji indywidualnych przepisów dotyczących opłat, o których mowa w ust. 11 i 21, może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie. W przypadku interpretacji ogólnych wydawanych na wniosek i interpretacji indywidualnych minister właściwy do spraw zdrowia zajmuje stanowisko w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku o zajęcie stanowiska, przy czym do terminu do wydania interpretacji ogólnej i interpretacji indywidualnej nie wlicza się okresu od dnia doręczenia tego wniosku do dnia otrzymania stanowiska.
24.
Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 11, oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w ust. 21, następuje na wniosek podmiotu, który dokonał ich zapłaty, z wpływów pochodzących z tych opłat, pobranych za:
1)
ostatnie półrocze, jeżeli wniosek został rozpatrzony przed przekazaniem wpływów za to półrocze na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin;
2)
kolejne półrocze następujące po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek został rozpatrzony po przekazaniu wpływów za poprzednie półrocze na rachunki bankowe Narodowego Funduszu Zdrowia i gmin.
25.
Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej liczbę tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 91 zezwolenia na obrót hurtowy ust. 1, wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.
26.
Opłata za wydanie innych decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach wynosi 200 zł.
27.
Opłata za zwiększenie limitu, o którym mowa w art. 91 zezwolenia na obrót hurtowy ust. 3, jest pobierana w zależności od liczby litrów 100% alkoholu, zgłoszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokości opłaty określonej w ust. 6.
28.
Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 i 2, wynosi 50 zł.
29.
Zezwolenia i decyzje, o których mowa w ust. 9, 10 i 25–28 oraz art. 9 zasady obrotu hurtowego napojami alkoholowymi ust. 1 i 2, nie podlegają opłacie skarbowej.
30.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu elektronicznego informacji, o której mowa w ust. 17 pkt 1.
Art. 92. Opłaty za wydanie zezwoleń, decyzji z... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...