• Ustawa o wydawaniu Monito...
  21.09.2023

Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Stan prawny aktualny na dzień: 21.09.2023

Dz.U.2023.0.1395 t.j. - Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Obserwuj akt
1.
Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.
2.
Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań Ministra Sprawiedliwości.
2a.
Minister Sprawiedliwości może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom niektóre czynności związane
z wydawaniem Monitora Sądowego i Gospodarczego.
2b.
Monitor Sądowy i Gospodarczy wydawany jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2c.
Monitor Sądowy i Gospodarczy wydaje się w postaci elektronicznej.
2d.
Monitor Sądowy i Gospodarczy rozpowszechnia się:
1)
nieodpłatnie poprzez udostępnienie na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości;
2)
odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1234).
3.
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:
1)
wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej;
2)
ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;
2a)
ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy;
3)
inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.
3a.
Zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy z urzędu oraz gdy ustawa stanowi inaczej.
3b.
Opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia nie może być wyższa niż 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
Wpływy pochodzące z wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego stanowią dochód budżetu państwa.
7.
Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
1)
tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
2)
sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego rozpowszechnianych w sposób, o którym mowa w ust. 2d pkt 2,
3)
wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania,
4)
wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego
– mając na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów zamieszczenia ogłoszeń i obwieszczeń oraz wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz potrzebę szybkiej publikacji i zapewnienie powszechnego dostępu do informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Porównania: 1 Przypisy: 3
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego zawierają, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, numer KRS.
2.
Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Na każdym numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego oznacza się dzień jego wydania, który jest dniem ogłoszenia, oraz kolejny numer Monitora Sądowego i Gospodarczego.
1.
(uchylony)
2.
Prezesi sądów rejonowych oraz organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego zapewniają nieodpłatnie możliwość przeglądania Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.01.1996 r. - Dz.U. z 1996 r. poz. 42]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...