• Ustawa o wykonywaniu mand...
  20.05.2024

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2022.0.1339 t.j. - Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W Kodeksie postępowania cywilnego: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. poz. 18, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 101, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 1993 r. poz. 172): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. poz. 274 oraz z 1995 r. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Uposażenie poselskie i senatorskie, o którym mowa w art. 25 uposażenie posłów i senatorów, oraz dieta parlamentarna, o której mowa w art. 42 dieta parlamentarna, przysługują do czasu zakończenia kadencji Sejmu, wybranego w dniu 19 września 1993 r., w wysokości określanej przez Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.
2.
Egzekucje z diet poselskich i senatorskich, wszczęte a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzi się według przepisów dotychczasowych w stosunku do posłów i senatorów kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.
Porównania: 1
Przy ustalaniu w 1996 r. wysokości uposażenia dodatkowego określonego w art. 37 uchylony, uwzględnia się również ryczałt wypłacany zgodnie z art. 24 ustawy, o której mowa w art. 56 utrata mocy ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów ust. 1.
Porównania: 1
Do posłów i senatorów kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie, przepis art. 30 ograniczenie możliwości wykonywania pracy w okresie sprawowania mandatu nie ma zastosowania.
Porównania: 1
1.
Traci moc ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów (Dz. U. z 1991 r. poz. 79 oraz z 1996 r. poz. 350), z wyjątkiem jej art. 19 ust. 2 i 3 oraz z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu.
2.
Do posłów i senatorów kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie, niekorzystających z urlopów bezpłatnych na okres sprawowania mandatu, stosuje się przepis art. 26 ustawy, o której mowa w ust. 1.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r., z wyjątkiem:
1)
rozdziału 2 i art. 51 zmiana ustawy o Trybunale Stanu, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 34 zakazy prowadzenia działalności gospodarczej ust. 3 i 4 oraz art. 42 dieta parlamentarna ust. 3, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 29.06.1996 r. - Dz.U. z 1996 r. poz. 350]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...