• Ustawa o wymianie informa...
  28.05.2024

Ustawa o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2023.0.783 t.j. - Ustawa z 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa:
1)
zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi w celu rozpoznawania, wykrywania lub zwalczania przestępstw lub przestępstw skarbowych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania takim przestępstwom i zagrożeniom, a także ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych;
2)
podmioty uprawnione w tych sprawach.
2.
Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z podmiotami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są:
1)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
2)
Centralne Biuro Antykorupcyjne;
2a)
Biuro Nadzoru Wewnętrznego;
2b)
Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej;
3)
Policja;
4)
Krajowa Administracja Skarbowa;
5)
Straż Graniczna;
6)
(uchylony)
7)
Żandarmeria Wojskowa;
8)
Służba Ochrony Państwa.
3.
Ustawę stosuje się również do wymiany oraz przetwarzania informacji:
1)
(uchylony)
2)
w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, zgromadzonych w zbiorach danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), oraz w zbiorach danych daktyloskopijnych;
3)
uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2, od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, obejmujących informacje finansowe, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 pkt 10a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.), oraz analizy finansowe, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1a tej ustawy.
4.
Ustawa nie narusza przepisów o pomocy prawnej w sprawach karnych oraz postanowień umów międzynarodowych dotyczących współpracy w sprawach zapobiegania przestępczości, jej zwalczania oraz współdziałania na terenach przygranicznych.
1.
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wymiany informacji przez krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 103).
2.
Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji za pośrednictwem krajowego biura do spraw odzyskiwania mienia są podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, oraz:
1)
minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
prokurator.
1.
Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do wymiany informacji przez podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, z wyznaczonymi właściwymi organami w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2.
W ramach wymiany informacji, o której mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, mogą przekazywać wyznaczonym właściwym organom informacje finansowe, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 pkt 10a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz analizy finansowe, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1a tej ustawy, a także występować do wyznaczonych właściwych organów o przekazanie informacji pochodzących od jednostki analityki finansowej z państwa pochodzenia tego organu.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
pseudonimizacji – rozumie się przez to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
2)
(uchylony)
3)
informacji – rozumie się przez to informacje, w tym dane osobowe, do których przetwarzania w celu realizacji swoich zadań ustawowych są uprawnione, na podstawie przepisów odrębnych, podmioty uprawnione;
4)
organach ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej - rozumie się przez to organy państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej stosujących przepisy dorobku Schengen, które są uprawnione w tych państwach do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania;
5)
państwie trzecim - rozumie się przez to państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej i niestosujące przepisy dorobku Schengen;
6)
podmiotach uprawnionych - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2 oraz art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 2;
7)
(uchylony)
8)
wymianie – rozumie się przez to przekazywanie, udostępnianie, uzyskiwanie lub otrzymywanie informacji przez organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe lub podmioty uprawnione;
9)
organizacji międzynarodowej – rozumie się przez to organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy;
10)
agencji Unii Europejskiej – rozumie się przez to agencję Unii Europejskiej zajmującą się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
11)
wyznaczonych właściwych organach – rozumie się przez to organy państw członkowskich Unii Europejskiej wyznaczone na podstawie przepisów wdrażających art. 3 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1153 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 122).

Rozdział 2. Punkt kontaktowy

1.
W ramach struktury Komendy Głównej Policji wyznacza się komórkę organizacyjną pełniącą funkcję punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami uprawnionymi a podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, zwaną dalej „punktem kontaktowym”.
2.
Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, podczas prowadzonych wspólnych patroli, spotkań operacyjnych lub innych operacji transgranicznych.
3.
Dopuszcza się bezpośrednią wymianę informacji z pominięciem punktu kontaktowego między przedstawicielami uprawnionych podmiotów a podmiotów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, w ramach:
1)
współpracy na terenach przygranicznych, w tym realizowanej przez międzynarodowe centra współpracy;
2)
wykonywania zadań oficera łącznikowego podmiotu uprawnionego za granicą lub oficera łącznikowego wchodzącego w skład polskiego biura łącznikowego przy Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol).
4.
Punkt kontaktowy może upoważnić podmioty uprawnione do bezpośredniej wymiany informacji z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1. W upoważnieniu punkt kontaktowy określa warunki, zasady i sposób takiej wymiany.
5.
Ustawa nie narusza przepisów odrębnych o organizacji i zadaniach innych punktów kontaktowych niż wymieniony w ust. 1.
Do zadań punktu kontaktowego należy:
1)
przyjmowanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz udzielanie odpowiedzi na te wnioski;
2)
przekazywanie wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, podmiotom uprawnionym, zgodnie z ich właściwością, w celu udzielenia odpowiedzi na te wnioski;
3)
przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, wniosków o udzielenie informacji składanych przez podmioty uprawnione;
4)
przekazywanie podmiotom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, informacji w przypadku, o którym mowa w art. 11 współpraca z punktem kontaktowym ust. 1 pkt 2;
5)
koordynowanie wymiany informacji;
6)
przetwarzanie, w tym przechowywanie, informacji wymienianych w oparciu o niniejszą ustawę.
1.
Punkt kontaktowy, w celu realizacji swoich zadań, posiada bezpośredni dostęp do:
1)
Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
2)
rejestru PESEL;
3)
centralnej ewidencji pojazdów;
4)
centralnej ewidencji kierowców;
5)
krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;
6)
Krajowego Rejestru Karnego;
7)
Krajowego Rejestru Sądowego;
8)
Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;
9)
ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
10)
Rejestru Dokumentów Paszportowych;
11)
Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności;
12)
danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego;
13)
Systemu Informacji Finansowej.
2.
Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów danych daktyloskopijnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.).
Punkt kontaktowy może na zasadach określonych w ustawie wymieniać informacje zgromadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2.
1.
Punkt kontaktowy wymienia informacje z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, dostępnymi kanałami komunikacji wykorzystywanymi w międzynarodowej współpracy policyjnej, w szczególności udostępnianymi przez:
1)
Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej – Interpol;
2)
Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol);
3)
biura SIRENE.
2.
Punkt kontaktowy może przekazywać podmiotom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, informacje za pośrednictwem oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli podmiotów uprawnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz oficerów łącznikowych lub innych przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, w Rzeczypospolitej Polskiej.
W punkcie kontaktowym mogą wykonywać swoje obowiązki funkcjonariusze, żołnierze lub pracownicy podmiotów uprawnionych.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób działania punktu kontaktowego,
2)
sposób wyznaczania oraz działania komórek organizacyjnych w podmiocie uprawnionym odpowiedzialnym za wymianę informacji z punktem kontaktowym,
3)
sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji,
4)
sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi,
5)
wzory formularzy wykorzystywanych do wymiany informacji
- mając na uwadze wymogi zapewnienia efektywnej wymiany informacji przez punkt kontaktowy oraz ciągłości jego funkcjonowania, wdrożenia systemu rejestrowania informacji w punkcie kontaktowym, w tym czasu przekazania lub otrzymania informacji oraz wniosków o przekazanie informacji, a także uwzględniając uregulowania Unii Europejskiej dotyczące ujednoliconych wzorów formularzy wymiany informacji.

Rozdział 3. Warunki i zasady wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i agencjami Unii Europejskiej

1.
Podmioty uprawnione, za pośrednictwem punktu kontaktowego:
1)
składają wnioski o udzielenie informacji oraz udzielają odpowiedzi na te wnioski w terminie umożliwiającym punktowi kontaktowemu przekazanie odpowiedzi z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 15 terminy przekazywania informacji przez punkt kontaktowy;
2)
z urzędu przekazują organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej lub agencjom Unii Europejskiej informacje, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że informacje te przyczynią się do wykrycia i zatrzymania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych lub zapobieżenia przestępstwu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw trzecich, z zastrzeżeniem art. 18d przekazanie danych osobowych w razie braku decyzji KE i braku zabezpieczeń ochrony danych ust. 2.
2.
Podmioty uprawnione współpracują z punktem kontaktowym, w szczególności przez udzielanie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz utrzymywanie stałej łączności.
1.
Podmioty uprawnione mogą uzależnić przekazanie informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej od spełnienia przez ten organ określonych warunków, w szczególności od:
1)
otrzymania dodatkowych informacji w sprawie, w związku z którą organ ten wystąpił o ich udzielenie;
2)
poinformowania o sposobie wykorzystania przekazanych informacji przez ten organ.
1a.
Podmioty uprawnione, przekazując informacje organom ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, zapewniają, aby wymiana danych osobowych nie była ograniczana ani zakazywana z powodów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
2.
(uchylony)
3.
Przekazując informację, podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, wskazują organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej sposób, w jaki może być ona wykorzystana przez ten organ, w szczególności, czy może być ona wykorzystana w postępowaniu karnym.
1.
Podmioty uprawnione mogą odmówić przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających przypuszczenie, że ujawnienie tych informacji:
1)
mogłoby zagrażać bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
mogłoby utrudniać postępowanie karne lub czynności operacyjno-rozpoznawcze albo innego rodzaju czynności w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, albo zagrozić bezpieczeństwu osób biorących w nich udział;
3)
byłoby niewspółmierne do osiągnięcia celu, w jakim wystąpiono z wnioskiem.
2.
Podmioty uprawnione mogą odmówić przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli wniosek dotyczy przestępstwa lub przestępstwa skarbowego zagrożonego w Rzeczypospolitej Polskiej karą pozbawienia wolności do roku lub karą łagodniejszą albo gdy orzeczono taką karę.
1.
Jeżeli na przekazanie informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest wymagana zgoda organu prowadzącego postępowanie karne, podmioty uprawnione zwracają się do organu prowadzącego to postępowanie o wyrażenie zgody na przekazanie informacji.
2.
Podmioty uprawnione odmawiają przekazania informacji organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli organ prowadzący postępowanie karne nie wyraził zgody na ich przekazanie.
1.
Punkt kontaktowy, na podstawie dostępnych informacji lub informacji przekazanych przez podmioty uprawnione, udziela odpowiedzi na wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2.
Jeżeli informacje dotyczące wniosku złożonego przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej są przetwarzane w zbiorach danych, do których punkt kontaktowy albo podmiot uprawniony mają bezpośredni dostęp, oraz dotyczą przestępstw, o których mowa w art. 607w wykonanie nakazu europejskiego w wypadku czynu nie będącego przestępstwem według prawa polskiego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, 1855, 2582 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535), punkt kontaktowy udziela odpowiedzi na ten wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3.
W sprawach niecierpiących zwłoki dotyczących przestępstw, o których mowa w art. 607w wykonanie nakazu europejskiego w wypadku czynu nie będącego przestępstwem według prawa polskiego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, punkt kontaktowy udziela odpowiedzi na wniosek organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 8 godzin od chwili jego otrzymania, jeżeli informacje, których wniosek dotyczy, są przetwarzane w zbiorach danych, o których mowa w art. 6 dostęp do ewidencji, rejestrów i zbiorów danych.
4.
Jeżeli udzielenie odpowiedzi w terminach określonych w ust. 1-3 nie jest możliwe, punkt kontaktowy:
1)
niezwłocznie informuje o tym organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który złożył wniosek, podając przyczyny nieudzielania odpowiedzi w terminie;
2)
udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, przy czym w sprawach niecierpiących zwłoki - w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
5.
Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, w przypadku gdy we wniosku organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej został oznaczony dłuższy termin udzielenia odpowiedzi.
1.
Podmioty uprawnione przetwarzają informacje uzyskane w wyniku ich wymiany z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej w celach wskazanych w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1.
2.
Podmioty uprawnione mogą przetwarzać informacje, o których mowa w ust. 1:
1)
jeżeli jest to niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych, a cele przetwarzania i przekazania informacji nie są sprzeczne ze sobą;
2)
w innych celach, po uzyskaniu pisemnej zgody organu ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który informacje przekazał.
3.
(uchylony)
1.
Podmioty uprawnione przetwarzają informacje przekazane przez organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sposób przez niego określony oraz na wniosek tego organu informują go o sposobie przetwarzania tych informacji.
2.
Jeżeli przy przekazywaniu informacji organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie zastrzeże inaczej, informacje uzyskane przez podmiot uprawniony w ten sposób mogą zostać wykorzystane w postępowaniu karnym.
Szczegółowe zasady i warunki wymiany informacji z agencjami Unii Europejskiej przez podmioty uprawnione i punkt kontaktowy określają przepisy Unii Europejskiej.

Rozdział 3a. Warunki i zasady wymiany informacji z organami ścigania państw trzecich i organizacji międzynarodowych

1.
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez podmioty uprawnione lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli:
1)
przekazanie jest niezbędne do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1;
2)
dane osobowe są przekazywane administratorowi w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, który jest podmiotem właściwym do realizacji celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 18e warunki przekazania danych osobowych odbiorcom z siedzibą w państwach trzecich ust. 1;
3)
państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przekazało dane osobowe, wyraziło uprzednią zgodę na ich przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku dalszego przekazania tych danych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej właściwy organ ścigania, który dokonał pierwotnego przekazania, lub inny właściwy organ ścigania tego samego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwala na dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy;
4)
Komisja Europejska w przypadku, o którym mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1, uznała, że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden sektor w tym państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
5)
w razie braku decyzji Komisji, o której mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1:
a) zostały zapewnione lub istnieją odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 18c wymóg odpowiedniego zabezpieczenia ochrony przekazanych danych osobowych – w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 4,
b) ma zastosowanie wyjątek w szczególnych sytuacjach zgodnie z art. 18d przekazanie danych osobowych w razie braku decyzji KE i braku zabezpieczeń ochrony danych – w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w lit. a.
2.
Przekazanie danych osobowych bez uprzedniej zgody innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy takiej uprzedniej zgody nie da się uzyskać w odpowiednim terminie, a przekazanie jest:
1)
niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim lub
2)
ma istotne znaczenie dla ważnych interesów państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3.
W przypadku zastosowania przepisu ust. 2 państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiadające za wydanie uprzedniej zgody zostaje powiadomione o tym bez zbędnej zwłoki.
4.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy mogą, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zezwolić organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej na przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych osobowych, uprzednio przekazanych temu organowi przez podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile przekazał on dane osobowe, realizując zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1. Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej wystąpił do podmiotu uprawnionego lub punktu kontaktowego o zgodę na dalsze przekazanie danych osobowych uprzednio od nich otrzymanych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, organ uprawniony lub punkt kontaktowy może zezwolić na to dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy, w tym:
1)
wagi czynu zabronionego;
2)
celu, w którym dane osobowe zostały pierwotnie przekazane;
3)
stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, do których dane osobowe są dalej przekazywane.
1.
Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, terytorium lub przynajmniej jednego sektora w tym państwie trzecim, lub danej organizacji międzynarodowej – o ile Komisja Europejska w drodze decyzji uznała, iż państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
2.
Wydanie przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej, że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden określony sektor w państwie trzecim, lub organizacja międzynarodowa przestały zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych osobowych – nie wpływa na przekazywanie danych osobowych do danego państwa trzeciego, terytorium lub jednego lub więcej określonych sektorów w tym państwie trzecim, lub do danej organizacji międzynarodowej na mocy art. 18c wymóg odpowiedniego zabezpieczenia ochrony przekazanych danych osobowych i art. 18d przekazanie danych osobowych w razie braku decyzji KE i braku zabezpieczeń ochrony danych.
1.
W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli przepisy prawa przewidują odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych.
2.
W przypadku braku prawnie wiążącego aktu, o którym mowa w ust. 1, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli administrator danych stwierdził, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności związanych z przekazaniem danych osobowych, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony danych osobowych, w szczególności poufności przekazanych danych, celu, w którym dane zostały przekazane, lub sposobu ich wykorzystania, tak aby nie zostały one użyte do wydania orzeczenia lub wykonania kary śmierci, lub innego rodzaju okrutnego lub nieludzkiego traktowania lub karania.
3.
Administrator danych dokumentuje fakt przekazania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w ust. 2, oraz bez zbędnej zwłoki informuje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie.
4.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 5, fakt przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które zostały przez administratora danych uznane, na podstawie ust. 2, za zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczenia ochrony danych osobowych.
5.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1)
datę i godzinę przekazania;
2)
informacje o właściwym organie odbierającym;
3)
uzasadnienie przekazania;
4)
wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
6.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych współpracuje z podmiotami uprawnionymi i punktem kontaktowym w celu prawidłowej realizacji obowiązku zawartego w ust. 2.
1.
W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1, oraz braku odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 18c wymóg odpowiedniego zabezpieczenia ochrony przekazanych danych osobowych ust. 1 i 2, dane osobowe lub określona ich kategoria mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie jest niezbędne:
1)
w celu ochrony życia lub zdrowia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby;
2)
w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią;
3)
dla zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu ryzyku naruszenia bezpieczeństwa publicznego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego;
4)
w indywidualnym przypadku do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1;
5)
w indywidualnym przypadku dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z celami określonymi w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1.
2.
Danych osobowych nie przekazuje się, jeżeli podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, stwierdziły, że podstawowe prawa i wolności konkretnej osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przekazaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
3.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, dokumentują, w sposób określony w ust. 4, fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1)
datę i godzinę przekazania;
2)
informacje o właściwym organie odbierającym;
3)
uzasadnienie przekazania;
4)
wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
1.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowach międzynarodowych dotyczących współpracy policyjnej zawartych z państwami trzecimi, dane osobowe w indywidualnych i konkretnych przypadkach mogą zostać przekazane bezpośrednio odbiorcom mającym siedzibę w państwach trzecich jedynie wówczas, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1)
przekazanie jest niezbędne do wykonania prawnie określonego zadania podmiotu uprawnionego do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1;
2)
podmiot uprawniony stwierdza, że podstawowe prawa i wolności danej osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec interesu publicznego przemawiającego za przedmiotowym przekazaniem;
3)
podmiot uprawniony uznaje, że przekazanie organowi ścigania państwa trzeciego do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, byłoby nieskuteczne lub niewłaściwe, w szczególności z uwagi na niemożność zachowania odpowiedniego terminu;
4)
organ ścigania państwa trzeciego zostaje o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki, chyba że byłoby to nieskuteczne lub niewłaściwe;
5)
podmiot uprawniony informuje odbiorcę o konkretnym celu, w którym dane osobowe mają być wyłącznie przetwarzane przez odbiorcę, pod warunkiem że takie przetwarzanie jest niezbędne.
2.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, dokumentują fakt przekazania danych osobowych na podstawie ust. 1 oraz niezwłocznie informują Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym fakcie.
3.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile realizował zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, udostępnia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na każde jego żądanie, dokumentację obejmującą:
1)
datę i godzinę przekazania;
2)
informacje o właściwym organie odbierającym;
3)
uzasadnienie przekazania;
4)
wyliczenie danych osobowych, jakie zostały przekazane.
Do wymiany informacji z państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 współpraca z punktem kontaktowym ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 12 warunki przekazywania informacji organom ścigania państw członkowskich UE, z wyłączeniem ust. 1a, art. 13 przesłanki odmowy przekazania informacji, art. 14 wymóg uzyskania zgody na przekazanie informacji, art. 16 przetwarzanie informacji uzyskanych w wyniku ich wymiany i art. 17 zasady przetwarzania informacji.

Rozdział 4. Ochrona danych osobowych

1.
Podmioty uprawnione mogą wymieniać dane osobowe z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, po uprzednim zweryfikowaniu ich prawidłowości, aktualności i kompletności oraz w sposób umożliwiający podmiotom, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, dokonanie oceny tych danych w tym zakresie.
2.
Podmiot uprawniony, który otrzymał dane osobowe od podmiotów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, bez wniosku, dokonuje niezwłocznie weryfikacji tych danych w zakresie ich przydatności do realizacji celu, w którym dane zostały przekazane.
3.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, który przekazał nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne lub niezupełne dane osobowe albo przekazał te dane z naruszeniem przepisów ustawy, jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, poinformować o tym podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz sprostować, uzupełnić lub uaktualnić te dane, przekazując dane właściwe, albo, w zależności od okoliczności, o których mowa w art. 21 obowiązek zachowania terminów przechowywania danych osobowych ust. 1, dane te usunąć.
1.
Dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, podmiot uprawniony przechowuje przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim te dane zostały uzyskane, lub przez okres niezbędny do wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości lub jej zwalczania, zgodnie z terminami oraz zasadami przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony.
2.
Podmioty uprawnione dokonują weryfikacji zgromadzonych danych osobowych i usuwają dane zbędne albo dokonują ich pseudonimizacji.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Dane osobowe, wymieniane z podmiotami, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, oraz podmiotami uprawnionymi, punkt kontaktowy przechowuje i przetwarza przez okres niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 5.
1.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych osobowych określił termin ich przechowywania, po upływie którego wymagane jest ich usunięcie lub zweryfikowanie, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i przechowuje, ma obowiązek zachowania takiego terminu.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dane osobowe, uzyskane w wyniku wymiany, są niezbędne w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych prowadzonych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania.
Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, przy wymianie danych osobowych określił ograniczenia dotyczące przetwarzania tych danych wynikające z prawa krajowego tego państwa, podmiot uprawniony, który te dane otrzymał i przechowuje, ma obowiązek uwzględnić takie ograniczenia.
1.
Podmioty uprawnione, które przekazały lub udostępniły dane osobowe podmiotowi, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, albo otrzymały takie dane od tego podmiotu, odnotowują lub dokumentują fakt takiego przekazania, udostępnienia lub otrzymania w celu weryfikacji legalności przetwarzanych danych, ich integralności oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa.
2.
Odnotowanie lub dokumentowanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych w zbiorach danych administrowanych przez dany podmiot uprawniony.
3.
Obowiązek niezwłocznego odnotowania lub udokumentowania faktu przekazania, udostępnienia lub otrzymania danych osobowych dotyczy również punktu kontaktowego.
1.
Punkt kontaktowy prowadzi rejestr realizowanych za jego pośrednictwem wniosków o informacje:
1)
składanych w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a wymiana informacji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ust. 2,
2)
z Systemu Informacji Finansowej składanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
– zwanych dalej „wnioskami o informacje”.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
datę złożenia wniosku o informacje;
2)
nazwę i dane kontaktowe podmiotu składającego wniosek o informacje;
3)
imię i nazwisko osoby składającej wniosek o informacje;
4)
imię i nazwisko osoby będącej odbiorcą informacji, jeżeli punkt kontaktowy ma te dane;
5)
oznaczenie postępowania, w związku z którym złożono wniosek o informacje;
6)
przedmiot wniosku o informacje;
7)
wskazanie daty oraz sposobu rozpatrzenia wniosku o informacje.
3.
Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich zarejestrowania i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
4.
Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są udostępniane do wglądu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na uzasadniony wniosek, w związku z weryfikacją zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
W zakresie, w jakim w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a wymiana informacji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ust. 2, podmioty, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2, dokonują bezpośredniej wymiany informacji z wyznaczonymi właściwymi organami, podmioty te prowadzą rejestry w zakresie wynikającym z art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje. Przepisy art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
Organy prowadzące rejestry na podstawie art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje i art. 25b bezpośrednia wymiana informacji miedzy wyznaczonymi właściwymi organami przekazują w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku kalendarzowego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane za zakończony rok dotyczące informacji zgromadzonych w tych rejestrach, obejmujące w szczególności informacje o:
1)
liczbie złożonych wniosków o informacje wraz ze wskazaniem organu składającego;
2)
sposobie rozpatrzenia wniosku o informacje;
3)
średnim czasie rozpatrzenia wniosku o informacje;
4)
liczbie spraw dotyczących przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53, z późn. zm.), w których po przekazaniu odpowiedzi na wniosek wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze – w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla organu prowadzącego rejestr;
5)
liczbie osób, wobec których sporządzono akt oskarżenia dotyczący przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW, oraz liczbie osób skazanych za takie przestępstwa – w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla organu prowadzącego rejestr;
6)
zasobach ludzkich lub informatycznych zaangażowanych przez organy prowadzące rejestry na podstawie art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje i art. 25b bezpośrednia wymiana informacji miedzy wyznaczonymi właściwymi organami do obsługi wniosków o informacje składanych w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a wymiana informacji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ust. 2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 oraz z 2022 r. poz. 1700).

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. poz. 277, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. poz. 675, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. poz. 214 i poz. 273): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 153, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. poz. 154, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 1027, z późn. zm.): (zmiany pominięte).

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Administratorzy zbiorów danych, o których mowa w art. 6 dostęp do ewidencji, rejestrów i zbiorów danych ust. 1, zapewnią na własny koszt punktowi kontaktowemu bezpośredni dostęp do tych zbiorów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Do czasu uzyskania przez punkt kontaktowy bezpośredniego dostępu do zbiorów danych, o których mowa w art. 6 dostęp do ewidencji, rejestrów i zbiorów danych ust. 1, administratorzy tych zbiorów zapewnią punktowi kontaktowemu dostęp do danych zawartych w tych zbiorach w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań przez punkt kontaktowy.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 19 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o Policji zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 uzyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Policję ust. 19 ustawy zmienianej w art. 27 zmiana ustawy o Policji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 27.11.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 1371]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...