• Art. 18a. - Przekazanie ...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 18a. wym. inf. z org.ścig


Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

1.
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez podmioty uprawnione lub punkt kontaktowy, o ile realizuje zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli:
1)
przekazanie jest niezbędne do celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1;
2)
dane osobowe są przekazywane administratorowi w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, który jest podmiotem właściwym do realizacji celów, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 18e warunki przekazania danych osobowych odbiorcom z siedzibą w państwach trzecich ust. 1;
3)
państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przekazało dane osobowe, wyraziło uprzednią zgodę na ich przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku dalszego przekazania tych danych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej właściwy organ ścigania, który dokonał pierwotnego przekazania, lub inny właściwy organ ścigania tego samego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwala na dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy;
4)
Komisja Europejska w przypadku, o którym mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1, uznała, że państwo trzecie, terytorium lub przynajmniej jeden sektor w tym państwie trzecim, lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
5)
w razie braku decyzji Komisji, o której mowa w art. 18b decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przekazania danych osobowych ust. 1:
a) zostały zapewnione lub istnieją odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 18c wymóg odpowiedniego zabezpieczenia ochrony przekazanych danych osobowych – w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 4,
b) ma zastosowanie wyjątek w szczególnych sytuacjach zgodnie z art. 18d przekazanie danych osobowych w razie braku decyzji KE i braku zabezpieczeń ochrony danych – w przypadku gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w lit. a.
2.
Przekazanie danych osobowych bez uprzedniej zgody innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy takiej uprzedniej zgody nie da się uzyskać w odpowiednim terminie, a przekazanie jest:
1)
niezbędne do zapobieżenia bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim lub
2)
ma istotne znaczenie dla ważnych interesów państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3.
W przypadku zastosowania przepisu ust. 2 państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiadające za wydanie uprzedniej zgody zostaje powiadomione o tym bez zbędnej zwłoki.
4.
Podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy mogą, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, zezwolić organowi ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej na przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych osobowych, uprzednio przekazanych temu organowi przez podmiot uprawniony lub punkt kontaktowy, o ile przekazał on dane osobowe, realizując zadanie określone w art. 5 zadania punktu kontaktowego pkt 1. Jeżeli organ ścigania państwa członkowskiego Unii Europejskiej wystąpił do podmiotu uprawnionego lub punktu kontaktowego o zgodę na dalsze przekazanie danych osobowych uprzednio od nich otrzymanych do kolejnego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, organ uprawniony lub punkt kontaktowy może zezwolić na to dalsze przekazanie po należytym uwzględnieniu całokształtu sprawy, w tym:
1)
wagi czynu zabronionego;
2)
celu, w którym dane osobowe zostały pierwotnie przekazane;
3)
stopnia ochrony danych osobowych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, do których dane osobowe są dalej przekazywane.
Art. 18a. Przekazanie danych osobowych do państwa trzecie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...