• Art. 25c. - Przekazywani...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 25c. wym. inf. z org.ścig


Przekazywanie danych z rejestrów o złożonych wnioskach o informacje

Organy prowadzące rejestry na podstawie art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje i art. 25b bezpośrednia wymiana informacji miedzy wyznaczonymi właściwymi organami przekazują w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku kalendarzowego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane za zakończony rok dotyczące informacji zgromadzonych w tych rejestrach, obejmujące w szczególności informacje o:
1)
liczbie złożonych wniosków o informacje wraz ze wskazaniem organu składającego;
2)
sposobie rozpatrzenia wniosku o informacje;
3)
średnim czasie rozpatrzenia wniosku o informacje;
4)
liczbie spraw dotyczących przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 53, z późn. zm.), w których po przekazaniu odpowiedzi na wniosek wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze – w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla organu prowadzącego rejestr;
5)
liczbie osób, wobec których sporządzono akt oskarżenia dotyczący przestępstwa obejmującego co najmniej jedną z form przestępczości, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępującego i uchylającego decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW, oraz liczbie osób skazanych za takie przestępstwa – w zakresie, w jakim informacje te są dostępne dla organu prowadzącego rejestr;
6)
zasobach ludzkich lub informatycznych zaangażowanych przez organy prowadzące rejestry na podstawie art. 25a rejestr realizowanych za pośrednictwem punktu kontaktowego wniosków o informacje i art. 25b bezpośrednia wymiana informacji miedzy wyznaczonymi właściwymi organami do obsługi wniosków o informacje składanych w związku z wymianą informacji, o której mowa w art. 2a wymiana informacji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ust. 2.
Art. 25c. Przekazywanie danych z rejestrów o złożonych wn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...