• Art. 14. wyr. bud. - Obow...
  14.06.2024

Art. 14. wyr. bud.


Obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

1.
Do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:
1)
prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych;
2)
zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli;
3)
przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych ust. 1;
4)
sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych ust. 1;
5)
gromadzenie informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach;
6)
kontrola działania wojewódzkich organów nadzoru budowlanego;
7)
prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Nr 305/2011;
8)
wydawanie decyzji dotyczących jednostek oceny technicznej, o których mowa w art. 6b wyznaczenie jednostek oceny technicznej (JOT) ust. 1 i 6;
9)
wydawanie decyzji dotyczących krajowych jednostek oceny technicznej, o których mowa w art. 9 krajowa ocena techniczna ust. 11 i 16;
10)
prowadzenie wykazu jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych;
11)
autoryzacja i notyfikacja jednostek wykonujących zadania strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
2.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może:
1)
sporządzać roczne plany kontroli;
2)
prowadzić kontrole planowe i doraźne;
3)
zlecać badania pobranych, w toku kontroli, próbek wyrobów budowlanych;
4)
wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia dotyczące kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz sprawować nadzór nad ich realizacją;
5)
wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia, zapewniające jednolitość postępowań w sprawach wyrobów budowlanych.
3.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wezwać wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego do:
1)
udziału w prowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2;
2)
przeprowadzenia doraźnej kontroli w określonym zakresie;
3)
wprowadzenia do wojewódzkiego rocznego planu kontroli określonych zadań.
3a.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić postępowania administracyjne w pierwszej instancji na podstawie ustaleń dokonanych w wyniku kontroli. W takim przypadku wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nie wszczyna postępowania administracyjnego.
4.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
2)
sposób i termin przekazywania tych informacji– mając na uwadze potrzebę monitorowania systemu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.
Art. 14. Obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...