• Art. 15. wyr. bud. - Kraj...
  30.01.2023

Art. 15. wyr. bud.


Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

1.
W Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanym dalej "Wykazem", są gromadzone dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie, a w szczególności:
1)
dane umożliwiające identyfikację zakwestionowanego wyrobu budowlanego;
2)
informacje o:
a) rodzaju i zakresie niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego,
b) środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do zakwestionowanego wyrobu budowlanego,
c) zagrożeniach, jakie może spowodować zakwestionowany wyrób budowlany, wraz z określeniem tych zagrożeń.
2.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisów do Wykazu w przypadku wydania decyzji ostatecznych, o których mowa w art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
3.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub z urzędu:
1)
usuwa wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca udowodni, że wycofał z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu budowlanego, lub w przypadku gdy niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie zostały usunięte, nie wcześniej jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzje, na podstawie których dokonano wpisu, stały się ostateczne;
2)
może usunąć wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż po upływie 24 miesięcy od dnia dokonania wpisu;
3)
może usunąć wpis w Wykazie po upływie 5 lat od dnia dokonania wpisu.
4.
Wykaz jest publicznie dostępny.
5.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może, w każdym czasie, podać do publicznej wiadomości informacje zawarte w Wykazie.
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia Wykazu.
7.
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, powinno określać w szczególności:
1)
wzór Wykazu;
2)
sposób dokonywania i usuwania wpisów w tym Wykazie;
3)
niezbędne informacje o decyzjach, o których mowa w art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
Art. 15. Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...