• Art. 31a. wyr. bud. - Nak...
  28.05.2024

Ustawa o wyrobach budowlanych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2021.0.1213 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Art. 31a. wyr. bud.


Nakaz odkupu wyrobu na żądanie osób faktycznie nimi władającymi

1.
W decyzjach nakazujących wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego, o których mowa w art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu ust. 1 pkt 2 i art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu ust. 1 pkt 2, właściwy organ może nakazać producentowi, importerowi lub sprzedawcy odkupienie wyrobu budowlanego na żądanie osób, które faktycznie nim władają.
2.
W decyzjach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ może nakazać powiadomienie przez stronę postępowania konsumentów lub użytkowników wyrobu budowlanego o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą, określając termin i sposób ich powiadomienia.
3.
W przypadku wydania decyzji stwierdzającej, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych niniejszą ustawą, właściwy organ może nakazać, w drodze decyzji, zniszczenie wyrobu budowlanego na koszt producenta, importera lub sprzedawcy, jeżeli producent lub importer mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile w inny sposób nie można usunąć zagrożeń spowodowanych przez ten wyrób.
4.
Postanowienia i decyzje, o których mowa w art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu i art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu, wydaje się w zależności od rodzaju stwierdzonych niezgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą oraz od stopnia zagrożenia powodowanego przez wyrób budowlany, mając na celu, w szczególności, zapobieżenie powstaniu zagrożenia lub usunięcie już istniejącego oraz zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia użytkowników obiektów budowlanych, a także ochronę środowiska.
5.
W przypadku stwierdzenia niezgodności, o których mowa w art. 59 rozporządzenia Nr 305/2011, albo w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oznakowaniu znakiem budowlanym, braku oznakowania znakiem budowlanym, braku krajowej deklaracji lub jej nieprawidłowego sporządzenia oraz w przypadku, gdy dokumentacja techniczna jest niekompletna lub niedostępna u kontrolowanego, właściwy organ wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu ust. 1 pkt 1 albo w art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu ust. 1 pkt 1, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.
Art. 31a. Nakaz odkupu wyrobu na żądanie osób faktycznie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...