• Ustawa o wyrobach budowla...
  28.05.2024

Rozdział 2a. Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym

1.
Producent sporządza krajową deklarację oraz dokumentację techniczną zawierającą istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
2.
Producent umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, informacje towarzyszące, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 oznakowaniem znakiem budowlanym, regionalny wyrób budowlany ust. 8, oraz dodatkową informację umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego.
3.
W przypadku gdy wielkość lub charakter wyrobu budowlanego uniemożliwiają umieszczenie na nim informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te producent umieszcza na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących temu wyrobowi.
4.
Producent wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza lub udostępnia dokumenty określone w art. 8 oznakowaniem znakiem budowlanym, regionalny wyrób budowlany ust. 5a i 5b, a także w stosownych przypadkach dostarcza instrukcje stosowania, instrukcje obsługi lub informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania.
5.
Informacje, dokumenty i instrukcje, o których mowa w ust. 2–4, sporządza się w języku polskim.
6.
Producent w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych:
1)
prowadzi ewidencję:
a) skarg,
b) wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w niniejszej ustawie,
c) wyrobów budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania;
2)
informuje sprzedawców o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania.
7.
Producent stosuje procedury zapewniające utrzymanie przy produkcji wyrobu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych, w tym w uzasadnionych przypadkach, prowadzi badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.
8.
Producent przechowuje krajową deklarację oraz związaną z nią dokumentację techniczną przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego.
1.
Producent może wyznaczyć, w formie pisemnej, upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W przypadku gdy producent ma siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – lub Turcji, wyznacza upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1.
3.
Zakres udzielonego pełnomocnictwa powinien umożliwić upoważnionemu przedstawicielowi wykonywanie co najmniej następujących zadań:
1)
przechowywanie krajowej deklaracji i dokumentacji technicznej do dyspozycji właściwego organu przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego;
2)
na uzasadnione żądanie właściwego organu – dostarczanie organowi informacji i dokumentacji, niezbędnych do wykazania zgodności danego wyrobu budowlanego z deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie;
3)
na żądanie właściwego organu – współpracę z organem w działaniach podjętych w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane objęte udzielonym pełnomocnictwem.
4.
Zakres udzielonego pełnomocnictwa nie może obejmować sporządzania dokumentacji technicznej.
1.
Importer wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych ust. 2 i 3, może wprowadzić do obrotu lub udostępniać na rynku krajowym wyłącznie wyroby budowlane, które spełniają wymagania określone w niniejszej ustawie.
2.
Importer zapewnia, aby w czasie, gdy ponosi on odpowiedzialność za wyrób budowlany, warunki jego przechowywania lub transportu nie wpływały niekorzystnie na jego zgodność z krajową deklaracją i z innymi wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie.
3.
Importer umieszcza na wyrobie budowlanym swoją nazwę lub zastrzeżony znak towarowy oraz swój adres kontaktowy.
4.
W przypadku gdy wielkość lub charakter wyrobu budowlanego uniemożliwiają umieszczenie na nim informacji, o których mowa w ust. 3, importer umieszcza wymagane informacje na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących temu wyrobowi.
5.
Importer przechowuje kopię krajowej deklaracji przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego i zapewnia przez ten okres udostępnianie właściwemu organowi, na jego żądanie, dokumentacji technicznej.
6.
Na żądanie właściwego organu importer współpracuje z tym organem w działaniach, które organ podejmuje w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane udostępniane przez niego na rynku krajowym.
7.
Przepisy art. 10a obowiązki producenta w zakresie dokumentacji i oznakowania wyrobów budowlanych ust. 4–6 stosuje się odpowiednio do importera.
1.
Sprzedawca może udostępnić na rynku krajowym wyroby budowlane, o których mowa w art. 5 warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych ust. 2, jeżeli są one oznakowane znakiem budowlanym i towarzyszą im dokumenty, informacje i instrukcje, o których mowa w art. 10a obowiązki producenta w zakresie dokumentacji i oznakowania wyrobów budowlanych ust. 2 i 4.
2.
Na żądanie właściwego organu sprzedawca współpracuje z tym organem w działaniach, które organ podejmuje w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane udostępniane przez niego na rynku krajowym.
3.
Przepis art. 10c obowiązki importera w zakresie wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych ust. 2 stosuje się odpowiednio do sprzedawcy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...