• Ustawa o wyrobach budowla...
  23.07.2024

Ustawa o wyrobach budowlanych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2021.0.1213 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozdział 5. uchylony

Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Właściwy organ, w wyniku kontroli u sprzedawcy, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, wydaje:
1)
postanowienie zakazujące dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę, wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości, albo
2)
decyzję zakazującą dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę oraz decyzję nakazującą wycofanie z obrotu tego wyrobu przez producenta lub importera, albo
3)
decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1a.
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje zażalenie.
2.
W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ zakazuje, w drodze decyzji, obrotu wyrobem budowlanym.
3.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
4.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przekazuje się niezwłocznie organowi właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania producenta lub importera wyrobu budowlanego, stanowiącego przedmiot decyzji. Organ ten jest obowiązany do przeprowadzenia niezwłocznie kontroli tego wyrobu u producenta lub importera.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Właściwy organ, w wyniku kontroli u producenta albo importera, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, wydaje:
1)
postanowienie zakazujące dalszego udostępniania wyrobu budowlanego, wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości, albo
2)
decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego, albo
3)
decyzję nakazującą ograniczenie udostępniania wyrobu budowlanego użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy.
1a.
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje zażalenie.
2.
W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego.
3.
Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W decyzjach nakazujących wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego, o których mowa w art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu ust. 1 pkt 2 i art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu ust. 1 pkt 2, właściwy organ może nakazać producentowi, importerowi lub sprzedawcy odkupienie wyrobu budowlanego na żądanie osób, które faktycznie nim władają.
2.
W decyzjach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ może nakazać powiadomienie przez stronę postępowania konsumentów lub użytkowników wyrobu budowlanego o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą, określając termin i sposób ich powiadomienia.
3.
W przypadku wydania decyzji stwierdzającej, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych niniejszą ustawą, właściwy organ może nakazać, w drodze decyzji, zniszczenie wyrobu budowlanego na koszt producenta, importera lub sprzedawcy, jeżeli producent lub importer mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile w inny sposób nie można usunąć zagrożeń spowodowanych przez ten wyrób.
4.
Postanowienia i decyzje, o których mowa w art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu i art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu, wydaje się w zależności od rodzaju stwierdzonych niezgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą oraz od stopnia zagrożenia powodowanego przez wyrób budowlany, mając na celu, w szczególności, zapobieżenie powstaniu zagrożenia lub usunięcie już istniejącego oraz zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia użytkowników obiektów budowlanych, a także ochronę środowiska.
5.
W przypadku stwierdzenia niezgodności, o których mowa w art. 59 rozporządzenia Nr 305/2011, albo w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oznakowaniu znakiem budowlanym, braku oznakowania znakiem budowlanym, braku krajowej deklaracji lub jej nieprawidłowego sporządzenia oraz w przypadku, gdy dokumentacja techniczna jest niekompletna lub niedostępna u kontrolowanego, właściwy organ wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu ust. 1 pkt 1 albo w art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu ust. 1 pkt 1, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Właściwy organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli:
1)
stwierdzi, że wyrób budowlany spełnia wymagania określone niniejszą ustawą;
2)
niezgodność wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą została usunięta albo wyrób ten został wycofany z obrotu;
3)
postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.
Porównania: 1
W przypadku gdy po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 30 zakaz dalszego przekazywania wyrobu lub nakaz wycofania wyrobu z obrotu ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 wstrzymanie wprowadzenia wyrobu do obrotu, wycofanie z obrotu, ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu ust. 1 pkt 2 i ust. 2, niezgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą zostały usunięte lub wyrób budowlany został wycofany z obrotu, właściwy organ na wniosek producenta, importera lub sprzedawcy, w drodze decyzji, stwierdza:
1)
usunięcie niezgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą albo
2)
wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego.
1.
Stronami w postępowaniu administracyjnym są: producent, importer lub sprzedawca wyrobu budowlanego.
2.
Organizacja społeczna może występować z żądaniem dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym tylko w przypadku, gdy strona postępowania jest członkiem tej organizacji. Przepisów art. 31 uprawnienia organizacji społecznych § 1, 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniach prowadzonych na podstawie niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...