• Ustawa o wyrobach budowla...
  30.05.2024

Ustawa o wyrobach budowlanych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2021.0.1213 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozdział 7. Przepisy zmieniające, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. poz. 216 oraz z 2004 r. poz. 41) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. poz. 1360, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Jednostki organizacyjne udzielające aprobat technicznych są obowiązane, w terminie do dnia 1 lipca 2004 r., przekazać do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacje, o których mowa w art. 9 krajowa ocena techniczna ust. 5, dotyczące udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy aprobat technicznych.
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania, w rozumieniu niniejszej ustawy, przy wykonywaniu robót budowlanych.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych, ust. 4 i 7 ustawy, o której mowa w art. 37 zmiana ustawy - Prawo budowlane, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 7 uchylony, ust. 2, art. 8 oznakowaniem znakiem budowlanym, regionalny wyrób budowlany, ust. 6 i art. 9 krajowa ocena techniczna, ust. 6 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.04.2004 r. - Dz. U. z 2004 r. poz. 881]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...