• Ustawa o oznaczeniach geo...
  27.01.2023

Ustawa o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina
(Poprzedni tytuł: o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina)o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina)

Stan prawny aktualny na dzień: 27.01.2023

Dz.U.2020.0.1891 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina
(Poprzedni tytuł: o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina)o wyrobie i rozlewie wyrobów wi

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa reguluje:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
zasady i tryb rejestracji nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich pozyskanych z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
(uchylony)
9)
(uchylony)
10)
(uchylony)
11)
(uchylony)
12)
(uchylony)
13)
(uchylony)
14)
(uchylony)
15)
(uchylony)
16)
(uchylony)
17)
(uchylony)
18)
(uchylony)
19)
(uchylony)
20)
(uchylony)
21)
producent – producenta wina w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24);
22)
(uchylony)
23)
(uchylony)
24)
(uchylony)
25)
(uchylony)
26)
rejestr chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win – rejestr, o którym mowa w art. 104 rozporządzenia nr 1308/2013;
27)
rejestr chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora wina – rejestr, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 251/2014”.
Zadania, które zgodnie z ustawą wykonuje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 2. Wyrób fermentowanych napojów winiarskich oraz obrót wyrobami winiarskimi

Rozdział 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich

Orzeczenia: 1

Rozdział 4. Uprawa winorośli przeznaczonej do pozyskiwania winogron do wyrobu wina


Rozdział 5. Organizacja rynku wina

Rozdział 6. Ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich

Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do:
1)
przyjmowania i merytorycznej oceny wniosku o:
a) objęcie ochroną nazwy wyrobu winiarskiego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, w załączniku VII części II pkt 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 i 16, jako nazwy pochodzenia lub jako oznaczenia geograficznego, albo w rozporządzeniu nr 251/2014, zwanego dalej „wnioskiem o objęcie ochroną”,
b) zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 uchylony rozporządzenia nr 251/2014,
c) unieważnienie ochrony, o którym mowa w art. 106 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 25 rozporządzenia nr 251/2014;
2)
przekazywania Komisji Europejskiej wniosku o:
a) objęcie ochroną, o którym mowa w art. 96 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 13 ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 251/2014,
b) zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014,
c) unieważnienie ochrony, o którym mowa w art. 106 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 25 rozporządzenia nr 251/2014;
3)
przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną, o którym mowa w art. 62 zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną,
4)
prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 98 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 15 rozporządzenia nr 251/2014, do wniosku o objęcie ochroną zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską;
5)
zgłaszania sprzeciwu oraz prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia przez Rzeczpospolitą Polską sprzeciwu, o którym mowa w art. 98 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 15 rozporządzenia nrr 251/2014;
6)
przekazywania Komisji Europejskiej informacji o organach właściwych w sprawach kontroli i certyfikacji wyrobów winiarskich posiadających chronioną nazwę pochodzenia albo chronione oznaczenie geograficzne.
Wniosek o objęcie ochroną składa się tylko w zakresie jednego wyrobu winiarskiego, o którym mowa w rozporządzeniu nr 1308/2013 w załączniku VII w części II w pkt 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 i 16 lub w rozporządzeniu nr 251/2014.
Wniosek o objęcie ochroną, oprócz danych określonych w art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, zawiera ponadto:
1)
wskazanie:
a) wnioskodawcy albo osoby działającej w jego imieniu,
b) adresu do korespondencji wnioskodawcy albo osoby działającej w jego imieniu;
2)
wykaz dokumentów lub informacji dołączonych do wniosku o objęcie ochroną.
Wniosek o objęcie ochroną:
1)
wypełnia się w języku polskim, pismem drukowanym, używając czarnego koloru;
2)
składa się w formie papierowej oraz na informatycznym nośniku danych.
Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o objęcie ochroną zostały sporządzone w języku innym niż polski, do wniosku dołącza się także ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz podpisane przez wnioskodawcę.
1.
Wniosek o objęcie ochroną złożony do ministra właściwego do spraw rynków rolnych jest sprawdzany pod względem formalnym w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
2.
W przypadku stwierdzenia, że wniosek zawiera uchybienia formalne, minister właściwy do spraw rynków rolnych wzywa wnioskodawcę do usunięcia tych uchybień w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wniosku o objęcie ochroną po usunięciu uchybień.
4.
W przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie minister właściwy do spraw rynków rolnych pozostawia wniosek bez rozpoznania.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z wnioskodawcą może wprowadzić poprawki do wniosku o objęcie ochroną w celu usunięcia oczywistych omyłek i błędów językowych, jeżeli poprawki te nie mają wpływu na merytoryczną zawartość wniosku.
1.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych prowadzi rejestr wewnętrzny wniosków o objęcie ochroną.
2.
Rejestr wewnętrzny wniosków o objęcie ochroną zawiera:
1)
datę i godzinę wpływu wniosku do ministra właściwego do spraw rynków rolnych;
2)
zgłoszoną nazwę wyrobu winiarskiego;
3)
nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy;
4)
informacje, czy wnioskodawca ubiega się o rejestrację nazwy pochodzenia albo oznaczenia geograficznego wyrobu winiarskiego.
3.
Rejestr wewnętrzny wniosków o objęcie ochroną jest jawny.
1.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w terminie 14 dni od dnia wpisania danych i informacji, o których mowa w art. 59 rejestr wewnętrzny wniosków o objęcie ochroną ust. 2, do rejestru wewnętrznego wniosków o objęcie ochroną:
1)
powiadamia o tym wnioskodawcę;
2)
ogłasza w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych dane i informacje, o których mowa w art. 59 rejestr wewnętrzny wniosków o objęcie ochroną ust. 2;
3)
zamieszcza treść wniosku o objęcie ochroną oraz dane i informacje, o których mowa w art. 59 rejestr wewnętrzny wniosków o objęcie ochroną ust. 2, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra;
4)
zwraca się do organizacji reprezentujących przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, o wyrażenie opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014.
2.
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 4, organizacje reprezentujące producentów lub przedsiębiorców niebędących producentami wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich przekazują w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wyrażenie.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych może wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, danych i informacji zawartych we wniosku o objęcie ochroną.
1.
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca uzasadniony interes, może złożyć do ministra właściwego do spraw rynków rolnych zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rynków rolnych danych i informacji, o których mowa w art. 60 czynności organu po wpisie do rejestru wewnętrznego wniosków o objęcie kontrolą, ust. 1 pkt 3.
2.
Zastrzeżenie zawiera:
1)
nazwę, siedzibę i adres albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres wnoszącego zastrzeżenie;
2)
wskazanie uzasadnionego interesu wnoszącego zastrzeżenie.
3.
Datę złożenia zastrzeżenia spełniającego wymagania formalne wpisuje się do rejestru wewnętrznego wniosków o objęcie ochroną.
4.
Zastrzeżenie składa się tylko do jednego wniosku o objęcie ochroną.
5.
Do zastrzeżenia stosuje się przepisy art. 57 braki formalne wniosku o objęcie ochroną, i art. 59 rejestr wewnętrzny wniosków o objęcie ochroną, ust. 2 pkt 1-3.
1.
W przypadku złożenia zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia o tym wnioskodawcę oraz zwraca się z wnioskiem do organizacji reprezentujących producentów wina wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz do Głównego Inspektora o wyrażenie opinii co do zasadności złożonego zastrzeżenia.
2.
Opinie, o których mowa w ust. 1, organizacje reprezentujące producentów wina wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich przekazują w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wyrażenie.
1.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy nie zostało złożone zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną albo zastrzeżenie złożone do wniosku o objęcie ochroną jest nieuzasadnione, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013, art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014 lub opinie, o których mowa w art. 60 czynności organu po wpisie do rejestru wewnętrznego wniosków o objęcie kontrolą ust. 1 pkt 4 i art. 63 opinia o zasadności zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną ust. 1, wydaje decyzję o:
1)
stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013, albo stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 zmiana ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych rozporządzenia nr 1308/2013, i oddaleniu zastrzeżenia, po czym przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 96 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013, albo
2)
stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, albo stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 3 i art. 10 uchylony rozporządzenia nr 251/2014, i oddaleniu zastrzeżenia, po czym przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 13 ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 251/2014, albo
3)
odmowie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną – w przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku gdy zostało złożone uzasadnione zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014 lub opinie, o których mowa w art. 60 czynności organu po wpisie do rejestru wewnętrznego wniosków o objęcie kontrolą ust. 1 pkt 4 i art. 63 opinia o zasadności zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną ust. 1, wzywa wnioskodawcę do złożenia wniosku o objęcie ochroną uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie, w wyznaczonym terminie.
W przypadku:
1)
złożenia wniosku o objęcie ochroną, o którym mowa w art. 65 wezwanie do złożenia wniosku o objęcie ochroną uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie, minister właściwy do spraw rynków rolnych, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014 lub opinie, o których mowa w art. 60 czynności organu po wpisie do rejestru wewnętrznego wniosków o objęcie kontrolą ust. 1 pkt 4 i art. 63 opinia o zasadności zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną ust. 1, wydaje decyzję o:
a) stwierdzeniu spełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo
w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014, po czym niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej dokumenty i informacje, o których mowa w art. 96 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 13 ust. 5 lit. b rozporządzenia nr 251/2014, albo
b) odmowie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną – w przypadku stwierdzenia niespełniania wymagań, o których mowa w art. 93 i art. 94 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 2 pkt 3 i art. 10 rozporządzenia nr 251/2014;
2)
niezłożenia opinii, o których mowa w art. 63 opinia o zasadności zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną ust. 1, minister właściwy do spraw rynków rolnych, w wyznaczonym terminie, wydaje decyzję o odmowie przekazania Komisji Europejskiej wniosku o objęcie ochroną.
1.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu sprzeciwu do wniosku o objęcie ochroną złożonego przez inne państwo.
2.
Wnioskodawca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, może przedstawić na piśmie stanowisko do złożonego sprzeciwu.
3.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej uzgodnione z wnioskodawcą uwagi do sprzeciwu.
Przepisy art 52–67 stosuje się do wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014.
1.
Od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 64 nieuzasadnione zastrzeżenie do wniosku o objęcie ochroną, ust. 1 pkt 1 i art. 66 wniosek o objęcie ochroną uzgodniony z wnoszącym zastrzeżenie, pkt 1 lit. a, nazwy wyrobów winiarskich podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowej ochronie, zwanej dalej "tymczasową ochroną krajową".
2.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych prowadzi listę wyrobów winiarskich podlegających tymczasowej ochronie krajowej. Lista jest jawna i umieszczana na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
1.
Tymczasowa ochrona krajowa wygasa z dniem:
1)
dokonania wpisu nazwy wyrobu winiarskiego do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win albo rejestru chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora wina;
2)
odmowy dokonania wpisu do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win albo rejestru chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora wina.
2.
Nazwę wyrobu winiarskiego skreśla się z listy, o której mowa w art. 69 tymczasowa ochrona krajowa ust. 2:
1)
po dokonaniu wpisu nazwy wyrobu winiarskiego do rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych dla win albo rejestru chronionych oznaczeń geograficznych dla aromatyzowanych produktów sektora wina;
2)
w przypadku odmowy dokonania wpisu, o którym mowa w pkt 1.
Producent wyrabiający zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wyrób winiarski, którego nazwa pochodzenia albo oznaczenie geograficzne zostały wpisane na listę, o której mowa w art. 69 tymczasowa ochrona krajowa ust. 2, ma prawo używania w obrocie nazwy wpisanej na tę listę.
Nazw wpisanych na listę, o której mowa w art. 69 tymczasowa ochrona krajowa, ust. 2, nie używa się w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wyroby winiarskie, których one dotyczą, nie spełniają wymagań będących podstawą wpisu nazwy na tę listę:
1)
nawet wtedy, gdy takie użycie nie ma na celu wskazywania pochodzenia geograficznego wyrobów winiarskich, oraz wtedy, gdy rzeczywiste miejsce wyrobu wyrobów winiarskich jest wskazane;
2)
nawet przy użyciu wyrażeń "w stylu", "rodzaju", "przy użyciu metody", "tak jak produkowane w", "imitacja" lub "podobne";
3)
w oryginalnym brzmieniu albo w tłumaczeniu;
4)
z innym mylącym lub mogącym wprowadzać w błąd odniesieniem do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech wyrobu winiarskiego na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego wyrobu winiarskiego;
5)
w zakresie innych praktyk mogących wprowadzić w błąd co do prawdziwego pochodzenia wyrobu winiarskiego.
1.
Organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach kontroli i certyfikacji wyrobów winiarskich posiadających chronioną nazwę pochodzenia albo chronione oznaczenie geograficzne są:
1)
minister właściwy do spraw rynków rolnych - upoważniający jednostki certyfikujące, akredytowane zgodnie z Polską Normą PN-EN 45011 "Wymagania ogólne dotyczące działania jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów", do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu wyrabiania wyrobów winiarskich posiadających chronioną nazwę pochodzenia albo chronione oznaczenie geograficzne ze specyfikacją, zwanych dalej "certyfikatami zgodności";
2)
Główny Inspektor przeprowadzający kontrolę upoważnionych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych jednostek certyfikujących, zwanych dalej "upoważnionymi jednostkami certyfikującymi";
3)
upoważnione jednostki certyfikujące przeprowadzające kontrole oraz wydające i cofające certyfikaty zgodności;
4)
wojewódzki inspektor przeprowadzający kontrolę zgodności procesu wyrabiania wyrobów winiarskich posiadających chronioną nazwę pochodzenia albo chronione oznaczenie geograficzne ze specyfikacją.
2.
Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest przeprowadzana zgodnie z zasadami oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych określonymi w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 630 oraz z 2022 r. poz. 24).
1.
Główny Inspektor przeprowadza kontrolę upoważnionych jednostek certyfikujących, obejmującą:
1)
sprawdzenie:
a) stosowanych procedur kontrolnych,
b) posiadanych środków technicznych,
c) kwalifikacji posiadanych przez pracowników tych jednostek,
d) dokumentów dotyczących kontroli przedsiębiorców wyrabiających wyroby winiarskie posiadające chronioną nazwę pochodzenia albo chronione oznaczenie geograficzne,
e) usunięcia uchybień wskazanych we wnioskach pokontrolnych;
2)
analizę danych dostarczanych przez upoważnione jednostki certyfikujące, dotyczących kontroli zgodności procesu wyrabiania wyrobów winiarskich posiadających chronioną nazwę pochodzenia albo chronione oznaczenie geograficzne ze specyfikacją;
3)
przekazanie upoważnionym jednostkom certyfikującym wniosków pokontrolnych zawierających termin, przed upływem którego powinny być usunięte uchybienia wskazane w tych wnioskach.
2.
Organy Inspekcji mogą:
1)
żądać od upoważnionych jednostek certyfikujących dodatkowych informacji związanych z przeprowadzaną kontrolą;
2)
sprawdzać prawidłowość kontroli przeprowadzonych przez upoważnione jednostki certyfikujące u przedsiębiorców.
3.
Do kontroli, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
1.
Jednostka certyfikująca ubiegająca się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności składa w tym zakresie wniosek do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
2.
Do wniosku dołącza się:
1)
certyfikat akredytacji w zakresie, o którym mowa w art. 73 organy i jednostki organizacyjne właściwe w sprawach kontroli i certyfikacji wyrobów winiarskich ust. 1 pkt 1;
2)
dokumenty lub informacje niezbędne do stwierdzenia, że jednostka certyfikująca spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 251/2014.
3.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji, upoważnia jednostkę certyfikującą do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania i cofania certyfikatów zgodności, jeżeli jednostka ta spełnia wymagania określone w art. 23 rozporządzenia nr 251/2014.
4.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych w decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje upoważnionej jednostce certyfikującej numer identyfikacyjny.
5.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek Głównego Inspektora, wydaje decyzję o cofnięciu upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania i cofania certyfikatów zgodności, w przypadku stwierdzenia, że upoważniona jednostka certyfikująca nie spełnia wymagań określonych w art. 23 rozporządzenia nr 251/2014.
6.
Upoważniona jednostka certyfikująca może wystąpić do ministra właściwego do spraw rynków rolnych z wnioskiem o cofnięcie upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz do wydawania i cofania certyfikatów zgodności.
1.
Roczna kontrola zgodności procesu wyrabiania wyrobów winiarskich posiadających chronioną nazwę pochodzenia albo chronione oznaczenie geograficzne ze specyfikacją jest przeprowadzana na wniosek przedsiębiorcy przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, lub upoważnioną jednostkę certyfikującą.
2.
Wyboru podmiotu kontrolującego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wnioskodawca.
3.
Wniosek o przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, przez wojewódzkiego inspektora składa się na formularzu opracowanym przez Inspekcję i udostępnionym na stronie internetowej wojewódzkiego inspektoratu artykułów rolno-spożywczych.
4.
Koszty kontroli, o której mowa w ust. 1, ponosi przedsiębiorca.
5.
Po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor wydaje świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją. W świadectwie jakości określa się termin ważności tego świadectwa.
6.
Główny Inspektor prowadzi listę przedsiębiorców, którzy otrzymali świadectwa jakości wydane przez wojewódzkiego inspektora lub certyfikaty zgodności wydane przez upoważnione jednostki certyfikujące. Lista jest jawna i umieszczana na stronie internetowej Inspekcji.
7.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją, mając na względzie prawidłowe oznaczanie wyrobów winiarskich.
1.
Upoważniona jednostka certyfikująca przekazuje Głównemu Inspektorowi, do dnia 1 września każdego roku:
1)
sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku gospodarczym;
2)
wykaz kontrolowanych przedsiębiorców zawierający:
a) firmę albo imię i nazwisko przedsiębiorcy,
b) siedzibę i adres albo adres do korespondencji przedsiębiorcy,
c) nazwę wyrabianego wyrobu winiarskiego,
d) ilość wyrobów winiarskich wyrobionych w ubiegłym roku gospodarczym;
3)
informacje o zastosowanych procedurach kontrolnych.
2.
Sprawozdanie, wykaz oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie papierowej i na informatycznym nośniku danych, zgodnie z formularzem opracowanym przez Głównego Inspektora i udostępnionym na stronie internetowej Inspekcji.
3.
Główny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, do dnia 31 października każdego roku, zestawienie zbiorcze sporządzone na podstawie sprawozdań, wykazów oraz informacji, o których mowa w ust. 1.
4.
Upoważniona jednostka certyfikująca informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Głównego Inspektora o zmianie danych i informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 75 upoważnienie do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności, ust. 1, oraz w dołączonych do niego dokumentach.
1.
W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, że wyrób winiarski nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji, przeprowadzający kontrolę wzywa przedsiębiorcę do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.
2.
W przypadku nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie:
1)
upoważniona jednostka certyfikująca cofa przedsiębiorcy certyfikat zgodności i niezwłocznie informuje o tym Głównego Inspektora oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych;
2)
wojewódzki inspektor wydaje decyzję:
a) zakazującą używania chronionej nazwy pochodzenia albo chronionego oznaczenia geograficznego, używania zwrotów: "chroniona nazwa pochodzenia" albo "chronione oznaczenie geograficzne",
b) zakazującą wprowadzania wyrobu winiarskiego do obrotu lub
c) nakazującą wycofanie wyrobu winiarskiego z obrotu.
1.
Za dokonanie oceny:
1)
wniosku o objęcie ochroną, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w art. 65 wezwanie do złożenia wniosku o objęcie ochroną uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie,
2)
zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną,
3)
wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014
– pobiera się opłatę w wysokości nieprzekraczającej 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie tych dokumentów.
2.
Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
3.
Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do wniosku o objęcie ochroną lub wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014.
Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za dokonanie ocen, o których mowa w art. 79 opłaty za oceny wniosków i zastrzeżeń do wniosków ust. 1, mając na względzie zakres czynności niezbędnych do oceny wniosków o objęcie ochroną, zastrzeżeń do wniosków o objęcie ochroną i wniosków o zatwierdzenie zmiany specyfikacji, o której mowa w art. 105 rozporządzenia nr 1308/2013 albo w art. 24 rozporządzenia nr 251/2014.

Rozdział 7. Przepisy karne

1.
Kto, nie spełniając warunków określonych we wniosku o objęcie ochroną, wprowadza do obrotu wyroby winiarskie oznaczone nazwą wpisaną na listę, o której mowa w art. 69 tymczasowa ochrona krajowa ust. 2, z naruszeniem przepisów art. 72 zakaz używania wpisanych na listę nazw produktów winiarskich, lub umieszcza tę nazwę na wyrobie winiarskim lub jego opakowaniu, lub używa jej w inny sposób,
podlega grzywnie.
2.
Tej samej karze podlega, kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1.
3.
Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się przestępstwa określonego w ust. 1 w stosunku do wyrobów winiarskich znacznej wartości,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Rozdział 8. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. poz. 473, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 307, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1577, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. poz. 471, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1702, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. poz. 1447, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. poz. 626): (zmiany pominięte).
Obrót fermentowanymi napojami winiarskimi wyrabianymi lub wprowadzonymi do obrotu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 101 utrata mocy ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, dopuszcza się nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Wpisy do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich dokonane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 101 utrata mocy ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, zachowują ważność.
Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o:
1)
napojach winopodobnych lub winopochodnych - należy przez to rozumieć napoje winne owocowe,
2)
winie owocowym - należy przez to rozumieć wino owocowe lub wino owocowe markowe,
3)
"Polskim Winie/Polish Wine" - należy przez to rozumieć wino z soku winogronowego,
4)
cidrze - należy przez to rozumieć cydr
- w rozumieniu niniejszej ustawy.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 , art. 15 , art. 27a ust. 2, art. 28e ust. 1 pkt 1, art. 28e ust. 1 pkt 2 i art. 28e ust. 3 ustawy wymienionej w art. 101 utrata mocy ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 uchylony, art. 16 uchylony, art. 35 uchylony ust. 7, art. 41 uchylony pkt 1, art. 41 uchylony pkt 2 i art. 41 uchylony pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1 zakres regulacji ustawy, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Traci moc ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. poz. 292, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 10.06.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 690]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...