• Ustawa o zagospodarowaniu...
  23.07.2024

Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2016.0.703 t.j. - Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne:
1)
nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-rolników na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej grupie lub niektórym mieszkańcom jednej albo kilku wsi;
2)
wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan-rolników, na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania służebności;
3)
powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi gruntów, które nadane zostały przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan-rolników mieszkańcom kilku wsi na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania;
4)
użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące do wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych;
5)
otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną własność i do wspólnego użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte w takim celu;
6)
zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy (gromady), jeżeli w księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy (gromady) do wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości;
7)
stanowiące dobro gromadzkie (gminne) będące we wspólnym użytkowaniu na terenach województw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyńskiego województwa katowickiego.
2.
Oprócz wspólnot gruntowych (ust. 1) podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
3.
Przepis ust. 2 nie dotyczy mienia gromadzkiego położonego na terenach miast i osiedli.
Orzeczenia: 34
Ilekroć w ustawie jest mowa o wsi, odnosi się to odpowiednio do osiedla lub miasta.
Orzeczenia: 3
Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów pokrytych wodami publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368).
Nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych w art. 1 zakres przedmiotowy ustawy ust. 1, jeżeli:
1)
do dnia 31 grudnia 1962 r., a w przypadku lasów i gruntów leśnych do dnia 30 września 1960 r. zostały podzielone na działki indywidualne pomiędzy współuprawnionych albo uległy zasiedzeniu;
2)
przed dniem 1 stycznia 2011 r. zostały prawnie lub faktycznie przekazane na cele publiczne lub społeczne.
Orzeczenia: 14
Jeżeli na części obszaru stanowiącego wspólnotę gruntową wzniesione zostały przed dniem wejścia w życie ustawy budynki pozostające w indywidualnym władaniu, właścicielowi budynku przysługuje prawo nabycia gruntów znajdujących się pod budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi wraz z podwórzem.
Orzeczenia: 1
1.
Wspólnoty gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych wspólnotach.
2.
Podział wspólnoty gruntowej następuje wyłącznie w razie objęcia jej gruntów scaleniem, za zgodą bezwzględnej większości osób uprawnionych do udziału w tej wspólnocie.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty.
2.
Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspólnocie są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub osoby prawne mające siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby mające miejsce zamieszkania na terenie innej miejscowości, a prowadzące gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed dniem wejścia w życie ustawy osoby te faktycznie ze wspólnoty nie korzystały.
3.
Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym w ust. 1 bądź w ust. 2 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane to było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.
Orzeczenia: 17
1.
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 1 lub 2, uprawnionymi do udziału w tej wspólnocie są:
1)
osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
2)
osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.
2.
Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.
Ograniczenia określone w art. 5 podział wspólnoty gruntowej i art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej nie mają zastosowania do Państwa.
1.
Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 zakres przedmiotowy ustawy ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
2.
(uchylony).
3.
(uchylony).
4.
(uchylony).
5.
(uchylony).
6.
Decyzję o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
7.
(uchylony).
Orzeczenia: 74 Porównania: 1 Przypisy: 4
1.
Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie następuje na wniosek złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. przez uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 1 lub 2, albo przez jego następcę prawnego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2)
imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 1 lub 2;
3)
nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 1 lub 2;
4)
wskazanie adresu do doręczeń.
3.
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się dowody, które świadczą:
1)
że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
2)
o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
4.
Starosta wydaje decyzję, o ustaleniu, które nieruchomości spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 zakres przedmiotowy ustawy ust. 1, stanowią wspólnotę gruntową.
5.
Starosta wydaje decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
6.
Obszary gospodarstw rolnych osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej określa się według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
7.
W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 1 lub 2, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie na podstawie art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 1 lub 2.
Decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 8a wniosek o ustalenie nieruchomości stanowiących wspólnotę i uprawnionych do udziału we wspólnocie ust. 4, 5 i 7, doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.
1.
W przypadku gdy decyzja, o której mowa w art. 8a wniosek o ustalenie nieruchomości stanowiących wspólnotę i uprawnionych do udziału we wspólnocie ust. 7, stała się ostateczna, ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej następuje na wniosek uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a niemożność ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.
2.
Starosta w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 8a wniosek o ustalenie nieruchomości stanowiących wspólnotę i uprawnionych do udziału we wspólnocie ust. 7, stała się ostateczna, podaje do publicznej wiadomości informację o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a niemożność ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.
3.
Informację, o której mowa w ust. 2, wywiesza się na okres 14 dni w starostwie powiatowym oraz urzędach gmin właściwych ze względu na położenie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową, a ponadto podaje się ją do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także zamieszcza się ją na stronach internetowych gminy i starostwa powiatowego oraz w prasie lokalnej.
4.
Termin wyznaczony do składania wniosków nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 2, przy czym termin ten liczy się od dnia wywieszenia tej informacji w starostwie powiatowym.
5.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2)
imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a niemożność ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej;
3)
nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a niemożność ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej;
4)
wskazanie adresu do doręczeń.
6.
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się dowody, które świadczą:
1)
że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
2)
o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
Starosta wydaje decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a niemożność ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a niemożność ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, starosta wydaje decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie.
Decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 6a niemożność ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz art. 8e decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie, doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.
1.
W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 8e decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie, gmina może nieodpłatnie nabyć na własność nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa na cele, o których mowa w art. 24 gminny zasób nieruchomości ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), związane z realizacją zadań własnych gminy.
2.
Nabycie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek gminy.
1.
Starosta w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 8e decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie, stała się ostateczna, informuje gminę o możliwości nieodpłatnego nabycia nieruchomości, o których mowa w art. 8g uprawnienie do nieodpłatnego nabycia nieruchomości ust. 1.
2.
W informacji o możliwości nieodpłatnego nabycia przez gminę nieruchomości podaje się dane dotyczące nieruchomości, o których mowa w art. 8g uprawnienie do nieodpłatnego nabycia nieruchomości ust. 1, oraz określa się termin do złożenia przez gminę wniosku o nabycie tych nieruchomości.
3.
Termin wyznaczony do złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia doręczenia gminie informacji, o której mowa w ust. 1.
1.
Wojewoda wydaje decyzję w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę własności nieruchomości, o których mowa w art. 8g uprawnienie do nieodpłatnego nabycia nieruchomości ust. 1, w przypadku złożenia przez gminę wniosku, o którym mowa w art. 8g uprawnienie do nieodpłatnego nabycia nieruchomości ust. 2. Nabycie prawa własności następuje z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna.
2.
Wojewoda wydaje decyzję o odmowie nabycia przez gminę własności nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jeżeli we wniosku o nabycie nie określono jednego z celów, o których mowa w art. 24 plan zagospodarowania i regulamin użytkowania gruntów ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, związanych z realizacją zadań własnych gminy.
3.
Odwołania od decyzji wojewody rozpatruje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
Ostateczna decyzja o nieodpłatnym nabyciu przez gminę własności nieruchomości, o których mowa w art. 8g uprawnienie do nieodpłatnego nabycia nieruchomości ust. 1, stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
Wojewoda wydaje decyzję o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa w przypadku, gdy:
1)
w terminie, o którym mowa w art. 8h informowanie o możliwości nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości przez gminę ust. 2, gmina nie złożyła wniosku albo
2)
decyzja, o której mowa w art. 8i decyzja w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości przez gminę ust. 2, stała się ostateczna.
Ostateczna decyzja o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa własności nieruchomości, o której mowa w art. 8k decyzja o nieodpłatnym nabyciu nieruchomości przez Skarb Państwa, stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) w stosunku do starosty jest wojewoda.
W postępowaniach administracyjnych uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się art. 97 przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Do postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych wydanych na podstawie niniejszej ustawy nie stosuje się art 145–145b oraz art 154–156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, decyzja o ustaleniu, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
1.
Udziały poszczególnych uprawnionych we wspólnocie gruntowej określa się w idealnych (ułamkowych) częściach.
2.
Wielkość udziałów uprawnionych do korzystania ze wspólnoty gruntowej ustala się w ten sposób, że połowę wspólnoty dzieli się pomiędzy uprawnionych, o których mowa w art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 1 oraz art. 6a niemożność ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej pkt 1, w równych częściach, drugą zaś połowę – proporcjonalnie do obszarów gruntów posiadanych przez każdego z uprawnionych, a położonych na obszarze tej samej lub graniczącej z nią gminy.
3.
Wielkość udziałów we wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 2 oraz art. 6a niemożność ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej pkt 2, ustala się na podstawie dokumentów, a w razie ich braku – według stanu faktycznego; udziały osób, które stosownie do przepisów art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 2 utraciły uprawnienia do korzystania ze wspólnoty, dzieli się pomiędzy uprawnionych w równych częściach.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do udziału w korzyściach wynikających z zagospodarowania nieruchomości określonych w art. 1ust . 2.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
W razie potrzeby wydzielenia ze wspólnoty gruntowej udziału Państwa udział ten wydziela się przy uwzględnieniu wartości wspólnoty gruntowej; wartość tę określa się na zasadach i w sposób przewidziany w przepisach o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
Orzeczenia: 7
Przepisów art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, ust. 1 i 2 oraz art. 9 wielkość udziałów we wspólnocie gruntowej, ust. 2 i 3 nie stosuje się do przypadków, w których do dnia wejścia w życie ustawy zostały już ustalone prawa współwłasności na podstawie przepisów dotychczasowych.

Rozdział 2. Zagospodarowanie

1.
Zagospodarowanie wspólnot gruntowych użytkowanych rolniczo oraz nadających się do zagospodarowania rolniczego przeprowadza się w sposób przewidziany w niniejszej ustawie.
2.
Zagospodarowanie wspólnot gruntowych stanowiących grunty inne niż określone w ust. 1 (lasy, grunty leśne i nieużytki przeznaczone do zalesienia oraz obszary wodne i grunty kopalne, jak żwiry, piaski, gliny, torfy) przeprowadza się stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w braku takich przepisów - zgodnie z charakterem użytku.
1.
Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej powinny utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty.
2.
Utworzenie spółki następuje w drodze uchwały powziętej większością głosów uprawnionych do udziału we wspólnocie przy obecności przynajmniej ich połowy.
3.
Jeżeli w skład wspólnoty wchodzą również lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia (art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej ust. 2), do zagospodarowania takich gruntów może być utworzona odrębna spółka.
Orzeczenia: 17
1.
Spółka jest osobą prawną i działa na podstawie statutu.
2.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzór statutu spółki, biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 17 treść statutu,
Orzeczenia: 12 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Członkami spółki są osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej.
2.
Członkami spółki mogą być również posiadacze gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej na warunkach określonych w statucie.
Orzeczenia: 2
Statut spółki powinien określać:
1)
nazwę i siedzibę spółki oraz przedmiot jej działalności;
2)
prawa i obowiązki członków spółki;
3)
organy spółki, sposób ich powoływania i zakres działania;
3a)
rodzaje czynności prawnych dokonywanych przez spółkę, których podjęcie wymaga uchwały zebrania członków;
3b)
warunki reprezentowania spółki oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
4)
warunki dopuszczenia do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej;
5)
warunki dopuszczenia do użytkowania gruntów i urządzeń spółki osób nie będących członkami spółki;
6)
podział dochodów i strat;
7)
sposób rozwiązywania i likwidacji spółki.
Orzeczenia: 5
1.
Statut spółki, jego zmiany, zatwierdza starosta w drodze decyzji. Z dniem, w którym decyzja o zatwierdzeniu statutu spółki stała się ostateczna, spółka nabywa osobowość prawną.
2.
Nazwa spółki i skład zarządu spółki oraz obszar wspólnoty gruntowej i wykazy uprawnionych do korzystania z tej wspólnoty podlegają z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów. Wszelkie późniejsze zmiany w obszarze wspólnoty gruntowej i w wykazie osób uprawnionych, jak również zmiana statutu i zmiany w składzie osobowym zarządu, zgłasza do ewidencji zarząd spółki.
Orzeczenia: 23 Porównania: 1 Przypisy: 1
Przy podejmowaniu uchwały na zebraniach członków spółki każdy członek ma prawo tylko do jednego głosu bez względu na wielkość jego udziału w tej wspólnocie (art. 9 wielkość udziałów we wspólnocie gruntowej, .
1.
Powództwo o uchylenie uchwały spółki może być wniesione do sądu w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o uchwale, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jej podjęcia, jeżeli uchwała:
1)
została podjęta z naruszeniem prawa lub statutu spółki;
2)
narusza zasady prawidłowego gospodarowania gruntami wchodzącymi w skład wspólnoty gruntowej;
3)
narusza interesy poszczególnych członków spółki.
2.
Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje:
1)
zarządowi, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom;
2)
członkowi spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
3)
członkowi spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w ogólnym zebraniu członków;
4)
członkowi spółki, który nie był obecny na ogólnym zebraniu członków, jedynie w przypadku wadliwego zwołania ogólnego zebrania członków lub też podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
3.
Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje także właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
1.
Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swoim majątkiem.
2.
Członkowie spółki odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wartości ich udziałów w tej wspólnocie, jeżeli chodzi jednak o zobowiązania spółki utworzonej do zagospodarowania gruntów określonych w art. 1 zakres przedmiotowy ustawy ust. 2 - odpowiednio do wysokości udziału w korzyściach osiąganych z tych gruntów.
Orzeczenia: 1
1.
Należności spółek z tytułu nie uiszczonych w terminie opłat statutowych oraz z tytułu kosztów zastępczego wykonania świadczeń przewidzianych w statucie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi przymusowemu ściągnięciu w trybie i na zasadach określonych w przepisach o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
2.
Przed wszczęciem egzekucji spółka kieruje do dłużnika upomnienie o zapłatę należności w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
3.
Dłużnik może w ciągu 14 dni od upływu terminu określonego w upomnieniu (ust. 2) wnieść do sądu pozew o ustalenie, że należność w całości lub w części nie istnieje. Ciężar udowodnienia istnienia należności spoczywa w sporze na spółce.
4.
O prawie wniesienia pozwu do sądu należy pouczyć dłużnika w upomnieniu.
5.
Wszczęcie egzekucji następuje na wniosek spółki w razie niewniesienia pozwu w przepisanym terminie lub cofnięcia wniesionego pozwu albo w razie oddalenia pozwu.
6.
Tytuły wykonawcze dotyczące poszczególnych dłużników wystawia spółka na podstawie wykazu zaległości zatwierdzonego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Porównania: 1 Przypisy: 1
Spółka jest uprawniona do wznoszenia i utrzymywania na wspólnocie gruntowej urządzeń potrzebnych dla osiągnięcia celów spółki.
Nadzór nad działalnością spółki sprawuje właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Orzeczenia: 12 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W terminie oznaczonym w statucie spółki organy spółki są obowiązane przedstawić właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do zatwierdzenia plan zagospodarowania i regulamin użytkowania gruntów i urządzeń spółki. Jeżeli zagospodarowanie dotyczy gruntów określonych w art. 6 podmioty uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, ust. 2 - organy spółki przedstawiają staroście do zatwierdzenia uproszczony plan zagospodarowania takich gruntów, po wcześniejszym uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego.
2.
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz starostowie są uprawnieni do wprowadzenia w przedstawionych planach oraz w regulaminie zmian i uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi.
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Jeżeli uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej w terminie trzech miesięcy od dnia ustalenia wykazu uprawnionych nie przedstawią do zatwierdzenia właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) statutu spółki, organ ten utworzy spółkę przymusową, nada jej statut oraz wyznaczy organy spółki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.
2.
Jeżeli osoby wybrane lub wyznaczone do organów spółki odmówią uczestniczenia w tych organach lub jeżeli działalność tych organów nie będzie osiągała celu, w którym spółka została utworzona, a w szczególności w razie nienależytego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty, właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać organy spółki spośród osób nie będących członkami spółki.
3.
Osobom nie będącym członkami spółki wyznaczonym do organów spółki właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustali odpowiednie wynagrodzenie, które obciąża spółkę.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1 Przypisy: 3

Rozdział 3. Rozporządzanie wspólnotami gruntowymi

1.
(uchylony).
2.
W razie sprzedaży nieruchomości stanowiącej wspólnotę gruntową, gminie przysługuje prawo pierwokupu.
3.
(uchylony).
4.
(uchylony)
5.
Jeżeli interes gospodarczy Państwa uzasadnia zmianę sposobu użytkowania gruntów określonych w art. 1ust . 2, wywłaszczenie ograniczonych praw rzeczowych osób uprawnionych następuje na zasadach i w trybie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości.
Orzeczenia: 12 Interpretacje: 1 Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Udział we wspólnocie gruntowej może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby posiadającej już udział w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających gospodarstwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty.
2.
Zbycie udziału we wspólnocie gruntowej wymaga formy aktu notarialnego.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W razie zbycia wszystkich gruntów gospodarstwa rolnego przez uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej udział w tej wspólnocie przechodzi na nabywcę tego gospodarstwa.
2.
W razie zbycia części gruntów określonych w ust. 1, udział we wspólnocie gruntowej zachowuje dotychczasowy właściciel, chyba że na podstawie umowy odstąpi swe uprawnienia nabywcy. Jeżeli jednak zbywca pozostawia sobie obszar użytków rolnych nie większy niż 0,1 ha, udział we wspólnocie gruntowej przechodzi na nabywcę.
Orzeczenia: 7
Jeżeli gospodarstwo rolne, z którego posiadaniem był związany udział we wspólnocie gruntowej, zostało podzielone na części w drodze działu spadku lub wyjścia ze współwłasności, udział we wspólnocie ulega podziałowi proporcjonalnie do obszaru tych części.
Orzeczenia: 4
Uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącej w całości lub w części lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia mogą się zrzec na rzecz Państwa uprawnień do udziału we wspólnocie w zakresie obejmującym te lasy, grunty leśne i nieużytki. Zrzeczenie się udziału następuje w trybie przepisu art. 27 zbycie udziału we wspólnocie gruntowej, ust. 2.
Orzeczenia: 2

Rozdział 3a. Przekształcanie wspólnot gruntowych we współwłasność

1.
Uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej mogą podjąć uchwałę o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność w częściach ułamkowych.
2.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana jednogłośnie przez wszystkich uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. W przypadku braku jednomyślności stosuje się odpowiednio art. 199 rozporządzanie rzeczą wspólną zdanie drugie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 i 2459).
3.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa współwłaścicieli nieruchomości i wielkość przypadających im udziałów we współwłasności. Wielkość udziału jaki przysługuje współwłaścicielowi odpowiada wielkości udziału jaki przypadał mu we wspólnocie gruntowej.
4.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, wymaga formy aktu notarialnego.
Z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w art. 30a uchwała o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność ust. 1, następuje otwarcie likwidacji spółki, o której mowa w art. 14 spółka do sprawowania zarządu.
Uchwała, o której mowa w art. 30a uchwała o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność ust. 1, albo prawomocne orzeczenie sądu w przypadku, o którym mowa w art. 30a uchwała o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność ust. 2, stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Ilekroć w ustawie jest mowa o właściwym do spraw rolnych i leśnych organie prezydium powiatowej rady narodowej, odnosi się to odpowiednio do właściwego do spraw rolnych i leśnych organu prezydium miejskiej rady narodowej miasta stanowiącego powiat bądź dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa.
2.
Jeżeli wspólnota gruntowa położona jest na obszarze objętym ustawą z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159), decyzje w sprawach wynikających z niniejszej ustawy wydawane będą w porozumieniu z właściwym do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej organem prezydium powiatowej (miejskiej miasta stanowiącego powiat bądź miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej.
Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych podlegają likwidacji na zasadach przewidzianych w ich statutach, a zadania związane z zagospodarowaniem wspólnot mogą wykonywać nie dłużej niż do czasu utworzenia nowej spółki stosownie do przepisów art. 14 spółka do sprawowania zarządu i art. 25 spółka przymusowa niniejszej ustawy.
Postępowanie w zakresie uporządkowania wspólnot gruntowych wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy powinno być zakończone w trybie przepisów dotychczasowych.
Traci moc:
1)
art. 7 ust. 1 lit. b oraz art. 22 ust. 2 lit. a i art. 24 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. z 1927 r. poz. 833, z późn. zm.),
2)
ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. poz. 290).
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 05.07.1963 r. - Dz. U. z 1963 r. poz. 169]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...