• Art. 36. zakwater. Sił Zb...
  17.04.2024

Art. 36. zakwater. Sił Zbr.


Opłaty za lokal mieszkaniowy

1.
Osoba, która zajmuje lokal mieszkalny uiszcza opłaty za używanie lokalu w wysokości nie większej niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali rocznej, określonej na podstawie ust. 2, oraz zaliczki na opłaty pośrednie w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca, od dnia przekazania lokalu mieszkalnego. Za dzień wpłaty opłat przyjmuje się dzień ich wpływu na rachunek bankowy Agencji.
2.
Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn powierzchni użytkowej danego lokalu oraz wartości odtworzeniowej 1 midx2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, ogłaszanej przez Prezesa Agencji raz w roku nie później niż do końca roku kalendarzowego, w formie komunikatu, która jest średnią arytmetyczną, wyliczoną na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 midx2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanego przez wojewodów dla poszczególnych powiatów, za pierwsze półrocze na rok następny.
2a.
Wzrost miesięcznej opłaty za używanie 1 midx2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zajmowanych przez:
1)
żołnierzy zawodowych,
2)
emerytów wojskowych,
3)
rencistów wojskowych,
4)
wdowy po żołnierzach zawodowych, emerytach wojskowych lub rencistach wojskowych,
5)
dzieci żołnierzy zawodowych do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25. roku życia, chyba że przed tym dniem stały się niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji i nie zawarły związku małżeńskiego
– nie może przewyższać wskaźnika waloryzacji określonego na dany rok w decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej do końca I kwartału.
2b.
Kalkulowane koszty utrzymania lokali mieszkalnych, które są zajmowane przez osoby wymienione w ust. 2a, pomniejszone o przychody należne z tytułu opłat za używanie lokali są pokrywane z dotacji podmiotowej, o której mowa w art. 29 akty stwierdzające to samo zdarzenie ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.
3.
Agencja ma prawo pobierać zaliczki na opłaty pośrednie.
4.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób naliczania oraz rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich, sposób obliczania zaliczek na opłaty pośrednie oraz wzory kalkulacji stawki opłat za używanie 1 midx2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, biorąc pod uwagę tytuł prawny do lokali mieszkalnych.
Art. 36. Opłaty za lokal mieszkaniowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...