• Art. 53. zakwater. Sił Zb...
  26.05.2024

Art. 53. zakwater. Sił Zbr.


Zasady zakwaterowania żołnierzy

1.
Zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest dla żołnierzy zawodowych nieodpłatne.
2.
Do zakwaterowania żołnierzy zawodowych stosuje się następujące zasady:
1)
żołnierzowi, w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego, przysługuje norma powierzchni użytkowej podstawowej:
a) od 7 do 10 midx2 – dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego szeregowego (marynarza) do stopnia etatowego starszego szeregowego specjalisty (starszego marynarza specjalisty) włącznie,
b) od 8 do 12 midx2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego kaprala (mata) do stopnia etatowego starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) włącznie,
c) od 10 do 15 midx2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) włącznie,
d) od 12 do 18 midx2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie,
e) od 15 do 20 midx2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,
f) od 20 do 25 midx2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) do stopnia etatowego generała (admirała) włącznie;
2)
żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek, dyrektor oddziału regionalnego może przydzielić miejsce w internacie albo kwaterze internatowej o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna, o której mowa w pkt 1. Za powierzchnię użytkową podstawową większą niż jej maksymalna wielkość określona w pkt 1, żołnierz ponosi opłatę w pełnej wysokości.
3.
Koszty zajmowania przez żołnierzy zawodowych internatów i kwater internatowych pokrywa się z dotacji budżetowej.
4.
Koszty zajmowania przez żołnierzy zawodowych miejsc w internacie lub kwaterze internatowej obejmują koszty utrzymania 1 midx2 powierzchni użytkowej, w tym koszty zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, świadczeń, ubezpieczeń społecznych i innych pozostałych, odpisu na fundusz remontowy w skali roku oraz koszty zarządu.
4a.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do żołnierza, o którym mowa w art. 51 uprawnienie do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej ust. 1a.
4b.
Dyrektor oddziału regionalnego w przypadku niedysponowania zasobem spełniającym kryterium przydzielenia żołnierzowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej odpowiadającego normie powierzchni użytkowej podstawowej w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego może przydzielić żołnierzowi miejsce w internacie albo kwaterze internatowej o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna, o której mowa w ust. 2 pkt 1. W takiej sytuacji żołnierz nie ponosi z tego tytułu opłat. W przypadku pozyskania zasobu spełniającego kryterium przydzielenia żołnierzowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej odpowiadającego normie powierzchni użytkowej podstawowej, dyrektor oddziału regionalnego przydziela żołnierzowi miejsce w internacie albo kwaterze internatowej spełniające to kryterium. Żołnierz może odmówić przyjęcia tego miejsca. W takim przypadku ponosi opłatę za nadwyżkę powierzchni użytkowej podstawowej zajmowanego miejsca, począwszy od dnia przydzielenia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej zgodnego z uprawnieniami.
4c.
Dyrektor oddziału regionalnego w przypadku niedysponowania zasobem spełniającym kryterium przydzielenia żołnierzowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej odpowiadającego normie powierzchni użytkowej podstawowej w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego może przydzielić żołnierzowi miejsce w internacie albo kwaterze internatowej o mniejszej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia minimalna, o której mowa w ust. 2 pkt 1. W takiej sytuacji żołnierz wyraża pisemną zgodę na przydzielenie takiego miejsca. W przypadku pozyskania miejsca zgodnego z uprawnieniami dyrektor oddziału regionalnego przydziela żołnierzowi normatywne miejsce w internacie albo kwaterze internatowej.
5.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, terminy i sposób pobierania tych opłat, a także wzór kalkulacji rocznej kosztów utrzymania 1 midx2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej,
2)
tryb przydzielania miejsc w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę przydzielania miejsca w internacie lub kwaterze internatowej;
3)
(uchylony)
4)
standard oraz wyposażenie kwater internatowych i internatów;
5)
tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania kwatery internatowej i pokoju w internacie;
6)
tryb wyrażania zgody na pobyt opiekuna lub najbliższego członka rodziny, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, wraz z weteranem uprawnionym oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę;
7)
tryb wyrażania zgody na przedłużenie zakwaterowania, o którym mowa w art. 51 uprawnienie do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej ust. 3a, w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę.
6.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, należy uwzględnić, aby:
1)
ustalanie opłat za zajmowanie miejsc w kwaterze internatowej lub w internacie uwzględniało kalkulację kosztów utrzymania takiej kwatery lub internatu oraz jednolitość ustalania kalkulacji tych kosztów;
2)
przydzielanie miejsc w internacie lub kwaterze internatowej odbywało się w sposób pozwalający na bezzwłoczne realizowanie prawa żołnierzy do zakwaterowania, a wzory dokumentów w tych sprawach były możliwie uproszczone;
3)
(uchylony)
4)
standard i wyposażenie kwater internatowych i internatów zaspokajały potrzeby mieszkaniowe żołnierzy na odpowiednim poziomie;
5)
przyjmowanie i zdawanie kwatery internatowej i pokoju w internacie odbywało się na podstawie dokumentu obejmującego zakres wyposażenia oraz jego stan techniczny.
Art. 53. Zasady zakwaterowania żołnierzy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...