• Art. 78c. zakwater. Sił Z...
  13.04.2024

Art. 78c. zakwater. Sił Zbr.


Gospodarka lokalami mieszkalnymi w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

1.
W odniesieniu do lokali mieszkalnych będących w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przepisy art. 31 zakaz podnajmu i użyczenia kwatery lub lokalu mieszkalnego, art. 41 przesłanki utraty prawa żołnierza zawodowego do zakwaterowania, art. 44a zawiadomienie o zamiarze opróżnienia lokalu, art. 45 opróżnienie lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, art. 48a wykwaterowanie w razie samowolnego zajęcia lokalu i art. 48b zamiana lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przekazanego do dyspozycji innej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zajmowanego przez osobę, która otrzymała przydział lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, na zasadach określonych w przepisach:
1)
rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115),
2)
rozdziału 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061 i 1115),
3)
rozdziału 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1115) lub 4) rozdziału 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115), postępowanie w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej prowadzi organ, w którego dyspozycji pozostaje lokal mieszkalny, miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach tej ustawy, na podstawie której nastąpił przydział lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej.
3.
Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek osoby zajmującej lokal mieszkalny w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, może dokonać zamiany tego lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny, niezasiedlony albo zajmowany przez inną osobę, jeżeli:
1)
osoba wnioskująca o zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny niezasiedlony lokal mieszkalny w wyniku tej zamiany zajmowała będzie mniejszy lokal mieszkalny;
2)
osoba posiadająca prawo do lokalu mieszkalnego na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 2, w wyniku tej zamiany będzie zajmowała lokal mieszkalny, którego powierzchnia będzie spełniała posiadane przez nią uprawnienia;
3)
o wzajemną zamianę zgodnie zwróciły się zainteresowane strony i każda z tych stron złożyła odrębny wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego.
4.
Zamiana lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2, wymaga zgody Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i organu, który wydał decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego dla osoby wnioskującej o jego zamianę.
5.
Z osobami dokonującymi zamiany lokalu mieszkalnego Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas, na jaki obowiązywał tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego.
6.
W przypadku zamiany lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera umowę najmu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego wydanej przez organ, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku zamianie ulega również prawo dysponowania zamienianymi lokalami mieszkalnymi.
7.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej,
2)
wzór decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej,
3)
wzór wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego
– uwzględniając uproszczony charakter wzorów tych dokumentów.
Art. 78c. Gospodarka lokalami mieszkalnymi w zasobie Zarz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...