• Ustawa o zakwaterowaniu S...
  18.04.2024

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2022.0.1623 t.j. - Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 2. Zakwaterowanie zbiorowe żołnierzy

Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Wspólne kwatery stałe są przeznaczone do zakwaterowania zbiorowego żołnierzy:
1)
odbywających zasadniczą służbę wojskową;
2)
(uchylony)
2a)
terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie;
3)
odbywających ćwiczenia wojskowe;
4)
(uchylony)
4a)
pełniących zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych skierowanych do kształcenia w uczelni wojskowej w czasie pełnienia przez nich zawodowej służby wojskowej;
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
będących słuchaczami szkół albo uczestniczących w innych formach szkolenia w Siłach Zbrojnych, a także skierowanych do pełnienia czynnej służby wojskowej poza granicami państwa;
8)
pełniących służbę wojskową w czasie stanu nadzwyczajnego, po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny.
2.
Możliwość zakwaterowania we wspólnej kwaterze stałej przysługuje również żołnierzom zawodowym, na ich wniosek, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej.
3.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, normy zakwaterowania żołnierzy we wspólnych kwaterach stałych oraz tryb ich kwaterowania, z uwzględnieniem podziału wspólnych kwater stałych na powierzchnię podstawową - rozumianą jako powierzchnię mieszkalną izb żołnierskich oraz powierzchnię pomocniczą - rozumianą jako inne rodzaje powierzchni, niezbędnych do zakwaterowania zbiorowego żołnierzy, oraz zajmowane przez żołnierza stanowisko służbowe.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...