• Art. 8a. - Postępowanie ...
  13.07.2024
Obserwuj akt

Art. 8a. ŻW


Postępowanie kwalifikacyjne do służby lub pracy w Żandarmerii Wojskowej

1.
W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
2.
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej organizuje i prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby:
1)
albo pracy w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;
2)
w korpusie oficerów zawodowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.
3.
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej może upoważnić właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej do organizacji lub przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
4.
Komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej organizuje i prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do innych niż wskazanych w ust. 2 pkt 2 kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby albo pracy w podległych mu jednostkach organizacyjnych.
5.
Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje i spełnia warunki do pełnienia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.
6.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej może być poddany badaniom psychologicznym lub psychofizjologicznym.
7.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej wypełnia ankietę kwalifikacyjną i wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
8.
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej lub osoby przez niego upoważnione w ramach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzają:
1)
wobec kandydata do pracy:
a) rozmowę kwalifikacyjną,
b) sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych oraz ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie, o których mowa w art. 25 zakres zwykłego postępowania sprawdzającego ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756),
c) wywiad o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy,
d) badania psychologiczne oraz badania psychofizjologiczne – w przypadku stanowisk wymagających szczególnych predyspozycji;
2)
wobec kandydata do służby, czynności wymienione w pkt 1 lit. a–c oraz:
a) egzamin ze sprawności fizycznej,
b) egzamin z poziomu znajomości języków obcych,
c) badania psychologiczne,
d) badania psychofizjologiczne – w przypadku stanowisk wymagających szczególnych predyspozycji.
9.
Żandarmeria Wojskowa, w celu przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych, przetwarza następujące dane:
1)
w przypadku kandydata do pracy:
a) wizerunek,
b) nazwisko, w tym nazwisko rodowe,
c) imię lub imiona,
d) imię ojca,
e) imię i nazwisko panieńskie matki,
f) stan cywilny,
g) datę urodzenia,
h) miejsce urodzenia,
i) obywatelstwo (obywatelstwa),
j) serię i numer dowodu osobistego,
k) numer PESEL,
l) posiadany stopień wojskowy lub inny stopień w formacji określonej w art. 138 równorzędność stopni w służbach ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641),
m) serię i numer książeczki wojskowej,
n) adres miejsca zamieszkania,
o) serię i numer paszportu,
p) miejsce pracy lub służby,
q) dochody,
r) dane dotyczące służby albo zatrudnienia,
s) wykształcenie,
t) wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
u) wyniki wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy,
v) wyniki sprawdzeń w kartotekach niedostępnych powszechnie, o których mowa w art. 25 zakres zwykłego postępowania sprawdzającego ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
w) wyniki sprawdzeń w Krajowym Rejestrze Karnym, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych,
x) wynik badania psychologicznego,
y) wynik badania psychofizjologicznego;
2)
w przypadku kandydata do służby, dane wymienione w pkt 1 oraz wynik:
a) testu sprawnościowego,
b) sprawdzianu kwalifikacji językowych.
10.
Przepis ust. 8 pkt 2 lit. d stosuje się do żołnierzy Żandarmerii Wojskowej przed wyznaczeniem na stanowiska służbowe, w przypadku stanowisk wymagających szczególnych predyspozycji.
11.
Informacje, o których mowa w ust. 9, przetwarza się przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz pełnienia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej, a także wykonywania ustawowych zadań przez Żandarmerię Wojskową.
12.
Informacje, o których mowa w ust. 9, uzyskane podczas postępowania kwalifikacyjnego zakończonego wynikiem negatywnym przetwarza się przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia tego postępowania.
13.
Informacje, o których mowa w ust. 9, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.
14.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej oraz wzór ankiety kwalifikacyjnej i wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz wyłonienia osób posiadających predyspozycje i warunki do pełnienia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.
Art. 8a. Postępowanie kwalifikacyjne do służby lub pracy ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...