• Ustawa o Żandarmerii Wojs...
  15.06.2024

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2023.0.1266 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Tworzy się Żandarmerię Wojskową jako wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbę wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Ustawa określa:
1)
zakres działania i organizację Żandarmerii Wojskowej oraz uprawnienia i obowiązki żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
2)
rodzaje i zadania wojskowych organów porządkowych oraz uprawnienia i obowiązki żołnierzy tych organów.
3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
żołnierzach Żandarmerii Wojskowej - rozumie się przez to żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej;
2)
żołnierzach wojskowych organów porządkowych - rozumie się przez to żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, wyznaczonych przez właściwy organ wojskowy do pełnienia służby określonej w art. 45 wojskowe organy porządkowe;
3)
Siłach Zbrojnych - rozumie się przez to Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...