• Ustawa o Żandarmerii Wojs...
  12.07.2024

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Dz.U.2023.0.1266 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Obserwuj akt

Rozdział 5. Wojskowe organy porządkowe

1.
Wojskowymi organami porządkowymi są:
1)
wchodzący w skład służby garnizonowej:
a) oficer inspekcyjny garnizonu i jego pomocnik,
b) komendant i profos wojskowego aresztu dyscyplinarnego oraz izby zatrzymań,
c) dowódca i żołnierze warty garnizonowej,
d) dowódca i żołnierze pododdziału alarmowego garnizonu;
2)
wchodzący w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej:
a) oficer dyżurny jednostki wojskowej i jego pomocnik,
b) komendant i profos izby zatrzymań jednostki wojskowej,
c) dowódca i żołnierze warty wewnętrznej jednostki wojskowej,
d) dowódca i żołnierze pododdziału alarmowego jednostki wojskowej,
e) dyżurny parku sprzętu technicznego.
2.
Wojskowymi organami porządkowymi są również dowódcy i żołnierze patroli, konwojów i asyst wyznaczonych przez dowódców (komendantów) garnizonów lub dowódców jednostek wojskowych, a także dowódcy i żołnierze pododdziałów regulacji ruchu jednostek wojskowych.
1.
Zadaniami wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej są:
1)
utrzymanie dyscypliny wojskowej;
2)
ochrona porządku publicznego;
3)
zapewnienie przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach publicznych;
4)
ochrona i obrona obiektów wojskowych;
5)
wykonywanie czynności przewidzianych dla wojskowych organów porządkowych w przepisach o postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym oraz w przepisach o dyscyplinie wojskowej, a także o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.
Wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej wykonują zadania, o których mowa w ust. 1, w stosunku do osób określonych w art. 3 zakres podmiotowy działania Żandarmerii ust. 2 pkt 1 i 3-6.
3.
Wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej wykonują zadania, o których mowa w ust. 1, do czasu przybycia Żandarmerii Wojskowej lub innego właściwego organu również w stosunku do osób określonych w art. 3 zakres podmiotowy działania Żandarmerii ust. 2 pkt 7.
4.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej, w granicach zadań wymienionych w ust. 1.
Wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby garnizonowej wykonują zadania, o których mowa w art. 46 zadania wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej, ust. 1, na terenie garnizonu, w którym jest wyznaczona ta służba, z wyjątkiem terenów jednostek wojskowych rozmieszczonych w tym garnizonie, w których jest wyznaczona służba wewnętrzna.
1.
Zadaniami wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej są:
1)
utrzymanie porządku i dyscypliny wojskowej;
2)
zapewnienie przestrzegania wojskowych przepisów porządkowych;
3)
ochrona i obrona obiektów jednostki wojskowej;
4)
wykonywanie czynności przewidzianych dla wojskowych organów porządkowych w przepisach o postępowaniu karnym, karnym skarbowym, karnym wykonawczym i cywilnym oraz w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.
Wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej wykonują zadania, o których mowa w ust. 1, w stosunku do osób określonych w art. 3 zakres podmiotowy działania Żandarmerii, ust. 2 pkt 1 i 3-6.
3.
Wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej wykonują zadania, o których mowa w ust. 1, do czasu przybycia Żandarmerii Wojskowej lub innego właściwego organu również w stosunku do osób określonych w art. 3 zakres podmiotowy działania Żandarmerii, ust. 2 pkt 7.
4.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej, w granicach zadań wymienionych w ust. 1.
Wojskowe organy porządkowe wchodzące w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej wykonują zadania, o których mowa w art. 48 zadania wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby wewnętrznej jednostki wojskowej, ust. 1, na terenie jednostki wojskowej, w której jest wyznaczona ta służba.
1.
Skład warty garnizonowej i pododdziału alarmowego garnizonu oraz patrolu, konwoju i asysty służby garnizonowej, a także ich uzbrojenie i wyposażenie określa dowódca (komendant) garnizonu.
2.
Skład warty wewnętrznej i pododdziału alarmowego jednostki wojskowej oraz patrolu, konwoju i asysty służby wewnętrznej jednostki wojskowej, a także ich uzbrojenie i wyposażenie określa dowódca jednostki wojskowej.
1.
Żołnierzom wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej i służby wewnętrznej jednostki wojskowej w związku z wykonywaniem czynności służbowych przysługują uprawnienia określone w art. 17 uprawnienia żołnierzy Żandarmerii podczas wykonywania zadań służbowych ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 8, 11 i 16.
2.
W przypadkach, o których mowa w art. 11 przesłanki użycia środków przymusu bezpośredniego pkt 1–6 i 8–14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, żołnierze wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej i służby wewnętrznej jednostki wojskowej w związku z wykonywaniem czynności służbowych mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 katalog środków przymusu bezpośredniego ust. 1 pkt 1–5, 7–9, 11, pkt 12 lit. a, c i d, pkt 13, 17, 19 i 20 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.
3.
W przypadkach, o których mowa w art. 45 przesłanki użycia broni palnej pkt 1 lit. a–c i e, pkt 2, 3, pkt 4 lit. a i b oraz w art. 47 przesłanki wykorzystania broni palnej pkt 1–3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, żołnierze wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej i służby wewnętrznej jednostki wojskowej w związku z wykonywaniem czynności służbowych mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać.
4.
Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
1.
Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 17 uprawnienia żołnierzy Żandarmerii podczas wykonywania zadań służbowych ust. 1 pkt 1, 2 i 16, przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych oraz na sposób użycia lub wykorzystania przez nich środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej osobie, wobec której zostały wykonane te czynności lub użyto lub wykorzystano środki przymusu bezpośredniego lub broń palną, przysługuje zażalenie do prokuratora do spraw wojskowych w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury właściwej ze względu na miejsce dokonania czynności, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.
2.
W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych dotyczące postępowania odwoławczego.
1.
Zadania wojskowych organów porządkowych, o których mowa w art. 45 wojskowe organy porządkowe, ust. 2, oraz osoby, wobec których wykonują one te zadania, określają odrębne przepisy.
2.
Do żołnierzy wojskowych organów porządkowych, o których mowa w art. 45 wojskowe organy porządkowe, ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 51 używanie i wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych,
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...