• Ustawa o Żandarmerii Wojs...
  25.05.2024

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.1266 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Obserwuj akt

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących

Traci moc oznaczenie i tytuł rozdziału 6 oraz przepisy art. 33 niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, 36-38 oraz art. 39 ujawnienie danych o osobie podejrzanej o przestępstwo w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej (Dz. U. z 1992 r. poz. 17, z 1997 r. poz. 753 i poz. 944 oraz z 2001 r. poz. 925).
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. poz. 161, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. poz. 16, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. poz. 130, z 1998 r. poz. 1126 oraz z 2000 r. poz. 136 i poz. 1268): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. poz. 230, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. poz. 1092 oraz z 2001 r. poz. 465 poz. 877, poz. 1084, poz. 1149 i poz. 1189): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. poz. 56 i poz. 474, z 1997 r. poz. 770 i poz. 944 oraz z 1999 r. poz. 95) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. poz. 449, z 1998 r. poz. 886, z 1999 r. poz. 483, poz. 931 i poz. 1178, z 2000 r. poz. 1103 oraz z 2001 r. poz. 877 i poz. 1189): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 602, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1298) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. poz. 740, z 1999 r. poz. 95, z 2000 r. poz. 357 oraz z 2001 r. poz. 23 i poz. 298): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. poz. 928, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 95, z 2000 r. poz. 136 i poz. 462 oraz z 2001 r. poz. 247, poz. 298, poz. 580 i poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 953 i poz. 1071): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...