• Ustawa o zaopatrzeniu inw...
  26.02.2024

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.1100 t.j. - Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zaopatrzenie określone niniejszą ustawą przysługuje:
1)
inwalidom wojennym;
2)
inwalidom wojskowym;
3)
członkom rodzin, pozostałym po żołnierzach poległych, zmarłych lub zaginionych w czasie służby wojskowej oraz po inwalidach wojennych i wojskowych.
Zaopatrzenie obejmuje:
1)
świadczenia pieniężne:
a) rentę inwalidzką, (Obecnie renta z tytułu niezdolności do pracy, na podstawie art. 10 wysokość renty inwalidzkiej dla inwalidy wojennego pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. poz. 1515), która weszła w życie z dniem 15 listopada 2002 r.)
b) rentę rodzinną,
c) dodatki do rent,
d) zasiłek pogrzebowy,
e) świadczenie pieniężne, o którym mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658);
2)
świadczenia w naturze:
a) świadczenia lecznicze i położnicze,
b) protezowanie,
c) przysposobienie zawodowe,
d) pobyt w domu rencistów;
3)
inne uprawnienia i przywileje.
Zaopatrzenie określone w ustawie przysługuje z funduszy państwowych.
Orzeczenia: 1
Prawo do świadczeń pieniężnych ustalają i świadczenia wypłacają właściwe do spraw rent organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z wyłączeniem świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 2 zakres zaopatrzenia pkt 1 lit. e.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...