• Ustawa o zaopatrzeniu inw...
  26.02.2024

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2023.0.1100 t.j. - Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Obserwuj akt

Rozdział 5. Uprawnienia rodzin zmarłych żołnierzy i inwalidów wojskowych

1.
Świadczenia określone w niniejszym rozdziale przysługują członkom rodziny:
1)
żołnierza, który zmarł:
a) w czasie odbywania czynnej służby wojskowej lub
b) w ciągu 3 lat od zwolnienia ze służby wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej;
2)
inwalidy wojskowego uprawnionego w chwili śmierci do renty inwalidzkiej.
2.
Świadczenia przysługują również członkom rodziny żołnierza, który zaginął w czasie pełnienia służby wojskowej. Prawo do tych świadczeń wygasa z upływem terminu, w którym najwcześniej mogło nastąpić uznanie żołnierza za zmarłego.
3.
Za pozostającą w związku ze służbą wojskową uważa się śmierć, która nastąpiła wskutek przyczyn wymienionych w art. 32 pojęcie inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą wojskową,
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków rodzin osób wymienionych w art. 42 inne osoby uprawnione do zaopatrzenia dla inwalidów wojskowych,
1.
Członkami rodziny uprawnionymi do świadczeń są: dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek i rodzice, jeżeli spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 755), albo jeżeli śmierć żołnierza pozostająca w związku ze służbą jest następstwem czynu karalnego, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia.
3.
W razie śmierci żołnierza w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, związanych z realizacją celów, o których mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, albo jeżeli śmierć żołnierza zwolnionego ze służby wojskowej pozostająca w związku ze służbą jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w wyniku czynu karalnego, renta rodzinna przysługuje małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia.
1.
Uprawnionym członkom rodziny przysługuje renta rodzinna, która wynosi miesięcznie:
Liczba członków rodziny uprawnionych do renty Procent podstawy wymiaru w razie śmierci
w związku ze służbą wojskową bez związku ze służbą wojskową
jedna osoba 7060
dwie osoby 7565
trzy i więcej osób 85 75

1a.
W razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w przypadkach, o których mowa w art. 44 członkowie rodziny zmarłego żołnierza lub inwalidy wojskowego uprawnieni do świadczeń, ust. 2 i 3, renta rodzinna wynosi miesięcznie 100 % podstawy wymiaru.
2.
W przypadkach, o których mowa w art. 43 uprawnienia rodzin zmarłych żołnierzy i inwalidów wojskowych, ust. 2, renta rodzinna przysługuje w wysokości przewidzianej dla rodziny po żołnierzu zmarłym.
Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi kwota ustalona w myśl art. 11 podstawa wymiaru renty inwalidzkiej i jej waloryzacja, z tym że za podstawę wymiaru renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojskowym przyjmuje się kwotę, która stanowiłaby podstawę wymiaru renty dla tego inwalidy.
Do rent rodzinnych przysługują dodatki przewidziane w art. 27 dodatki do rent rodzinnych po poległych żołnierzach lub zmarłych inwalidach wojennych, na zasadach określonych w tym przepisie.
Prawo do renty rodzinnej przysługującej po żołnierzu, którego śmierć nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, ulega zawieszeniu lub wysokość tej renty ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby pobierające renty rodzinne mają również prawo do świadczeń określonych w art. 28 bezpłatne świadczenia lecznicze, przedmioty ortopedyczne, leki, protezy, środki pomocnicze i opatrunkowe, i art. 29 pierwszeństwo w umieszczaniu dzieci w żłobkach, domach dziecka i przedszkolach,
1.
Dziecku, które pobiera rentę rodzinną z przyczyn określonych w art. 43 uprawnienia rodzin zmarłych żołnierzy i inwalidów wojskowych, ust. 1, Minister Obrony Narodowej przyznaje pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.
2.
Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje dzieciom do ukończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyły 16 rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
3.
Wydatki z tytułu pomocy, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
4.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, wysokość i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając dokumenty stanowiące podstawę do jej przyznania, tryb postępowania i właściwość organu realizującego wypłatę pomocy oraz sposób i terminy wypłaty pomocy.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...