• Ustawa o zaopatrzeniu inw...
  23.02.2024

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2023.0.1100 t.j. - Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Renty inwalidzkie przewidziane w ustawie dla inwalidów wojennych przysługują również osobom zaliczonym do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych w okolicznościach innych niż określone w art. 6 pojęcie inwalidy wojennego, jeżeli osoby te były uznane za inwalidów wojennych w myśl przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy.
2.
Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, uprawniona jest z tytułu inwalidztwa do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej, rentę przysługującą na podstawie niniejszej ustawy zmniejsza się o 25 % renty miesięcznie, niezależnie od zmniejszenia wynikającego z przepisów o zbiegu uprawnień rentowych.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do rent rodzinnych.
4.
Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują uprawnienia określone w art. 12 dodatek pielęgnacyjny do renty inwalidzkiej, art. 13 uchylony, art. 15 specjalne leczenie, przeszkolenie i usprawnienie inwalidy wojennego w ośrodkach rehabilitacji, art. 16 ulga przy przejazdach inwalidy wojennego środkami publicznego transportu zbiorowego, art. 18 skierowanie do pracy i ochrona stosunku pracy inwalidy wojennego i art 21-23c, a osobom, o których mowa w ust. 3, określone w art. 27 dodatki do rent rodzinnych po poległych żołnierzach lub zmarłych inwalidach wojennych i art. 28 bezpłatne świadczenia lecznicze, przedmioty ortopedyczne, leki, protezy, środki pomocnicze i opatrunkowe.
Orzeczenia: 1
1.
Świadczenia przewidziane w ustawie dla inwalidów wojskowych przysługują również osobom zaliczonym do jednej z grup inwalidów na skutek inwalidztwa powstałego w czasie czynnej służby wojskowej w formacjach innych niż określone w art. 30 pojęcie inwalidy wojskowego, jeżeli osoby te uznane były za inwalidów wojskowych w myśl przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rent rodzinnych.
1.
Inwalidzi i wdowy, którzy w myśl przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy mieli prawo do świadczeń w naturze mimo braku uprawnień do świadczeń pieniężnych, prawo to nadal zachowują.
2.
Inwalidom uznanym w myśl przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za inwalidów wojennych z tytułu utraty zdolności zarobkowej od 25 do 44 %, pozostającej w związku ze służbą w Wojsku Polskim lub w armiach sojuszniczych, przyznaje się, w razie zaliczenia do I lub II grupy inwalidów z powodu inwalidztwa niepozostającego w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojennych, rentę inwalidzką w wysokości przewidzianej dla III grupy inwalidów wojennych.
Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia:
1)
podwyższać renty i dodatki do rent;
2)
podwyższać podstawę wymiaru rent, określoną w art. 11 podstawa wymiaru renty inwalidzkiej i jej waloryzacja ust. 1 oraz w art. 25 renta rodzinna po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym ust. 2 pkt 1;
3)
zmieniać wysokość kwot, o których mowa w art. 37 podstawa wymiaru renty inwalidy wojskowego ust. 5, art. 46 podstawa wymiaru renty rodzinnej po zmarłym żołnierzu lub inwalidzie wojskowym ust. 2 i art. 59 uprawnienia innych podmiotów do rent inwalidzkich dla inwalidów wojennych ust. 2 i 3.
Przewidziane w ustawie uprawnienia Ministra Obrony Narodowej przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w stosunku do żołnierzy pełniących służbę w podległych mu jednostkach.
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio: art 12-14, art. 70 przesłanki uzyskania renty rodzinnej przez wdowę, art. 74 łączna renta rodzinna, art. 83 świadczenia przyznane przez Prezesa Zakładu, art 88-93, art. 102 ustanie prawa do świadczenia z powodu okresowej niezdolności do pracy, art. art. 103 zawieszenie prawa do świadczeń ust. 3, art. 107 zmiana stopnia niezdolności do pracy, art. 107a ponowne ustalenie wysokości renty rodzinnej, art. 114 nowe dowody mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość i art 126-144 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461).


----------
[Ustawa została ogłoszona 04.06.1974 r. - Dz. U. z 1974 r. poz. 117]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...